PL EN


2016 | 6 (365) | 373-388
Article title

Turystyka sportowa jako czynnik promocji zdrowia i aktywności fizycznej na obszarach wiejskich w Polsce

Content
Title variants
EN
Sport Tourism as a Factor Promoting Health and Physical Activity in Rural Areas in Poland
RU
Спортивный туризм как фактор поощрения здоровья и физической активности в сельской местности в Польше
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest próba wykazania, że potencjał dla rozwoju turystyki sportowej na obszarach wiejskich w Polsce jest bardzo duży, a jego zagospodarowanie może mieć utylitarny wpływ na kształtowanie postaw wobec zdrowia i kultury fizycznej jej biernych oraz czynnych uczestników, a także mieszkańców obszarów recepcji turystycznej. Praca jest wprowadzeniem objaśniającym oraz terminologicznym do zagadnienia turystyki sportowej, która stanowiąc rozwijającą się formę aktywnego wypoczynku służy realizowaniu potrzeb związanych z szeroko pojętą promocją zdrowia, edukacją zdrowotną, popularyzacją sportu powszechnego, integracją społeczną oraz kulturą fizyczną. W artykule wskazano na rosnącą w świecie popularność turystyki sportowej oraz zwrócono uwagę na wybitny potencjał polskich obszarów wiejskich dla jej rozwoju. Wykorzystano metodę badawczą zwaną „desk research”, bazującą na analizie polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, artykułów oraz stron internetowych organizacji skupiających swoją działalność na tematyce sportu i kultury fizycznej oraz potencjału turystycznego obszarów wiejskich.
EN
An aim of considerations is an attempt to prove that the potential for development of sport tourism in rural areas in Poland is great and its use may have a utilitarian impact on formation of attitudes towards health and physical education of its passive and active participants as well as dwellers of the areas of tourist reception. The study is an explanatory and terminological introduction to the issue of sport tourism which, being the developing form of active rest, serves meeting the needs related to health promotion in a broad sense, health education, popularisation of mass sports, social integration, and physical education. In their article, the authors indicated the growing across the world popularity of sport tourism as well as paid attention to an outstanding potential of Polish rural areas for its development. They used the research method of desk research, based on an analysis of Polish and foreign subject literature, articles, and websites of the organisations focusing their activity on the issues of sports and physical education as well as the tourist potential of rural areas.
RU
Цель рассуждений – попытка доказать, что потенциал для развития спортивного туризма на селе в Польше весьма большой, а его использование может иметь утилитарное влияние на формирование подхода к здоровью и физкуль- туре его пассивных и активных участников, а также жителей районов приема туристов. Работа –объясняющее и терминологическое введение в проблему спортивного туризма, который, будучи развивающейся формой активного от- дыха, служит осуществлению потребностей, связанных с поощрением здоровья в широком смысле, медобучением, популяризацией массового спорта, социальной интеграцией и физкультурой. В статье указали растущую в мире популярность спортивного туризма и обратили внимание на огромный потен- циал польской сельской местности для его развития. Использовали исследовательский метод desk research, основанный на анализе польской и зарубежной литературы предмета, статей и вебсайтов организаций, сосредоточивающих свою деятельность на тематике спорта и физкультуры, а также туристического потенциала сельской местности.
Year
Issue
Pages
373-388
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
References
 • Balińska A., Sikorska–Wolak I. (2001), Agroturystyka w Dolinie Bugu i uwarunkowania jej rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Bogucki J. (red.) (1984), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystycznych form rekreacji, Wydawnictwo AWF w Warszawie, Warszawa.
 • Drzewiecki M. (1985), Rola przestrzeni wiejskiej w rekreacji, „Problemy Turystyki”, nr 1.
 • Drzewiecki M. (1992), Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Gaworecki W.W. (2008), Turystyka sportowa, (w:) Gaworecki W.W., Mroczyński Z. (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
 • Gaworecki W.W. (2010), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Gibson H. (1998), Active Sport Tourism: Who Participate?, „Leisure Studies”.
 • Godlewski P. (2011), Turystyka eventowa kibiców sportowych, (w:) Leniartek M.K. (red.), Turystyka jako rytuał, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wrocław.
 • Goering P.G. (1990), The response to tourism in Ladakh, “Cultural Survival Quarterly”, No. 14(1).
 • Grossmann R., Scala K. (1997), Promocja zdrowia a rozwój organizacyjny, wersja w jęz. polskim Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 • Hadzik A. (2014), Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, Wydawnictwo AWF w Katowicach, Katowice.
 • Hall C. (1992), Adventure, Sport and Health Tourism, (w:) Weiler B., Hall C. (Eds.), Special Interest Tourism, Bellhaven, London.
 • Higham J., Hinch T. (2009), Sport and Tourism – Globalization, Mobility and Identity, Elsevier, Burlington.
 • Huk Z. (2015), Kultura fizyczna w społeczności lokalnej, http://www.profesor.pl [dostęp: 10.04.2015].
 • Kazimierczak M. (2014), Etyczny wymiar społeczno-kulturowych przewartościowań w turystyce sportowej, (w:) Zowisło M., Kosiewicz J. (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, Wydawnictwo AWF w Krakowie, Kraków 2014 (w druku).
 • Kazimierczak M. (2013), Turystyka eventów sportowych w społeczno-kulturowej perspektywie, (w:) Kosiewicz J., Michaluk T., Pezdek K. (red.), Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej, „Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, nr 114.
 • Kazimierczak M. (2007), Turystyka sportowa w perspektywie zrównoważonego rozwoju, (w:) Kosiewicz J. (red.), Społeczne i kulturowe wartości sportu, Wydawnictwo AWF w Warszawie, Warszawa.
 • Kickbusch I. (1997), Think health: What makes the difference, “Health Promotion International”, No. 4.
 • Krzymowska-Kostrowicka A. (1997), Środowisko przyrodnicze jako obiekt użytkowania turystyczno – rekreacyjnego. Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2015), Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, http://www.mikro.univ.szczecin.pl [dostęp: 10.04.2015].
 • Michałowski K., Wiśniewski E. (2008), Cele i formy turystyki wiejskiej na przykładzie obszaru „Zielone Płuca Polski”, (w:) Potencjał turystyczny w regionach, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Milczyńska-Hajda D. (2009), Programy rewitalizacji miast w rozwoju regionalnym Polski – mity, szanse, prognozy, (w:) Poczobut J. (red.), Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Stowarzyszenie Polskie Forum Rewitalizacji, Kraków.
 • Nowacki M. (2001), Rola interpretacji i zarządzania atrakcjami turystycznymi w rekreacji i turystyce, (w:) Siwiński W., Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Pluta B., Marcinkowski M. (red.), Rekreacja i turystyka – współczesne dylematy, zadania i perspektywy, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Poznań.
 • Nowacki M. (2000), Rola interpretacji dziedzictwa w zarządzaniu atrakcjami turystycznymi, „Problemy Turystyki”, t. XXIII, nr 3-4.
 • Pieńkos K., Kikulski J. (2006), Przystosowanie gospodarstw agroturystycznych dla potrzeb rekreacji, (w:) Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań.
 • Poczta J. (2012), Walory krajoznawczo-przyrodnicze a rekreacja ruchowa w gospodarstwach agroturystycznych, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 • Roberts Ch. (2011), Sport and Adventure Tourism, (w:) Robinson P., Heitmann S., Dicke P. (Eds.), Research Themes for Tourism, Wydawnictwo CABI, Oxfordshire-Cambridge.
 • Smoleński P., Łobożewicz T. (1993), Turystyka kwalifikowana na świecie, „Roczniki Naukowe AWF”, tom XXXIV, Warszawa.
 • Standeven J., De Knop P. (1999), Sport Tourism, Human Kinetics, Champaign.
 • Studzieniecki T. (2008), Sportowe korzenie turystyki, (w:) Gaworecki W.W., Mroczyński Z. (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
 • Sznajder M., Przezbórska L. (2006), Agroturystyka, Wydawnictwo UP w Poznaniu, Poznań.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska A. (2012), Jakość życia i spójność społeczna 2011 (wstępna analiza wyników badania ankietowego), Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, GUS, Warszawa.
 • Toczek-Werner S. (red.) (2005), Podstawy rekreacji i turystyki, Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław 2005.
 • Wasilewski K. (2005), Wiejska inteligencja. Społeczny rodowód, okoliczności zamieszkania na wsi i sytuacja materialna, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3(128).
 • Weed M. (2009), Progress in sports tourism research? A meta-review and exploration of futures, “Tourism Management”, No. 30.
 • Wiatrak A.P. (1998), Ład przestrzenny w rozwoju turystyki wiejskiej, (w:) Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej – idee, działania, efekty, Materiały konferencyjne VI Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Lubniewice 1998, CDiEwR, Kraków.
 • Wiza A. (1999), Rekreacja plenerowa jednym z modeli zachowań współczesnego człowieka w czasie wolnym, (w:) Kiełbasiewicz-Drozdowska I. (red.), Kultura fizyczna w świadomości społecznej i sposobie życia ludzi, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b94dc7c-09b8-47f8-bd66-e01e19e3b2c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.