PL EN


2014 | 4 | 22-35
Article title

Instytucjonalne wsparcie transgranicznego rynku pracy na przykładzie EURES-T Beskydy

Title variants
EN
Institutional Support of Cross-Border Job Market on the Example of EURES-T Beskydy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny rynek pracy stawia przed pracownikami coraz więcej wyzwań. Jednym z nich jest konieczność poszukiwania pracy w krajach innych, niż kraj pochodzenia. Rosnąca mobilność pracowników jest poniekąd wymuszona stanem rynku pracy, a regiony przygraniczne stwarzają szczególnie korzystne warunki dla osób gotowych podjąć pracę za granicą. Unia Europejska wspomagając te działania powołała instytucję, która tę mobilność pracowniczą ma wspierać – jest to Europejska Sieć Służb Zatrudnienia. Celem tej publikacji jest wskazanie głównych obszarów wsparcia osób decydujących się na pracę za granicą ze szczególnym uwzględnieniem pracowników transgranicznych oraz próba oceny, na podstawie EURES-T BESKYDY, czy ta pomoc jest właściwie realizowana.
EN
The contemporary labour market creates more and more challenges for employees. One of these challenges is the necessity to seek employment outside their country of origin. The increasing mobility of workers is somewhat forced by the current situation on the labour market. The border regions offer favourable conditions for job seekers ready to work abroad. The European Union, in order to facilitate these activities, has set up an institution whose aim is to support mobility among workers. This institution is called the European Employment Services. The aim of this paper is to outline the main areas of supporting people who choose to work abroad with particular emphasis on cross-border workers. The paper also attempts to assess, on the basis of EURES-T Beskydy, whether the aid is properly managed.
Year
Issue
4
Pages
22-35
Physical description
Dates
published
2014-12-10
References
 • Brzychcy K., Regionalny rynek pracy – relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, (red.) Orłowska R., Żołądkiewicz K, Warszawa 2012.
 • Kundera J, Szmyt W., Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Kraków 2008.
 • Leksykon rynku pracy, Warszawa 1997.
 • Binda J, Ostoj J., Rak-Młynarska E., Krizanova A., Bugaj M., Madlenak R.: Profil kształcenia akademickiego w Euroregionie Beskidy a oczekiwania transgranicznego rynku pracy, WSFiP w Bielsku – Białej, Zilinski Uniwersytet w Zilinie, Bielsko-Biała 2014, str. 10.
 • Polskie transgranicza, (red.) Kurcz Z., Sakson A., Wrocław 2009.
 • Proniewski M., Zewnętrzna granica Unii Europejskiej – Białoruś – możliwość wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych. Współpraca trans graniczna, [w:] Ekspertyzy do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, tom II, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Raport z polsko - słowackich badań zrealizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 pt. „Polsko – Słowacki Letni Uniwerytet Młodzieżowy oraz diagnoza kierunków kształcenia akademickiego na potrzeby transgranicznego rynku pracy”.
 • Szmigiel-Rawska K., Dołzbłasz S., Trwałość współpracy przygranicznej, Warszawa 2012.
 • Współpraca trans graniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, pod red. nauk. Perkowski M., Białystok 2010.
 • http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2578512), według Kopaliński W., Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1985.
 • http://www.eures.praca.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=69.
 • http://www.eures.wup.opole.pl/eures-t-beskydy/66-eures-t-beskydy/64-eures-t-beskydy.html.
 • http://www.eures-tbeskydy.eu/.
 • https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pl&acro=eures&catId=56&parentCategory=&orgId=6686.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bb337c7-7c30-4db4-8d3f-370cc5b31b44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.