PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 20-41
Article title

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w województwie lubelskim

Content
Title variants
EN
Innovative small and medium-sized enterprises with foreign capital in the Lublin province
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorzy prezentują wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z kapitałem zagranicznym w województwie lubelskim, weryfikując hipotezę, że kapitał zagraniczny sprzyja innowacyjności przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu autorzy poruszają wybrane zagadnienia dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw oraz omawiają podstawy teoretyczne znaczenia kapitału zagranicznego dla innowacyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP. W drugiej części artykułu przedstawiono uzyskane wyniki badań skupiając uwagę na ocenie aktywności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw, efektach ich działalności innowacyjnej oraz problematyce finan-sowania tej działalności
EN
In the article, the authors present the results of surveys conducted among small and medium-sized enterprises (SMEs) with foreign capital from the Lublin province, verifying the hypothesis if the foreign capital is conducive to companies' innovativeness. In the first part of the paper authors refer to selected theoretical issues concerning enterprise's innovativeness and discuss the theoretical basis of the importance of foreign capital for innovativeness of companies, with particular emphasis on the SME sector. In the second part article the results of research focusing on the evaluation of innovative activity of the surveyed enterprises, the effects of their innovative activity and the issues of financing for this activity are presented.
Contributors
author
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Politechnika Lubelska
 • Katedra Strategii i Projektowania Biznesu, Politechnika Lubelska
References
 • Advisory Committe,Innovation Measurement. Tracking the State of Innovation in the American Economy, Department of Commerce, Washington 2008.
 • Babiak J., Wiedza i Innowacyjność we współczesnej gospodarce, [w:] Babiak J. (red.), Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2008.
 • Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl.
 • Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 95-102.
 • Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th Edition, OECD, Paris 2008, s. 40-41.
 • Bis J., Żminda T., Znaczenie inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym regionu słabo rozwiniętego, [w:] Bojar E., Żminda T., Bis J., Region i edukacja a procesy rozwojowe, Politechnika Lubelska, Lublin 2014, s. 84.
 • Bogdanienko J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń, 2004, s. 82.
 • Bogdanienko J., Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, TNOiK, Toruń 2005, s. 251.
 • Bojar E. (red.) Bezpośrednie inwestycyjne zagraniczne (BIZ) w regionach słabo rozwiniętych – studium porównawcze Polski i Irlandii, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Bojewska B., Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s. 48.
 • European Commission, Innovation Management and Knowledge Driven Economy, European Commission, Brussels-Luxemburg 2004.
 • Francki A. Innowacje jako źródło przedsiębiorczości, [w:] Targalski J., Francki A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Jakubiak M., Transfer wiedzy i innowacji do Polski. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wymiany handlowej, http://www.case-research.eu/upload/publikacja_plik/bre62_3.pdf s. 43. [data dostępu 15.06.2016]
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 13-16.
 • Jasiński A.H., Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Promocja XXI, Warszawa 2008, s. 9.
 • Kolarz M., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2006.
 • Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, jako wyzwanie dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 • Mikasik S., Teoria rozwoju gospodarczego J. A. Schumpetera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 68-69.
 • MRR, Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 9.
 • Niedzielski P., Innowacyjność, [w:] Matusiak B.K. (red.), Innowacje i transfer technologii, słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 151.
 • Nowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, IBnGR, Warszawa, Opracowania z lat 2008-2015.
 • Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 43.
 • Podręcznik Oslo, Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, OECD i Eurostat, wersja polska: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
 • Pomykalski A. (red.), Innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2009, s. 8.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1960.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Tomiura E., Foreign Direct Investment into Asia and Domestic R&D Intensity of Japanese Manufacturers: Firm-level Relationship, Research Institute for Economics and Business Administration, Kobe University 2003, http://www.rieb.kobe-u.ac.jp/liaison/sankangaku-pj/work shop/20030207/TomiuraYNU.pdf
 • Vernon, International Investment and International Trade in the Product Cycle, „The Quarterly Journal of Economics”, 80 (1966), no. 2, s. 190.
 • Wójcik W. (red.), Monitoring i ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji woj. lubelskiego, Politechnika Lubelska, Lublin 2007, s. 242.
 • Zadura-Lichota P., Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, PARP, Warszawa 2015, s.12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bbd37e3-9b0f-4e01-8a19-81287f918552
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.