PL EN


2013 | 31 | 125-146
Article title

Intencja, błąd i skuteczność komunikacyjna w przekazie medialnym

Authors
Content
Title variants
EN
An intention, an error and communication effectiveness in a mass-media message
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł ma postać analizy przypadku, przedstawionego w celu udowodnienia, że przekaz medialny nie może być intencjonalnie skuteczny ze względu na zawarty w nim błąd. Jest to problem o tyle istotny, że w sytuacji natłoku i coraz większej szybkości przepływu informacji, coraz mniej uwagi nadawcy medialni poświęcają poprawności językowej, myśląc, że niewielkie błędy i usterki nie wpłyną znacząco na rozumienie treści. Z pewnością nie, ale warto wziąć pod uwagę, że jeżeli taki tekst ujmie się jako pewną część, element złożonej interakcji nadawcy medialnego z odbiorcą masowym, może dojść do sytuacji, że błąd spowoduje nieskuteczność przekazu w sferze intencjonalnej, ponieważ zakłóci odczytanie intencji nadawcy przez odbiorcę.
EN
The article is in the form of a case study which aims to prove that a mass-media message cannot be intentionally effective due to an error contained in it. This issue is especially significant in view of the fact that in the welter of information and its accelerating flow, broadcasting organisations are paying less and less attention to linguistic correctness, believing that minor errors and flaws do not significantly affect the understanding of the content. Certainly not, but it is worth noting the fact that if such a text is taken as a certain part or element of the complex interaction between a broadcaster (sender) and mass audience (receiver), a situation can arise in which an error makes the message ineffective in the intentional sphere, as it impedes the receiver’s interpretation of the sender’s intention.
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • • R. Aquila, Intentionality: A Study of Mental Acts, London 1977.
 • • D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, t. 1, Warszawa 1987.
 • • B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2001.
 • • H. Dreyfus, Husserl, Intentionality and Cognitive Science: Recent Studies in Phenomenology, Cambridge 1982.
 • • S. Fish, Z uszanowaniem od Autora…, [w:] Interpretacja, retoryka, polityka, red. A. Szahaj, Kraków 2002.
 • • D. Follesdall, An Introdution to Phenomenology for Analytic Philosophers, [w:] R. E. Olson, A. M. Pahl, Contemporary Philosophy in Scandinavia, Baltimore 1972.
 • • D. Follesdall, Husserl’s Notion of Noema, „Journal of Philosophy”, vol. 66, 1969.
 • • P. Grice, Logika i konwersacja, ,,Przegląd Humanistyczny” 1977, z. 6.
 • • M. Harney, Intentionality, Sense, and the Mind, Hague, Boston, Lancaster 1984.
 • • M. Kosińska, O tekstach jako aktach mowy w kontekście relacji między teorią interpretacji a teorią kultury, [w:] M. Drożdż, I. S. Fiut i in., Człowiek w świecie mediów, Kraków‒ Kielce 2012.
 • • A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2006.
 • • KT, Siermiężne mrozy niestraszne morsom, http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/lublin/ siermiezne-mrozy-niestraszne-morsom,1,5011402,wiadomosc.html
 • • R. Lakoff, The logic of politeness; or, minding your P’s and Q’s, 1973.
 • • G. Leech, Principles of Pragmatics, London 1983.
 • • I. Miller, Husserl, Perception, and Temporal Awereness, Cambridge 1984.
 • • M.G., Ryzyko zamarznięcia wzrasta, http://lomzynskie24.pl/2012/12/ryzyko-zamarznie- cia-wzrasta/
 • • J. N. Mohanty, Husserl and Frege, Bloomington 1982.
 • • M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
 • • M. Mrozowski, Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass mediów, Warszawa 1991.
 • • W. Pisarek, O mediach i języku, Kraków 2007.
 • • J. Paśniczek, Meinongowska wersja logiki klasycznej. Jej związki z filozofią języka, poznania, bytu i fikcji, [w:] Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 14, Lublin 1988.
 • • Ł. Prusak, Dostali ubrania i żywność, ale wciąż nie mają gdzie mieszkać, http://www.e- wspolnota.com/Biala_Podlaska/Spoleczenstwo/Dostali_ubrania_i_zywnosc__ale_wciaz_nie_ maja_gdzie_mieszkac-322/
 • • J. R. Searle, Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, Warszawa 1987.
 • • J. R. Searle, Intentionality. An Essay in Philosophy of Mind, Cambridge, 1983.
 • • J. R. Searle, Umysł, mózg, nauka, Warszawa 1995.
 • • Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2520504
 • • D.W. Smith, R. McIntyre, Husserl and Intentionality. A study of Mind, Meaning, and Language, Dordrecht 1982.
 • • S. W. Trufanowa, Cboвойства u cooтношенияфункцийcoветскойпрессы, [w:] Проблемытеорuuпeчaтu, IzdatielstwoMoskowsskogoUniwiersitieta, red. W. D. Pelt, Moskwa 1973.
 • • M. Żukowski, Filmaster, http://media2.pl/felietony/88637-Co-ogladac-w-TV-radzi-Filma- ster-filmy-sport.html
Notes
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2013.31.125
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b7310f3-cd80-405e-9e43-60dc0d11ee86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.