PL EN


Journal
2020 | 3 (85) | 32-40
Article title

Zaangażowanie policjantów w czasie kryzysu: jak pandemia COVID-19 zmieniła pracę funkcjonariuszy Policji?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nagłe, nieprawdopodobne i nieprzewidywalne zdarzenia o olbrzymim wpływie na rzeczywistość, zwane Czarnymi Łabędziami, powodują daleko idące zmiany w wykonywaniu pracy w wielu organizacjach. W obliczu takich zmian w czasie pandemii COVID-19 stanęła także Policja. Jako organizacja służąca zapewnieniu bezpieczeństwa ma do odegrania szczególną rolę, gdyż zadania przez nią realizowane dotyczą ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Wymaga to od policjantów wysokiego poziomu zaangażowania, które pod wpływem długotrwale utrzymującej się sytuacji kryzysowej może stać się chwiejne. Przedmiotem opracowania było porównanie poziomu zaangażowania policjantów w pracę przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie w trzech wymiarach: wigoru, oddania i zaabsorbowania pracą. Przyjęto założenie, że podczas pandemii najwyraźniejsze zmiany w zaangażowaniu pojawiły się w aspekcie oddania się pracy i polegały m.in. na wzroście przekonania o istotności i znaczeniu wykonywanych zadań. Przypuszczenie to zweryfikowano w trakcie badania, które miało charakter ilościowy i objęło 184 respondentów. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, z którego pozyskano wiedzę o zaangażowaniu policjantów przed pandemią i w jej trakcie. Analiza wyników badania wskazuje, że co prawda w czasie pandemii nieznacznie zmalało zaangażowanie respondentów, jednak w dalszym ciągu pozostało powyżej średniej skali przyjętej w kwestionariuszu. W aspekcie szczegółowym zaangażowania najwyraźniejszy spadek odnotowano w zakresie dumy z wykonywanej pracy, co może być spowodowane doświadczaniem przez policjantów podczas pandemii hejtu. Należy także wziąć pod uwagę, że nowe, nierealizowane wcześniej zadania wykonywane były przez funkcjonariuszy z dużą intensywnością i powtarzalnością, co nie sprzyjało utożsamianiu ich z wyzwaniami. Względy te wraz z czynnikami psychologicznymi, takimi jak odczuwanie stresu z powodu pandemii, mogły wpłynąć na labilność zaangażowania policjantów w pracę.
Journal
Year
Issue
Pages
32-40
Physical description
Contributors
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
References
 • Adamska-Chudzińska, M. (2013). Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 31, 372-382.
 • Andraszak, N. (2019). Przywództwo sytuacyjne a dysfunkcje w pracy zespołowej pracowników Policji. Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, 20(1), 20-26.
 • Baumruk, R. (2006). Why managers are crucial to increasing engagement: Identifying steps managers can take to engage their workforce. Strategic HR Review, 5(2), 24-27. https://doi.org/10.1108/14754390680000863
 • Borkowska, S. (2014). Rola zaangażowanych pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(97), 9-26.
 • Cautin, R. L. i Lilienfeld, S. O. (red.). (2015). The encyclopedia of clinical psychology. John Wiley & Sons, Inc.
 • Cegieła, A. (2019). O kilku przyczynach obecności przemocy językowej w przestrzeni publicznej. Studia Slavica, XXIII/1, 7-17.
 • Csikszentmihalyi, M. (2005). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Moderator.
 • Demetriou, C., Ozer, B. U. i Essau, C. A. (2015). Self-report questionnaires. W: R. L. Cautin i S. O. Lilienfeld (red.), The encyclopedia of clinical psychology. John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781118625392.wbecp507
 • Dolot, A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika. e-mentor, 1(83), 35-43. https://doi.org/10.15219/em83.1456
 • Figaj, B. (2020, 24 marca). KGP: mniej przestępstw w związku z epidemią koronawirusa. Polska Agencja Prasowa. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C612260%2Ckgp-mniej-przestepstw-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa.html
 • Gallagher, D. G. i McLean Parks, J. (2001). I pledge thee my troth. contingently: commitment and the contingent work relations. Human Resources Management Review, 11(3), 181-208. https://doi.org/10.1016/S1053-4822(00)00048-6
 • Haffer, J. i Haffer, R. (2018). Osobiste a zespołowe zaangażowanie w pracę. Organizacja i Kierowanie, 3, 49-76.
 • Heitzman, J. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne. Psychiatria Polska, 54(2),187-198. https://doi.org/10.12740/PP/120373
 • Informacyjny Serwis Policyjny. (2020, 14 stycznia). Liczba policjantów w polskiej Policji - fakty. http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/14927,Liczba-policjantow-w-polskiej-Policji-fakty.html
 • Informacyjny Serwis Policyjny. (2020, 2 czerwca). Skuteczne działania służb w walce z koronawirusem. http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/15246,Skuteczne-dzialania-sluzb-w-walce-z-koronawirusem.html
 • Jackson, K. i Kozłowski, B. (b.d.). Czerwony dywan czy linoleum. Pobrane 16 czerwca 2020 z https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/zarzadzanie/653593,Czerwony-dywan-czy-linoleum.html
 • Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. PWE.
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724. https://doi.org/10.2307/256287
 • Kahn, W. A. (1992). To be fully there: psychological pre-sence at work. Human Relations, 45(4), 321-349. https://doi.org/10.1177/001872679204500402
 • Kular, S., Gatenby, M., Rees, Ch., Soane, E. i Truss, K. (2008). Employee engagement: A literature review. Kingston University. https://eprints.kingston.ac.uk/4192/1/19wempen.pdf
 • Macey, W. H. i Schneider, B. (2008). The Meaning of Employee Engagement. Industrial and Organizational Psychology, 1(1), 3-30. https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2007.0002.x
 • Małkus, T. i Sołtysik, M. (red.). (2013). Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Mfiles.pl.
 • May, D. R., Gilson, R. L. i Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(1), 1-37. https://doi.org/10.1348/096317904322915892
 • Nowina-Konopka, K. (2020). Pandemia przemocy domowej dotarła do Polski. https://klubjagiellonski.pl/2020/05/01/pandemia-przemocy-domowej-dotarla-do-polski/
 • Ogrodniczak, M. i Ryba, J. (2017). Badania poczucia bezpieczeństwa z wykorzystaniem narzędzi GIS. Przegląd Naukowo-Metodyczny, 2(35), 243-252.
 • Pastwa-Wojciechowska, B. i Piotrowski, A. (2014). Wsparcie organizacyjne a zaangażowanie w służbę i satysfakcja z niej policjantek. Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, 4, 37-41.
 • Podraza, U. (2017). Hejt jako zagrożenie wizerunku i pozycji rynkowej firmy. Kultura -Media - Teologia, 2(29), 33-45.
 • Rayton, B. A. i Yalabik, Z. Y. (2014). Work engagement, psychological contract breach and job satisfaction. The International Journal of Human Resource Management, 25(17), 2382-2400. https://doi.org/10.1080/09585192.2013.876440
 • Robertson-Smith, G. i Markwick, C. (2009). Employee engagement. A review of current thinking. Institute for Employment Studies. https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/469.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000491
 • Rudnicka, M. (2018). Zjawisko wypalenia zawodowego w zawodach usług społecznych na przykładzie funkcjonariuszy policji. Humanum, 28(1), 75-85.
 • Sajdak, M. (2016). Proces budowania przewagi konkurencyjnej w warunkach zwinności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 420, 254-264. https://doi.org/10.15611/pn.2016.420.22
 • Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-619. https://doi.org/10.1108/02683940610690169
 • Schaufeli, W. B. i Bakker, A. B. (2003). Praca i samopoczucie (Kwestionariusz UWES) . https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/Tests/UWES_PL_17.pdf
 • Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-romá, V. i Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: a two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92. https://doi.org/10.1023/A:1015630930326
 • Simpson, M. (2009). Engagement at work: A review of the literature. International Journal of Nursing Studies, 46(7), 1012-1024. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2008.05.003
 • Skowron-Mielnik, B. (2014). Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 358, 25-38, https://doi.org/10.15611/pn.2014.358.02
 • Skowron-Mielnik, B. (2016). Paradoks efektywności pracy - między budowaniem zaangażowania a wypaleniem zawodowym. Nauki o Zarządzaniu, 2(27), 151-163. https://doi.org/10.15611/noz.2016.2.13
 • Stawnicka, J. (2018). Etyczny kontekst przywódczej komunikacji kadry kierowniczej policji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 3, 9-25. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0048
 • Taleb, N. N. (2020). Czarny Łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem. Zysk i S-ka.
 • Violanti, J. M., Ma, C. C., Gu, J. K., Fekedulegn, D., Mnatsakanova, A. i Andrew, M. E., (2018). Social avoidance in policing: Associations with cardiovascular disease and the role of social suport. Policing: An International Journal, 41(5), 539-549. https://doi.org/10.1108/PIJPSM-02-2017-0017
 • Wawrzyniak, A., Kuczborska, K., Lipińska-Opałka, A., Będzichowska, A. i Kalicki, B. (2020). Koronawirus 2019-nCoV - transmisja zakażenia, objawy i leczenie. Pediatria & Medycyna Rodzinna, 15(4), c1-c5. https://doi.org/10.15557/PiMR.2020.0001
 • Welch, M. (2011). The evolution of employee engagement concept: communication implications. Corporate Communications: An International Journal, 16(4), 328-346. https://doi.org/10.1108/13563281111186968
 • Wójcik-Karpacz, A. (2018). The research on work engagement: theoretical aspects and the results of researches in the company operating in the IT sector. Management, 22(2), 60-79. https://doi.org/10.2478/manment-2018-0023
 • Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E. i Schaufeli, W. B. (2009). Work engagement and financial returns: A diary study on the role of job and personal resources. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82(1), 183-200, https://doi.org/10.1348/096317908X285633
 • Zalewska, A. M. (2020). Konflikty praca-rodzina i rodzina-praca a zdrowie: ochronna rola zaangażowania i zadowolenia z pracy. Medycyna Pracy, 71(1), 33-46. https://doi.org/10.13075/mp.5893.00908
 • Zbyrad, T. (2017). Ryzyko wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J - Paedagogia-Psychologia, 30(4), 87-105. https://doi.org/10.17951/j.2017.30.4.87
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b80b1e3-19d4-4e8a-a781-60caed4a6430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.