PL EN


2016 | 51(6) Ekonomia XIII. Konkurencyjność MSP | 118-129
Article title

Znaczenie multiagencji ubezpieczeniowej w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Importance of Insurance Multi-Agencies in Small and Medium-Sized Enterprises’ Activities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Multiagencje są najprężniej i najszybciej rozwijającymi się podmiotami występującymi po stronie podażowej sprzedaży ubezpieczeń. Ich rola w rozwoju rynku ubezpieczeń oraz ogólnie pojętego rynku finansowego w Polsce jest znacząca. Celem rozważań jest próba dowiedzenia, jak istotne znaczenie mają te podmioty w funkcjonowaniu i rozwoju firm występujących na rynku. Artykuł poświęcony jest części teoretycznej oraz metodologicznej i analizie wpływu działalności multiagencji na rynek. Omówione zostały podstawowe procesy związane z działalnością ubezpieczeniową oraz struktura kanałów dystrybucji występujących w Polsce. Przedstawiono podstawowe podziały oraz charakterystykę występujących podmiotów. Analizy wpływu działalności multiagencji ubezpieczeniowych dokonano na podstawie oceny jej bieżących aktywności i ich skutków: określenie zalet i wad po stronie popytowej – głównie firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zyski i straty ponoszone przez zakłady ubezpieczeń w związku z działalnością tego typu pośredników. Opracowanie zostało oparte na studium literatury z zakresu ubezpieczeń oraz ich dystrybucji i marketingu, a przede wszystkim na własnych doświadczeniach autora i wnikliwych obserwacjach zmian oraz bieżącego stanu rynku ubezpieczeń w Polsce.
EN
Multi-agencies are the most resiliently and rapidly developing entities occurring on the supply side of insurance sales. Their role in development of the insurance market and the broadly-taken financial market in Poland is significant. An aim of considerations is an attempt to prove of how substantial importance these entities are in functioning and development of the firms operating in the market. The article is devoted to a theoretical and methodological part and an analysis of the impact of activities of multi-agencies on the market. The author discussed the basic processes connected with insurance activities and the structure of distribution channels occurring in Poland. He presented the basic divisions and characteristics of the occurring entities. The analysis of the impact of insurance multi-agencies’ activities was made based on assessment of their current activity and its effects: determination of advantages and disadvantage on the demand side – mainly firms of the sector of small and medium-sized enterprises, gains and losses incurred by insurance agencies in connection with activities of such agents. The study is based on a literature review in the area of insurance and their distribution and marketing, and, first of all, on author’s own experience and thorough observation of the changes and the current state of the insurance market in Poland.
Contributors
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
  • Byczko S. (2013), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Zarys wykładu, Difin, Warszawa.
  • Cohen W. (2013), Wykłady Druckera, M.T. Biznes, Warszawa
  • Hadyniak B. (2014), Ubezpieczenia prywatne. Kompedium, Poltext, Warszawa.
  • Handschke J., Monkiewicz J. (2010), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
  • Iwanicz-Drozdowska M. (2013), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa.
  • Kotler Ph. (2012), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b8911d8-0e7f-4e0d-86a7-ab557188d1b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.