PL EN


2017 | 1 | 85-98
Article title

Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną w kulturze artystycznej (część II)

Authors
Content
Title variants
EN
Striving for full subjectivity of the intellectually disabled in the artistic culture (part II)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podmiotowość w kulturze artystycznej powinna oznaczać stałe, stopniowo narastające, pełne, autentyczne i wolne od ograniczeń „otwarcie się” w stronę dziecka, następnie młodego człowieka i wreszcie starszej osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a wraz z nimi całego otoczenia animatorów, nauczycieli i terapeutów – głównych realizatorów celów, funkcji i zadań aktywizujących twórczo. Współistnienie w kulturze artystycznej ma stanowić uwolniony od wszelkich nacisków i ograniczeń całokształt wielowymiarowych propozycji, sposobów i form wspomagających proces wzrastania jednostki z niepełnosprawnością intelektualną w urzeczywistnianiu człowieczeństwa, bez naruszenia przy tym własnej podmiotowości. W artykule zwrócono uwagę na konieczność podwyższania kwalifikacji osób prowadzących zajęcia artystyczne z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie dokonywania czynności diagnostycznych, a na tej bazie planowania wizji włączania artystycznego tej grupy podopiecznych i ich podmiotowego traktowania. Dokonano też analizy wyników badań pilotażowych, sprawdzających poziom ogólnej wiedzy stu pedagogów-animatorów w podstawowym zakresie realizacji diagnozy pedagogicznej dla działań artystycznych.
EN
The subjectivity in the artistic culture should mean constant, gradually growing, full, authentic and limitless openness towards a child, a young person and then an elderly intellectually disabled person, and consequently the entire environment of animators, teachers and therapists – the main supporters in accomplishment of their aims, functions and tasks involving creative stimulation. Their coexistence in the artistic culture is supposed to be free from any pressures and limitations and form an entirety of multidimensional proposals, manners and forms supporting the process of growing up of the intellectually disabled to fulfilment of their humanity without violating their subjectivity. This paper focused on the necessity of increasing the qualifications of those involved in conducting artistic activities with the intellectually disabled in the aspect of diagnostic activities, and then, based on this, planning a vision of artistic inclusion of this group of charges and their subjective treatment. The author analysed the findings of pilot studies aimed at checking the knowledge level of 100 educators and animators in their basic scope of realization of pedagogic diagnosis during artistic activities.
Year
Issue
1
Pages
85-98
Physical description
Dates
published
2017-06-30
Contributors
author
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • Obszary uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w kulturze artystycznej środowiska lokalnego – badania pilotażowe (2012–2016), Materiały FKKAON, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bb87ed8-08ea-4d91-b80e-83a1e6e2c0f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.