PL EN


2017 | 9(45) | 3 | 39-56
Article title

Finansowanie inwestycji dotacjami unijnymi a wielkość zadłużenia gmin i miast na prawach powiatu

Authors
Title variants
EN
Financing of investments with EU subsidies and the amount of indebtedness of municipalities and cities with county rights
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Akcesja Polski do Unii Europejskiej dała możliwość korzystania z instrumentów polityki regionalnej. W wyniku alokacji środków unijnych zrealizowano wiele projektów infrastrukturalnych. Ich realizacja miała niewątpliwie wpływ na wynik finansowy oraz wielkość zadłużenia samorządów. Okres wysokich inwestycji to zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowania, w tym środki dłużne współfinansujące projekty unijne. Wynikiem tych procesów był wykazany wzrost zadłużenia gmin i miast na prawach powiatu. Wielkość inwestycji oraz poziom zadłużenia poszczególnych jednostek były silnie zróżnicowane, tak pod względem ich charakteru, jak i lokalizacji.
EN
Poland’s accession to the European Union has enables the use of regional policy instruments. As a result of the allocation of EU funds, many infrastructure projects have been implemented. Their implementation has undoubtedly affected the financial results and amount of debt of local governments. The period of high investment means a demand for external sources of financing, including debt financing for co-funding of EU projects. The presented increase in indebtedness of municipalities and cities with county right has been a result of these processes. The size of the investment and the level of indebtedness of the individual units varied widely, both in terms of their character and location.
Year
Volume
Issue
3
Pages
39-56
Physical description
Contributors
author
References
  • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Building our common future. Policy challenges and budgetary means of the enlarged European Union 2007–2013, COM (2004) 101-C5-0089/2004-2004/2006(INI).
  • Filipiak B., Badanie wiarygodności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących limitów zadłużenia, w: Finanse samorządu terytorialnego, red. L. Patrza¬łek, Poznań–Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 2005.
  • Pietrzyk I., Polityka Regionalna Unii Europejskiej i Regiony w Państwach Członkowskich, Warszawa: PWN 2007.
  • Sierak J., Potencjał jednostek samorządu terytorialnego do absorpcji funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej, w: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, red. A. Alińska, Warszawa: SGH 2013.
  • Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020. Raport z przeprowadzonych badań, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Krajowe Obserwatorium Terytorialne 2013.
  • Szlachta J., Fundusze strukturalne Unii Europejskiej a ograniczanie skutków kryzysu, w: Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, t. III: Zrozumieć kryzys, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa 2009.
  • Wiśniewski M., Ocena zdolności kredytowej gminy, Warszawa: Difin 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b79de27-1ec1-40e5-ad7b-ef21664f90e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.