PL EN


Journal
2017 | 1 | 139-160
Article title

Islam wobec judaizmu i chrześcijaństwa – perspektywa Koranu

Content
Title variants
EN
Judaism and Christianity according to Koran
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stosunek islamu do judaizmu i chrześcijaństwa wynika przede wszystkim z treści tekstów źródłowych tej religii, tj. Koranu i hadisów. Poruszają one wiele kwestii związanych z „tymi, którym Księga została dana wcześniej”. Nie oznacza to jednak, że zagadnienia te stanowią zasadniczy temat Koranu. Odnosząc się do wyznawców judaizmu, Koran wspomina m.in. fakt zawarcia przez Boga przymierza z nimi. Jednocześnie głosi, że Żydzi nie zawsze dotrzymywali „swojej części” owego przymierza. Z kolei chrześcijanie określani są w Koranie jako wspólnota najbliższa muzułmanom. Wiele koranicznych fragmentów odnosi się do chrześcijan z aprobatą, m.in. wychwalając pewnych księży i mnichów. Z drugiej strony Koran utrzymuje, że świat chrześcijański odszedł od podstaw autentycznego Bożego objawienia, dokonując istotnych zmian w wierze oraz praktykach religijnych. Przykładem może być wiara w Jezusa jako Syna Bożego (według islamu: człowieka i proroka), co miałoby być tożsame z odrzuceniem monoteizmu i co na kartach Koranu oceniane jest zdecydowanie negatywnie.
EN
Koran and Hadiths contain numerous references to “those whom the Book had been given earlier”. Koran mentions the covenant made by Jews with God, but states that the former sometimes did not stick to their obligations. Christians, on the other hand, are named as those who are the closest to Muslims. In many places they earn acceptance, even praise, for instance certain monks and priests. Nevertheless, Koran maintains that Christians have distorted God’s revelation and introduced serious changes into their doctrine and practices. The prime example of it is their faith in Jesus as the Son of God, who – according to Koran – was a man like all men, though a great prophet, and duly condemns it as rejection of monotheism.
Keywords
Journal
Year
Issue
1
Pages
139-160
Physical description
Dates
published
2017-06-01
Contributors
References
  • G.S. Reynolds, On the Qur’an and Theme of Jews as „Killers of the Prohets”, „Al-Bayan”, vol. 10, nr 2, December 2012
  • Ibrahim Hussain, Tałhid i szirk. Monoteizm i politeizm, Białystok 1999
  • J. Bielawskiego; zob. tenże (red. i tłum.), Koran, Warszawa 1997
  • J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1, Warszawa 2002
  • S. Grodź, Chrześcijanie i muzułmanie – wrogość od zarania?, „Roczniki Teologiczne”, t. 55, z. 9, 2008
  • S. Harris, The End of Faith. Religion, Terror and the Future of Reason, London-New York 2005
  • www.qtafsir.com
  • Z. Landowski, Islam – nurty, odłamy, sekty, Warszawa 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bae8220-b35d-4bff-bfad-1bc36b4a5e5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.