PL EN


2020 | vol. 64, nr 10 | 5-17
Article title

Life satisfaction and social trust as a component of social capital among students in the Zachodniopomorskie Region

Content
Title variants
PL
Satysfakcja z życia i zaufanie społeczne jako komponent kapitału społecznego wśród zachodniopomorskich studentów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is part of the search for new generators of socio-economic development. The goal was to assess social trust (generalized, trust in public institutions) among students as current and future creators and disposers of this resource, and to verify the relationship between life satisfaction and trust in order to search for mechanisms to create it. The study was conducted in 2020 using the SWLS questionnaire extended with questions about social capital. The analyses were supplemented with statistics based on ESS data. The results confirmed the positive relationship between life satisfaction and trust, although its strength was determined by the dimension of trust which was positively correlated with the belief that the commune authorities supported social initiatives and the possibilities of influencing the functioning of the commune.
PL
Artykuł wpisuje się w nurt poszukiwań nowych generatorów rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem była ocena zaufania społecznego (zgeneralizowanego, do instytucji publicznych) wśród studentów jako obecnych i przyszłych kreatorów i dysponentów tego zasobu oraz weryfikacja zależności między satysfakcją z życia a zaufaniem społecznym w celu poszukiwania mechanizmów jego kreowania. Badania przeprowadzono w 2020 r. z użyciem kwestionariusza SWLS poszerzonego pytaniami o kapitał społeczny. Analizy uzupełniono statystyką opartą na danych ESS. Wyniki potwierdziły dodatnią zależność między satysfakcją z życia a zaufaniem, choć jej siła uwarunkowana była wymiarem zaufania, które było dodatnio skorelowane z przekonaniem o wspieraniu przez władze gminy inicjatyw społecznych oraz o możliwościach wpływania mieszkańców na funkcjonowanie gminy.
References
 • Będzik, B. (2008). Kapitał społeczny jako ważny czynnik rozwoju lokalnego. In Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów (pp. 25-32). Szczecin: Economicus.
 • Będzik, B. (2010). Deficyt kapitału społecznego zwiastunem nadchodzących kłopotów. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9(1), 15-22
 • Będzik, B. (2012). Kapitał społeczny w warunkach zmieniającej się koniunktury. Roczniki Naukowe SERiA, XIV(1), 40-46.
 • Będzik, B. (2019). Kapitał społeczny w gminach wiejskich. W kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie.
 • Coleman, J. (1990). Foundations of social theory. The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, London.
 • Czapiński, J. (2010). Kapitał społeczny jako motor rozwoju rozwiniętych. Małopolskie Studia Regionalne1(18), 29-38.
 • Czapiński, J., and Panek, T. (red.). (2013). Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego. Warszawa.
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., and Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.
 • European Social Survey Cumulative File. ESS 1-8 (2018). Data file edition 1.0. NSD – Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. Retrieved from https://www.europeansocialsurvey.org https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=8
 • Fazlagič, J. et al. (2015). Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie 2015. Raport Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy.
 • Felkins, P. K. (2002). Linked communities and social capital. In Community at work: creating and celebrating community in organisational life. New Jersey: Hampton Press Inc.
 • Fukuyama, F. (1999). Social capital and civil society. IMF Conference on Second Generation Reforms.
 • Fukuyama, F. (2003). Kapitał społeczny. In L.E. Harrison, S.P. Huntington (Eds.), Kultura ma znaczenie. Kraków: Zysk i S-ka.
 • Giza-Poleszczuk, A., Rychard, A., and Marody, M. (2002). Od mikrostrategii do makrosystemu: założenia teoretyczne i problem badawczy. In A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard (Eds.), Strategie i system. Warszawa: IFiS PAN.
 • Gordon, D. (1999). A manifesto without evidence. The great disruption: human nature and the reconstitution of social order, F. Fukuyama, Mises Review, 5(4).
 • Grabowska-Powaga, A. (2016). Uwarunkowania kształtowania kapitału społecznego – odniesienia do Polski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (449).
 • Gwiaździńska-Goraj, M., Goraj, S., and Sobolewska-Węgrzyn, B. (2017). Rola kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wsi Ruś. Studia Obszarów Wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, (46).
 • Hanifan, L. (1916). The Rural School Community Center. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. New Possibilities in Education, (67), 130-138.
 • Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. New York: Random House.
 • Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Skala Satysfakcji z Życia
 • Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Kacprzak, E. (2010). Social capital in the process of rural development in the Wielkopolska Province. Roczniki Naukowe SERiA, 12(6).
 • Kenc, J. (2015). Kapitał społeczny i jego rola w rozwoju lokalnym. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, (851), 147-156.
 • Kuchmacz, B. (2016). Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego. Warszawa: CeDeWu.
 • Marzec, M. (2018). Basis for trust in pension funds operating in Poland. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (510), 111-124.
 • Matysiak, A. (1999). Źródła kapitału społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Matysiak, A. (2011). Społeczny kapitał rynkowy. Polityka Społeczna, (5-6).
 • Miś, T. (2015). Rola kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (42), 282-295.
 • OECD Report. (2001). The well-being of nations: the role of human and social capital. Paris: Centre for Educational Research and Innovation OECD.
 • Paczóski, P. (2015). Znaczenie i wpływ kapitału społecznego na rozwój lokalny. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (391), 229-238.
 • Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and application in contemporary sociology. Annual Review of Sociology, 24(1), 1-24.
 • Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy, 6(1).
 • Salisbury, R. H. (1969). An exchange theory of interest groups. Midwest Journal of Political Science, 13(1). 1-32.
 • Serageldin, I. (1996). Sustainability as opportunity and the problem of social capital. Brown Journal of World Affairs, (3), 187-203.
 • Skawińska, E. (2012). Kapitał społeczny w rozwoju regionu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Skawińska, E. (red.). (2011). Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce: diagnoza stanu i perspektywy wzrostu. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
 • Sztompka, P. (2002). Socjologia: Analiza społeczeństwa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • The World Bank. (n.d.). Retrieved from www.worldbank.org/poverty/scapital/whatsc.htm
 • Witczak-Roszkowska, D. (2016). Kapitał społeczny polskich regionów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, (449), 686-698.
 • Woolcock, M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes, ISUMA. The Canadian Journal of Policy Research, (1).
 • Woolcock, M. and Narayan D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. The World Bank Research Observer, (15).
 • Zaufanie społeczne. Komunikat z badań. CBOS. 2012, (2020).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bbeecc1-b42e-4bbf-8f9f-da5dfd255c58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.