PL EN


2018 | 541 | 235-244
Article title

Finansowanie ryzyka start-upów z wykorzystaniem ubezpieczeń

Authors
Content
Title variants
EN
Financing start-up risk with using insurance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest analiza możliwości wykorzystania ubezpieczeń jako instrumentu finansowania skutków materializacji ryzyka start-upów. Współczesna gospodarka w coraz większym stopniu bazuje na nowych technologiach i innowacjach, uważanych za kluczowe czynniki wzrostu konkurencyjności i rozwoju gospodarczego. Podmiotami mającymi w tym procesie coraz większą rolę są start-upy. Należą one do grupy przedsiębiorstw, których funkcjonowanie jest obarczone wysokim ryzykiem działalności. Oznacza to, że powinny one zwracać uwagę na narzędzia zarządzania ryzykiem i wykorzystywać instrumenty jego finansowania. Wykazano, iż optymalnym sposobem finansowania ryzyka działalności tych przedsiębiorstw są ubezpieczenia. Jednak, ze względu specyfikę działalności start-upów oraz dużą zmienność ryzyka w czasie, możliwości wykorzystania ubezpieczeń są istotnie ograniczone, co wymusza na tego typu przedsiębiorstwach konieczność poszukiwania innych, pozaubezpieczeniowych instrumentów ograniczania ryzyka działalności
EN
The study aims at analysing possibilities of using insurance as an instrument to finance the effects of start-up risk materialization. Contemporary economy is to an ever greater extent based on new technologies and innovations that are perceived as key factors behind increased competition and economic development. Start-ups are entities that are playing an ever greater role in this process. They belong to a group of enterprises whose business activity, is burdened by a high level of risk. This means that in their operation they should pay attention to risk management tools and use risk financing instruments. The conducted studies indicated that insurance was the most optimal method of financing business risk for these enterprises. However, due to their specificity and high changeability of risk over time, possibilities of using insurance are limited, which forces these entities to look for other, non-insurance risk limiting instruments.
Contributors
References
 • Adamus W., Łasak P., 2010, Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym, Bank i Kredyt, nr 4.
 • Arrow K.J., 1979, Eseje z teorii ryzyka, przekład B. Samojlik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Atkins I., Bates I., 2008, Insurance. Global Professional Publication, London.
 • Blanc S., Dorf B., 2013, Podręcznik start-upu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, Gliwice.
 • Damodaran A., 2009, Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges, Stern School of Business, New York University.
 • Downarowicz O., Krause J., Sikorski M., Stachowski W., 2000, Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk.
 • Glinka B., Pasieczny J., 2015, Tworzenie przedsiębiorstwa: szanse, realizacja, rozwój, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Graham P., 2012, Startup = Growth, http://www.paulgraham.com/growth.html (27.04.2017).
 • Global Entrepreneurship Monitor, 2016, Global Entrepreneurship Monitor, GEM Global Report, http://gemconsortium.org/report (17.02. 2018).
 • Hadyniak B., 2010, Przewidywalność, wartość i ryzyko, [w:] Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, red. J. Handschke, J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa.
 • Knight F.H., 1994, Risk Uncertainty and Profit, Reprint of Economics Classics, Sentry Pres, New York.
 • Kowalewski E., 1998, Ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego ograniczenia, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Warszawa.
 • Łuczak K., 2014, Rachunkowość innowacji na przykładzie przedsiębiorstw określanych mianem start-up, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 70, s. 79-87.
 • Norris D., 2014, Start-up w 7 dni: od mocnego startu do szybkiego sukcesu, Helion, Gliwice.
 • Plazibat N., Babic Z., 1998, Ranking of enterprises based on multicriterial analysis, International Journal of Production Economics, nr 97.
 • Pukała R., 2017, Ubezpieczalność ryzyka start-upów, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4.
 • Ries E., 2010, Metoda lean start-up, Helion, Gliwice.
 • Ronka-Chmielowiec W., 2002, Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia, [w:] Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, red. W. Ronka-Chmielowiec, PWE, Warszawa.
 • Saaty T., 1990, How to make a decision: The analytic hierarchy process, European Journal of Operational Research, vol. 48, nr 1.
 • Sinkey J.F., 1992, Commercial Bank Financial Management, Macmillan Publishing Co., New York.
 • Skala A., Kuczkowska E., Olczak M., 2015, Polskie start-upy. Raport 2015, http://startuppoland.org/wp-content/uploads/2015/10/Startup-Poland_raport_2015.pdf (12.05.2018).
 • Start-upy nie myślą o polisach, https://www.pb.pl/start-upy-nie-mysla-o-p-868947 (25.11.2017).
 • Tepman L.T., 2002, Riski v Ekonomike, Unity-Dana, Moskwa 2002.
 • Tomaka A., Cyran K., 2010, Innowacyjność przedsiębiorstw jako kluczowy element konkurencyjności polskiej gospodarki, e-Finanse, nr 3.
 • Wasserman N., 2012, The Founder’s Dilemmas: Anticipating and Avoiding the Pitfalls that Can Sink a Startup, Princeton University Press, New Jersey.
 • Willet A.H., 1951, The Economic Theory of Risk Insurance, The University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b98a2a5-0386-4c19-954f-9641672e764e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.