PL EN


2013 | 6(38) | 203-219
Article title

Interpretacja i znaczenie metafory „klimat organizacyjny” w zarządzaniu

Content
Title variants
EN
The interpretation and meaning of the metaphor ‘organizational climate’ in management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zawarto rozważania odnoszące się do metafory „klimat organizacyjny” oraz znaczenia tej kategorii w zarządzaniu. Pierwszą część poświęcono wyjaśnieniu kontekstu organizacyjnego metafory, natomiast w drugiej części przybliżono kontekst meteorologiczny. Na uwagę zasługuje opis różnych kategorii meteorologicznych powiązanych z klimatem organizacyjnym. Wyjaśniając kontekst organizacyjny i meteorologiczny metafory „klimat organizacyjny”, uzasadniono przydatność stosowania tej kategorii w obszarach organizacji i zarządzania. Dodatkowo w opracowaniu usystematyzowano piśmiennictwo krajowe i zagraniczne związane z tą problematyką.
EN
The article contains considerations concerning the 'organizational climate’ metaphor and the importance of this category of management. The first part is devoted to explaining the context of the organizational metaphors, while the second part describes the context of rough weather. Noteworthy is also a description of the various categories of climate-related meteorological organization. While explaining the organizational context and meteorological metaphor ‘organizational climate,’ the author justifies the usefulness of this category in the areas of organization and management. In addition, the study systematises the national and international literature related to this issue.
Year
Issue
Pages
203-219
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
 • Adamiec M., Kożusznik B., Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa 2001.
 • Ashkanasy N.M, Wilderom C.P, Peterson M.F., Handbook of Organizational Culture & Climate, Sage Publications Inc., California 2000.
 • Balcerzak-Paradowska B., Firma przyjazna rodzinie, cz. IV: Firma przyjazna pracownikom i ich rodzinom, red. S. Borkowska, Programy praca-życie a efektywność firm, Wyd. IPiSS, Warszawa 2003.
 • Gray R., Climate of Success. Creating the Right Organizational Climate for High Performance, Wyd. Elsevier, Burlington 2007.
 • Guryn H., Klimat dla wiedzy, „Personel i Zarządzanie” 2007, nr 1.
 • Koziński J., Listwan T., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Forum Naukowe, Wrocław – Poznań 2005.
 • Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Rosenstiel L., Bögel R., Betriebsklima geht jeden an. Bayerischer Staatsministerium für Arbeit, Familie und Sozialordnung, München 1992.
 • Mesjasz J., Klimat organizacyjny w sytuacji kryzysu i zmiany, w: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2005.
 • Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Syper M., Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 1.
 • Wudarzewski G., Konceptualizacja pojęć kultura organizacyjna i klimat organizacyjny, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” 2005, nr 5.
 • Wudarzewski G., Geneza klimatu organizacyjnego i jego znaczenie w zarządzaniu organizacjami, Monograph: United Europe Prospects of Development, Ministry of Education and
 • Science of Ukraine, National Minning University, WSB, Dniepropietrowsk 2010.
 • www.encyklopedia.pwn.pl, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3922951/klimat.htm [8.10.2013].
 • Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikator kultur znanych firm, PWN, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b9ad609-d69d-41ae-9f73-816758ddfd98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.