PL EN


2015 | 1 | 103-113
Article title

POWODY NIESTOSOWANIA ICT W PRAKTYCE ZAWODOWEJ – W OPINII NAUCZYCIELI

Content
Title variants
EN
THE REASONS FOR NON-USE OF ICT IN PROFESSIONAL PRACTICE – IN THE OPINION OF TEACHERS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia fragment badań, diagnostyczno-korelacyjnych o charakterze ilościowo-jakościowym, ustalających kompetencje informacyjne nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi ICT w kontekście nowych trendów technologicznych i towarzyszącym im przemianom cywilizacyjnym. Rozważane zagadnienia poszukują odpowiedzi na pytanie określające powody, dla których nauczyciele w swojej praktyce zawodowej nie wykorzystują narzędzi ICT. Podkreśla uwarunkowania konstruujące okoliczności, w których nauczyciele nie podejmują działań na rzecz stosowania ICT w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
EN
The article presents a fragment of the results of diagnostic-correlative research of quantitative/qualitative character, related to information competence of teachers in the area of application of ICT methods and tools in the context of new trends in technology and the accompanying civilizational transformations. Considered issues seeking answers to the question of determining the reasons for which teachers in their professional practice do not use ICT tools. It highlights the conditions constructing the circumstances in which teachers do not take action to promote the application of ICT in the teaching and upbringing process.
Year
Issue
1
Pages
103-113
Physical description
Dates
published
2015-06-20
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz i inni, PWN, Warszawa 2004.
 • Baron-Polańczyk E., Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2011.
 • Baron-Polańczyk E., Infrastruktura teleinformatyczna jako czynnik warunkujący stosowanie ICT w pracy nauczycieli (raport z badań), „Problemy Profesjologii” 2013, nr 1.
 • Baron-Polańczyk E., Motywy stosowania ICT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań), „Przegląd Pedagogiczny” 2014 [w druku].
 • Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2007.
 • Dróżka W., Trangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe, [w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010.
 • Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 2003.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Gnitecki J., Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej, Wyd. WSP, Zielona Góra 1996.
 • Gołębniak B.D., Nauczanie i uczenie się w klasie, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2, PWN, Warszawa 2004.
 • Melosik Z., Pedagogika postmodernizmu, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, tom. 1, PWN, Warszawa 2004.
 • Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Wyd. „Impuls”, Kraków 2010.
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, Warszawa 2001.
 • Schön D.A., The Reflective Practicioner. How Professionals Think in Acton, Basic Books, New York 1987.
 • Survey of Schools: ICT in Education, Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools, Final Report. A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology, February 2013.
 • Szkudlarek T., Pedagogika krytyczna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, tom. 1, PWN, Warszawa 2004.
 • Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Wyd. „Impuls”, Kraków 2009.
 • Von Lakerveld L., Kształcenie kontekstualne w zarządzaniu i nauczaniu w Europie. Jak zmienić szkołę w środowisko kształcenia dla nauczycieli, Wyd. System Ewaluacji Oświaty. Nadzór pedagogiczny, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bafcebc-5d43-4b4a-ac66-f1b8bf4f622c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.