PL EN


2012 | 27 | 103-111
Article title

Financial control and audit of the project as a condition for co-financing investments from the Structural Funds

Content
Title variants
PL
Kontrola finansowa i audyt projektu jako warunek współfinansowania inwestycji z funduszy strukturalnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Access to European Union funding effectively aids the implementation of many projects in Poland. Each project co-financed using EU funding must undergo a financial control. In case of larger investment projects an additional internal or external audit of a project is the basis for obtaining cofinancing. The present work discusses the conditions for audits of projects from the Structural Funds. This paper identifies the most theoretical and practical aspects of project financial controls and audits and the common irregularities encountered during audits of projects.
PL
Dostęp do środków z funduszy unijnych skutecznie wspomaga realizację wielu projektów w Polsce. Każdy projekt współfinansowany środkami unijnymi podlega kontroli finansowej. Podstawą uzyskania współfinansowania większych inwestycji jest przeprowadzanie dodatkowo audytu wewnętrznego lub audytu zewnętrznego projektu. W opracowaniu omówiono warunki prowadzenia audytu projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Wskazano teoretyczne i praktyczne aspekty badania projektów oraz najczęściej spotykane nieprawidłowości w toku audytu realizowanych projektów.
Year
Volume
27
Pages
103-111
Physical description
Contributors
 • Department of Accounting Poznań University of Economics
References
 • Code of Ethics and Auditing Standards Auditing Standards Committee INTOSAI, www.intosai.org.
 • Council Regulation (EC, Euratom) No. 2988/95 of 18 XII 1995 on the protection of European Commission financial interests.
 • Commission Regulation (EC) No. 1828/2006 of 8 XII 2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No. 1083/2006 laying down general provisions on the ERDF, the ESF and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No. 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the ERDF.
 • Kisiel P.W., 2007, Jakość audytu projektów unijnych [w:] Jakość usług biegłego rewidenta, VIII Konferencja Audytingu – Materiały konferencyjne KIBR, Jachranka, 10– 12.10.2007 r., Warszawa.
 • Kisiel P.W., 2005, Audyt funduszy unijnych, InfoAudit, Warszawa.
 • Komunikat nr 16 MF z 18 lipca 2006 r. w sprawie „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. MF nr 9, poz. 70).
 • Komunikat nr 23 MF z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84),
 • Komunikat nr 8 MF z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 5, poz. 24)
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, SKwP, t. I, Warszawa 2009, t. II i III, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenie MF z 1 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (DzU nr 21, poz. 108).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21.06.1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L nr 161 z 26.06.1999), zmienione przez: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/2001 z 28.06.2001 r. (L 198 z 21.07.2001),
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1105/2003 z 26.05.2003 r. (L 158 27.6.2003), Rozporządzenie
 • Rady (WE) nr 173/2005 z 24.01.2005 r. (L 29 2.2.2005).
 • Szczepankiewicz E.I., 2011, Conditions in ensuring the quality of external Audits of projects co-financed using European Union Funding [w:] Ewaluacja polityk i projektów publicznych, UJ, Kraków.
 • Uchwała nr 1608/38/2010 KIBR z 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, www.kibr.org.pl.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU nr 77, poz. 649).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b7ab3fe-9c15-4a21-a6e1-07ba4fc02aaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.