PL EN


2016 | 63 | 6: Teologia pastoralna | 131-144
Article title

Pokój jako misja Kościoła

Title variants
EN
Peace as a mission of the Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawową misją Kościoła jest głoszenie Jezusa Chrystusa i urzeczywistnianie zbawienia, którego Jezus dokonał na Krzyżu. Krzyż jest więc prawdziwym symbolem pokoju. Krzyż, za sprawą misji ewangelizacyjnej Kościoła, został wpisany w dzieje każdego narodu, ale też jest częścią historii całej ludzkości. Jest to nie tylko znak religijny, ale to również symbol ludzkiej wolności. Człowiek wolny może odrzucić Kościół i krzyż, ale grozi to utratą pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego. Tymczasem prawdziwym źródłem pokoju w powszechnej społeczności ludzkiej jest przebaczenie i nawrócenie, czyli wprowadzenie przez człowieka we własnym wnętrzu prawa Bożego. Pokój nie jest utopią i jest możliwy. I dlatego, że jest możliwy, pokój jest obowiązkiem. Dlatego człowiek może i powinien sprawić, aby siła rozumu zwyciężyła nad racjami siły. Kościół, wzywając do pokoju, wzywa przede wszystkim do czynienia sprawiedliwości: Opus iustitiae pax – „Jeśli pragniesz pokoju, pracuj na rzecz sprawiedliwości”.
EN
The primary mission of the Church is to proclaim Jesus Christ and realizing of salvation, which Jesus made on the cross. The cross is so true symbol of peace. Cross, thanks to the evangelizing mission of the Church, entered in the happening of any nation, but also is part of the history of humanity. This is not just a religious sign, but it’s also a symbol of human freedom. Free man may reject the Church and cross, but there is a loss of memory and Heritage Christian. Meanwhile, the real source of peace in human society is forgiveness and conversion, that is, introduction by man in his own inside of God’s law. Peace is not a utopia and is possible. And because it is possible, peace is a duty. That is why a man can and should make to the force of reason over force reasons. The Church, calling for peace, first and foremost, invited to do justice: Opus iustitiae pax – „If you want peace, work for justice”.
Contributors
 • Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
References
 • Cywińska K., Konopka T., Radwan M. (red.), Paweł VI, Jan Paweł II, Orędzia papieskie na Światowy Dzień Pokoju, Rzym–Lublin: RW KUL 1987.
 • Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, Kraków–Warszawa: Znak, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych 1969.
 • Kondziela J., Pokój w nauce Kościoła, Lublin: RW KUL 1992.
 • Laubier P. de, Myśl społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II, Warszawa/Struga–Kraków: Michalineum 1988.
 • Mazurkiewicz P., Wkład Stolicy Apostolskiej oraz środowisk chrześcijańskich w proces integracji europejskiej, „Chrześcijanin w Świecie”, 1997, nr 4, s. 88-112.
 • Miller G., Tolerancja cnotą chrześcijańską, „Znoście się wzajemnie w miłości” (Ef 4, 2), w: Z. Marek (red.), W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Instytut Kultury Religijnej 1991, s. 127-139.
 • Przybyłowski J., Rola Kościoła w wychowaniu do pokoju: uczyć życia w prawdzie i sprawiedliwości, miłości i pokoju, w: J. Lewandowski (red.), Problematyka pokoju u papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, Ząbki: Apostolicum 2004, s. 212-244.
 • Sareło Z., Destrukcyjne skutki grzechu, w: Moralność chrześcijańska, (Kolekcja „Communio”, t. 2), Poznań–Warszawa: Pallottinum 1987, s. 295-304.
 • Sutor B., Etyka polityczna, Warszawa: Kontrast 1994.
 • Wojtyła K., U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b902c79-4c31-4552-860d-411927758c13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.