PL EN


2017 | 1(51) | 252-264
Article title

MIGRANCI ZAROBKOWI Z UKRAINY U MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE

Authors
Content
Title variants
EN
Labour Migrants from Ukraine Working for Small and Medium Entrepreneurs in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zatrudniania migrantów z Ukrainy na stanowiskach robotniczych u mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorców w Polsce. Badania zakończone przez autora w 2012 roku (częściowo zaktualizowane w latach 2014 i 2015r.) prowadzone były u 516 polskich przedsiębiorców zatrudniających migrantów z Ukrainy na terenie całego kraju. Podstawowym źródłem badań (operat losowy) było ponad 3 tys. adresów osób fizycznych i prawnych uzyskanych z urzędów wojewódzkich oraz z miejskich i powiatowych urzędów pracy, które otrzymały dla migrantów zezwolenia na pracę lub zarejestrowały oświadczenia o zamiarze zatrudnienia migrantów. W trakcie badań zastosowano metodę ilościową (technika wywiadu telefonicznego z użyciem skategoryzowanego kwestionariusza) oraz metodę jakościową (technika wywiadu swobodnego). Prezentowane w artykule oceny przedsiębiorców związane są z różnymi aspektami pracy migrantów. W szczególności dotyczą one: przyczyn i charakteru zatrudniania migrantów, elastyczności pracy, wydajności, jakości i dyscypliny pracy migrantów, a także ich wpływu na koszty pracy i poziom przychodów ze sprzedaży u przedsiębiorców.
EN
In his article, the author presented findings of the surveys on employment of migrants from Ukraine as blue-collar workers at micro, small, mediumsized, and large enterprises in Poland. The surveys completed by the author in 2012 (partly updated in 2014 and 2015) were carried out at 516 Polish entrepreneurs employing migrants from Ukraine across the country. The basic source of surveys (random sampling) was more than 3,000 addresses of natural and legal persons, obtained from provincial as well as from urban and district labour offices, that had received for migrants work permits or registered declarations of the intent to hire migrants. In the course of surveys, there was applied the quantitative method (the technique of telephone interview with the use of a categorised questionnaire) and the qualitative method (the free interview technique).The presented in the article evaluations of entrepreneurs are connected with various aspects of migrants’ work. In particular, they concern the reasons and nature of migrants’ hiring, work flexibility, migrants’ labour productivity, quality, and discipline as well as their impact on the labour costs and the level of sales revenues for entrepreneurs.
Year
Issue
Pages
252-264
Physical description
Contributors
  • Politechnika Łódzka
References
  • MPiPS (2015), Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki, https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ [dostęp: 24.11.2015].
  • MPiPS (2014), Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce, http://www.mpips.gov.pl/gfx/MPiPS/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2014/Zatrudnienie%20cudzoziemcow_%20XII%202014.pdf [dostęp: 24.11.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b6e38cc-c8ad-4474-8dda-a9695efc2308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.