PL EN


2016 | 63 | 12: Homiletyka | 37-46
Article title

Psalm responsoryjny jako źródło homilii mszalnej

Authors
Title variants
EN
The Responsorial Psalm as the Source of the Mass Homily
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Psalm responsoryjny wraz z innymi czytaniami Lekcjonarza oraz z tekstami stałych lub zmiennych części Mszy danego dnia jest podstawowym źródłem homilii. Stanowi on integralną część liturgii słowa Bożego oraz ważny, interpretacyjny kontekst pozostałych czytań Lekcjonarza. Sprzyja medytacji słowa Bożego, przez co posiada wielkie znaczenie liturgiczne i duszpasterskie. Z tych też racji psalmu nie wolno lekceważyć w przygotowaniu i wygłoszeniu homilii. Psalm responsoryjny jako źródło homilii wymaga poprawnej interpretacji. Hermeneutyka psalmu domaga się odkrycia powiązania treści psalmu z innymi czytaniami oraz odnalezienia odniesienia do misterium Chrystusa obchodzonego w danej celebracji. W takim chrystologicznym kontekście należy następnie szukać w psalmach uczuć i doświadczeń egzystencjalnych uczestników zgromadzenia liturgicznego. W ten sposób homilia stać się może chrystologiczną interpretacją ludzkiego doświadczenia oraz pomocą w odnalezieniu odpowiedzi, jaką wierni mają dać objawiającemu się w psalmach Panu.
EN
The Responsorial Psalm, along with the other Lectionary readings, permanent texts or seasonal elements of the Mass for a given day are the basic sources for the homily. The homily comprises an integral part of the Liturgy of God's Word and is an important interpretation for the context of the remaining readings in the Lectionary. It helps us to meditate on the Word of God, and in this way it is of great value for the liturgy and pastoral ministry. For these reasons, the psalm cannot be underestimated in preparing and delivering the homily. As a source for the homily, the responsorial psalm must be correctly interpreted. The psalm's hermeneutics requires discovering the relationships between the psalm's contents and other readings so as to find allusions to the mystery of Christ observed in a given celebration. Next, such a Christological context in the psalms ought to help us search for exegetical feelings and existential experiences among the participants of the liturgical gathering. In this way, the homily can become a Christological interpretation of their human experiences and point to the response which the faithful can give to the Lord who is being revealed in the psalms.
Contributors
 • Katedra Homiletyki w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL
References
 • Bać T., Psalmy Liturgii Godzin i paschalna interpretacja, w: Misterium Chrystusa w roku liturgicznym, red. J. Nowak, Poznań: Hlondianum 2012, s. 328-343.
 • Bandura A., Wstęp, w: Orygenes. Hieronim. Homilie o Księdze Psalmów, Kraków: Wydawnictwo WAM 2004, s. X-XIII.
 • Bonneau N., Biblia a liturgia, w: Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. W.R. Farmer, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM 2001, s. 117-124.
 • De Zan R., Leggere la Bibbia nella liturgia, „Rivista Liturgica” 88(2001), nr 6, s. 869-880.
 • De Zan R., «I molteplici tesori dell'unica Parola». Introduzione al Lezionario e alla lettura liturgica della Bibbia, Padova: Messaggero di Sant'Antonio 2008.
 • Deiss L., Le Psaume responsorial, „La Maison-Dieu” 166(1986), s. 61-81.
 • Dyk S., „Co głosić, aby wierzyli”, Studium homiletyczne Lekcjonarza mszalnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 • Ferraris F., La mensa della parola e dell'Eucaristia. Per ben celebrare con il Lezionario e il Messale, Milano: Paoline 2008.
 • Fischer B., Christological Interpretation of the Psalms Seen in the Mirror of the Liturgy, „Questions Liturgiques” 71(1990), s. 227-235.
 • Goonan M., Odpowiem Bogu psalmem. Refleksje nad psalmami responsoryjnymi. Rok A-B-C, Kraków: Wydawnictwo „Salwator” 2002.
 • Kiełczewski R., Teologia mszalnej liturgii słowa, w: Eucharystia w duszpasterstwie, red. A.L. Szafrański, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1977, s. 87-163.
 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja „Redemptionis sacramentum” – o tym, co należy zachowywać a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, Rzym 2004.
 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, Poznań: Pallottinum 2015.
 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań: Pallottinum 2004.
 • Kuźmicki J., Integracyjny charakter psalmu responsoryjnego, „Kaliskie Studia Teologiczne” 2(2003), s. 251-259.
 • Łach S., Psalmy. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz liturgiczno-świąteczny, Poznań: Pallottinum 1986.
 • Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań: Pallottinum 2006.
 • Pierskała R., Psalm responsoryjny w posoborowej reformie liturgicznej, w: Mysterium Christi, t. I: Fundamentalne rzeczywistości liturgii, red. W. Świerzawski, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 193-203.
 • Święta Kongregacja Kultu Bożego, Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego, Poznań: Pallottinum 2011.
 • Venturi G., Il lezionario, catechesi narrativa della Chiesa, „Rivista Liturgica” 71(1984), nr 1, s. 52-79.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b9a0d5f-de4c-4459-aa41-6bb89fed36b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.