PL EN


2001 | 2 | 127-132
Article title

Społeczne wartościowanie przestrzeni miast historycznych jako element budowania sysytemu ochrony dziedzictwa miast w planie zagospodarowania przestrzennego

Content
Title variants
EN
The Social Evaluation of the Space of Historical Towns as an Element of Constructing a System for the Protection of Urban Heritage in Spatial Development Plans
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Numerous useful and essential motifs have been disclosed by the development of the social sciences in research concerned with the spatial structure of historical towns as well as their protection. A significant albeit apparently still insufficiently appreciated role has been played by the progress of social ecology — a young, interdisciplinary field of science, whose studies on the natural environment of human life, including urban space, make use of the assorted outcome of investigations pursued by geography, psychology and sociology. In Poland, the growth of the discipline in question and the results of its research have assumed particular importance at the beginning of the 1990s, the moment towns regained their sovereignty and self-government. Moreover, social ecology introduces a prominent although still ignored domain of scientific investigations into the interdisciplinary protection of historical towns and the global perception of the city. One of such trends is the social evaluation of municipal space, which deals with the identification of their cultural values from the viewpoint of local communities — inhabitants There are at least two reasons for the necessity of an identification of socially expressed cultural values. The process in question is becoming indispensable since we are witnessing worldwide growing social recognition of the values of the past as well as strong social identification with it; the second reason lies in the internally competing free market, which has become the scene of a selection of social values: “the winner is the one with less scruples” (G. Soros). Socially important values perish. The insufficient appreciation of social values and the tendency to heed exclusively financial values are the reasons why administration, so important in democratic societies, is becoming less efficient and outright weakens the democratic system. Economic conclusions demonstrate a marked need for protecting and reinforcing the cultural identity of people and places. Those tasks are to be served by an examination of socially expressed values, which must find a permanent place in the programme for the protection of the cultural values of historical town structures, inscribed into legally binding resolutions of spatial development plans and the self-government strategy of administering towns, conceived as their indispensable component.
Year
Issue
2
Pages
127-132
Physical description
Dates
published
2001
Contributors
 • Wydział Architektury PW, Warszawa
References
 • F. Znaniecki, Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem, Polski Instytut Socjologiczny, Poznań 1931, oraz tenże, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekologiczny i Socjologiczny”, Poznań 1938, z. 1, s. 89.
 • B. Jałowiecki, Proces waloryzacji przestrzeni miejskiej, (w:) Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, pod red. Z. Pioro, Warszawa 1982, s. 78.
 • W. Siemiński, Społeczne wartościowanie przestrzeni małych miast w Polsce, (w:) Percepcja i waloryzacja..., s. 137-173.
 • G. Soros, Kryzys światowego kapitalizmu. Zagrożenie dla społeczeństwa otwartego, Warszawa 1999, s. 250-251.
 • A. Wallis, Przestrzeń jako wartość, (w:) Socjologia..., s. 27,
 • B. Jałowiecki Przestrzeń i społeczeństwo...
 • K. Pawłowska, O percepcji własnego miejsca i jej skutkach, czyli o idei swojskości w architekturze, Kraków 1996.
 • S . Ossowski, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, Warszawa 1946.
 • M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 1978.
 • D. Kłosek-Kozłowska, Rządowy Program N „Ratowanie miast historycznych Niemc za . Raport o stanie i program działania. Strategia rozwoju w oparciu o wartości kulturowe miasta i regionu, Warszawa 1996, ODZ, mpis oprawiony, plansze, rysunki.
 • K. Wejchert, Studia urbanistyczno-socjologiczne jako ogniwo planowania społecznego w rozwoju miast, (w:) Architektura perennis. Studia i materiały z dziedziny architektury i urbanistyki nowej i dawnej ofiarowane Janowi Zachwatowiczowi w 40-lecie Jego pracy 1925-1965, „Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki PAN”, t. IX, Warszawa 1971, s. 179-187 (tekst z 1965 r.),
 • K. Pawłowski, Partycypacja społeczeństwa w rewaloryzacji i ochronie zabytków. Stan, doświadczenia, potrzeby oraz A. Michałowski, Uwarunkowania społeczne utrzymania historycznych struktur miast w Polsce, (w:) Partycypacja społeczeństwa w rewaloryzacji i ochronie zabytków, Warszawa 2-3 kwietnia 1982, ODZ, Warszawa 1983 — materiały międzynarodowej konferencji ICOMOS.
 • J. Kubiak, Teraźniejszość rzeczy minionych, Warszawa 1983, s. 18.
 • D. Kłosek-Kozłowska, Społeczne wartościowanie przestrzeni miast historycznych. Doświadczenia Rządowego Programu IV „Ratowanie Miast Historycznych”, praca własna 415, Wydział Architektury PW, Warszawa 1998, mpis oprawiony.
 • A. Kuczyńska, Sztuka jako filozofia, Warszawa 1988, s. 28.
 • Międzynarodowa Karta Ochrony Miast Historycznych Toledo-Waszyngton 1987, Zasady i cele, par. 3, (w:) Vademecum konserwatora zabytków. Międzynarodowe normy ochrony dziedzictwa kultury, „Biuletyn ICOMOS”, Warszawa 1996, s. 70.
 • J. Zachwatowicz, Wybór prac, „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”, seria B, tom LXVIII, Warszawa 1981, s.53
 • B. Jałowiecki, Problem partycypacji w ujęciu socjologicznym, (w:) Partycypacja..., s. 25.
 • Paul Ricoeur w Pamięć-zapomnienie-historia, stwierdza, że przestrzeń doświadczenia danej społeczności, w tym cale dziedzictwo przeszłości kształtuje horyzont społecznych oczekiwań.
 • J. Purchla, Dziedzictwo a rozwój, (w:) Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997, s. 9-18.
 • W. Ostrowski, Zespoły zabytkowe a urbanistyka, Warszawa 1985, s. 113.
 • D. Klosek-Kozłowska, The Historical Investigation in Landscape Protection: A Historic Town and its Territory. Analysis o f the Existing Situation and Future "Vision o f the Development, tekst wygłoszony w roku 1997 w Międzynarodowym Centrum Studiów Konserwatorskich ICCROM, Rzym, kwiecień 1997, w: Materiały box ITUC ’97.
 • A. Tomaszewski, Na przełomie tysiącleci. Międzynarodowa sytuacja konserwacji zabytków, „Ochrona Zabytków” 1997, nr 2, s. 107.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b76126a-df88-4718-ae68-def663af1866
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.