PL EN


2015 | 7 | 13 | 219-227
Article title

Przeciwdziałanie nielegalnemu wywiadowi gospodarczemu w przedsiębiorstwie.

Authors
Content
Title variants
EN
Prevention of the illegal business intelligence in an enterprise.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł opisuje działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu ochrony zasobów informacyjnych przed zagrożeniem związanym z nielegalnym wywiadem gospodarczym. Autorka podkreśla wagę i znaczenie informacji, która jest zasobem łatwym do wytworzenia i rozpowszechniania, lecz trudnym do ochrony i kontroli. Nigdy nie można mieć pewności, że tajemnice są skutecznie chronione, można jednak podjąć działania, aby ryzyko utraty informacji znacznie zminimalizować. W artykule wskazano dobre praktyki oraz standardy, które służą zarządzaniu i doskonaleniu systemu bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie. Ponadto wyjaśniono pojęcie „wywiadu gospodarczego” oraz opisano początki jego funkcjonowania. Wskazano przykładowe metody działań podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem zasobów informacyjnych oraz określono rodzaje informacji, które mogą być przedmiotem zainteresowania wywiadowni gospodarczych. Podjęto także próbę wyznaczenia granicy pomiędzy legalnym a nielegalnym wywiadem gospodarczym. Jak podkreśla autorka nierzadko zdarza się, że osoby realizujące zlecenie przeprowadzenia wywiadu gospodarczego sięgają po nielegalne metody. Przed takimi działaniami powinny zabezpieczać się przedsiębiorstwa.
EN
The article describes actions taken by enterprises to protect information resources against the risks associated with illegal business intelligence. The author emphasizes the importance of information, which is an easy resource to produce and distribute, but difficult to protect and control. You can never be sure that the secrets are effectively protected, but you can take steps to significantly minimize the risk of losing information. The author identifies good practices and standards, which are used to manage and improve information security system in the enterprise. The article explains the concept of business intelligence and describes the beginnings of its operation. It indicates exemplary methods of operation of entities dealing with the acquisition of information resources and defines the types of information that may be of interest for the business intelligence agency. An attempt is made to draw the line between legal and illegal business intelligence. As pointed out by the author, it often happens that individuals carrying out the order of conducting business intelligence resort to illegal methods. Enterprises should protect themselves against such actions.
Year
Volume
7
Issue
13
Pages
219-227
Physical description
Dates
printed
2015-11-15
Contributors
 • dr, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
References
 • Aleksandrowicz T., Analiza informacji w administracji i biznesie, Warszawa 1999, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
 • Analiza konkurencyjności [online], http://pl.wikipedia.org/wiki/.
 • Ciecierski M., Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych: teoria i praktyka, Toruń 2009, Adam Marszałek.
 • Ciecierski M., Wywiad gospodarczy (rynkowy) – wybrane aspekty, „Wiek XXI” 2003 nr 3.
 • Cilecki E., Penetracja rynków zagranicznych: wywiad gospodarczy, Warszawa 1997, PWSBiA.
 • Cilecki E., Penetracja rynku a metody uzyskiwania informacji gospodarczych ze źródeł zagranicznych, w: System informacji strategicznej, R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), Warszawa 2001, Difin.
 • Fleischer C.S., Blenkhorn D.L., Managing Frontiers in Competitive Intelligence, Westport 2001, Conn.
 • http://www.paulo.pl/pulapki.html.
 • Identity Theft Cost Americans $1.52B in 2011 [online], Reuters 2012, 28 February 2012, www.huffingtonpost.com.
 • Kaliski M., Mrozik P., Tworzenie efektywnego systemu wywiadu gospodarczego, w: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem: pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona. Wybrane problemy teorii i praktyki, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Kraków 2003, Zakamycze.
 • Korzeniowski L., Pepłoński A., Wywiad gospodarczy: historia i współczesność, Kraków 2005. EAS.
 • Martinet B., Marti Y.M., Wywiad gospodarczy: pozyskiwanie i ochrona informacji, Warszawa 1999, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Mashable, Jolie O’Dell, How much does identity theft cost?, 28 January 2011, www.mashable.com.
 • Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szczepanik R., Krzyżowska O., Nietypowe przypadki Public Relations, Gliwice 2003, Onepress.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bb6aa0e-c930-4ee1-88df-7b29ee0591ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.