PL EN


2013 | LXXXVII (87) | 109-160
Article title

Ocena funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym na podstawie wyników badania bezpośredniego

Content
Title variants
EN
Evaluation of SMEs activities in the Lodz Metropolitan Area in the light of a direct study
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper was drafted on the basis of results of a direct study. Its aim was to assess the activity of SMEs in the Lodz Metropolitan Area. The study, among others, focused on: economic climate in the enterprise sector, factors encouraging and discouraging from operations in the region, human resources management and employment, cooperation with the business environment institutions, state aid programs, internationalization and perspectives on development. Direct study was conducted from March to August 2012 among 171 entrepreneurs who are running businesses in the Lodz Metropolitan Area.
Year
Volume
Pages
109-160
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 • Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • Dorożyński T., Dorożyńska A., Urbaniak W., Ocena działalności inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim, w: red. J. Świerkocki, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, ŁTN, Łódź 2011.
 • Dorożyński T., Urbaniak W., Rola funduszy strukturalnych UE w rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim, w: red. J. Świerkocki, Rola funduszy strukturalnych UE w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Kodeks pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm.
 • Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2008–2011. Analizy Statystyczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2010.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 214/3.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2008/C 115/01.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2010 Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie, Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z uwzględnieniem późniejszych zmian.
 • Ustawa Prawo budowlane Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U., 2007, Nr 59, poz. 585, z późn. zm.
 • Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2011 Nr 74 poz. 397 z późn. zm.
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b7ca61f-d9dd-4eca-88f3-610c85ea2f96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.