PL EN


2017 | 8 | 23 | 183-204
Article title

Stanowisko Niemiec w procesie dalszego przewodzenia w Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
DEVELOPMENT PROSPECTS FOR GERMANY AND ITS SIGNIFICANCE FOR FURTHER DEEPENING AND ENLARGEMENT OF EUROPEAN INTEGRATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza niemieckiego handlu zagranicznego i jego związków z najważniejszymi wskaźnikami gospodarczymi RFN, jak również nakreślenie konieczności działań podejmowanych przez ten kraj w celu reformowania Unii Europejskiej. Niemcy – najważniejszy płatnik Unii Europejskiej – są bezpiecznie czołową „lokomotywą” rozwoju całego ugrupowania. Od stanu i perspektyw przyszłościowych tego kraju oraz decyzji podjętych przez niemieckich przywódców zależy w dużym stopniu przyszłość całej Unii Europejskiej, na czele ze strefą euro. W drugiej części opracowania zwrócono uwagę na skalę i zasięg niemieckiego przywództwa w stosunku do reformowania UE, po ważnych wydarzeniach dotyczących kryzysu strefy euro i decyzji opuszczenia ugrupowania przez Wielką Brytanię. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem opracowania jest ilościowo-jakościowa analiza publikacji dotyczących niemieckiej gospodarki, w której głównym motorem napędowym był i pozostanie eksport, wspólnie z wydatkami konsumpcyjnymi. W pracy wykorzystano metodę analizy danych statystycznych, pozyskanych z międzynarodowych opracowań statystycznych, a najbardziej aktualne uzupełniono informacjami ze źródeł internetowych. PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch podstawowych elementów. Pierwszy dotyczy wniosków płynących z analizy literatury przedmiotu, drugi to część empiryczna artykułu dotycząca Niemiec, szczególnie głównych wskaźników makroekonomicznych UE oraz przewodzenia we Wspólnocie przez Niemcy. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W polskiej literaturze ekonomicznej występują dwa odmienne spojrzenia na obiektywną ocenę sytuacji gospodarczej Niemiec, szczególnie w kwestii roli RFN w budowaniu unii bankowej i funkcjonowaniu strefy euro. Pod względem ilościowym dorobek ten jest dość znaczny, lecz pod względem jakościowym wymaga dopracowania, uzupełnienia, a wręcz poważnych korekt. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Należy promować publikacje dotyczące problematyki Niemiec wśród społeczności akademickiej, praktyków życia gospodarczego, a nawet i politycznego. Tematyka zasługuje na pogłębioną dyskusję w całym środowisku, które interesuje się sprawami regionalnej integracji gospodarczej, UE i stosunków polsko-niemieckich.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: This article aims at analyzing German foreign trade and its connection with crucial economic indicators of Germany, as well as discussing the importance of activities undertaken by Germany in order to reform the European Union. Germany – the most important net contributor of the EU – is undoubtedly the so called “development engine” of the whole integration block. The current state and development perspectives of this country will influence the future of the EU, in that the future of euro area. Additional target of the paper is to analyze the scale and scope of German leadership in the EU in the post-crisis period and after the decision of the United Kingdom to leave the EU. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic problem of this publication is the quantitative and qualitative analysis of publications regarding German economy, the economy in which exports together with consumption expenditure constitute the crucial stimuli for economic growth. Statistical data analysis was used in the paper. International statistical reports were used as sources of statistical information. The latest data were taken from Internet sources. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning consists of two essential elements. At first critical analysis of literature is given. The next part focuses on the empirical analysis of German economy, including main macroeconomic indicators and German leadership in the European Union. RESEARCH RESULTS: There are two different opinions on the German economy and on the role of Germany in the process of banking union creation and euro area functioning. The number of publications in the field is pretty large, but the literature has to be enlarged, supplemented and even corrected in terms of its quality. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The problem of the position and role of Germany in the EU should be promoted among academics, politicians and businessmen. The problem desires deep discussion. It is of great significance for regional economic integration and European Union specialists, as well as those interested in Polish-German relations.
Keywords
Year
Volume
8
Issue
23
Pages
183-204
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b951406-e0fd-4272-b206-521fc1aefa6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.