PL EN


2015 | 62 | 2: Teologia dogmatyczna | 69-89
Article title

Kościół z Ducha Świętego. Pneumatologiczne podstawy jedności w różnorodności

Title variants
The Church From the Holy Spirit. Pneumatological Foundations of Unity in Diversity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the article presents one of the main subjects of pneumatological ecclesiology: pneumatological foundations of the Church's unity in diversity. The Holy Spirit is shown here not only as the creator of unity, but also as the subject of the Church' communion. This “top-down” look at the origin of the Church and its structure allows rejecting all unjustified juxtaposition of the charismatic element and the institutional one. Unity in the Church, whose source is the Holy Spirit, for sinful members of the Church is not only a fact, but also a task. The author of the article emphasizes that there is a threat of mistaking conclusions of the sociological nature for ones of the theological nature.
Autor artykułu przedstawił jeden z głównych tematów eklezjologii pneumatologicznej: pneumatologiczne podstawy jedności Kościoła w różnorodności. Duch Święty jest tu ukazany nie tylko jako twórca jedności, ale także jako podmiot komunii Kościoła. To „odgórne” spojrzenie na genezę Kościoła i jego strukturę pozwala odrzucić wszelkie nieuzasadnione przeciwstawianie elementu charyzmatycznego instytucjonalnemu. Jedność w Kościele, której źródłem jest Duch Święty, jest dla grzesznych członków Kościoła nie tylko faktem, ale i zadaniem. Autor artykułu zwraca uwagę na niebezpieczeństwo pomieszania wniosków natury socjologicznej i teologicznej.
Contributors
 • Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
References
 • Bartnik Cz., Kościół, Lublin 2009.
 • Brown R.E., Azione e promessa dello Spirito a Pentecoste, Brescia 1995.
 • Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego, t. 2, tł. L. Rutowska, Warszawa 1995.
 • Czaja A., Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühlena, Opole 1997.
 • Dalbesio A., Duch Święty. W Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijańskim, Kraków 2001.
 • Dąbrowski J., Charyzmat a urząd, w: K. Guzowski, G. Barth, Duch Święty w naszej codzienności, Lublin 2010.
 • Forte B., La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa, comunione e missione, Brescia 1995.
 • Gaybba B., The Spirit of Love. Theology of the Holy Spirit, London 1987.
 • Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. 2, Lublin 1974.
 • Granat W., Fenomen człowieka, Lublin 20072.
 • Inlender B., Życie w Duchu Świętym, w: Napełnieni Duchem Świętym, Poznań 1982.
 • Jaskóła P., Panem jest Duch, Opole 2000.
 • Krukowski K., Miejsca poznawania Ducha Świętego w Kościele, w: K. Guzowski, G. Barth, Duch Święty w naszej codzienności, Lublin 2010.
 • Kudasiewicz J., Koinōnia w Nowym Testamencie, w: Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, red. A. Czaja, M. Marczewski, Lublin 2004.
 • Laurentin R., Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, tł. M. Tarnowska, wstęp J. Salij, Kraków 1998.
 • Mühlen H., Una Mystica Persona. La Chiesa come il mistero dello Spirito Santo in Cristo e nei cristiani: una persona in molte persone, Roma 1968.
 • Montague G.T., Holy Spirit. Growth of a Biblical Tradition, Peabody 1994.
 • Moysa S., Charyzmaty Ducha Świętego i ich rozróżnianie, w: Napełnieni Duchem Świętym, Poznań 1982.
 • Nadolski B., Kairologiczne działanie Ducha Świętego, Kolekcja „Communio” 12(1998).
 • Rafiński G., Pawłowe pojęcie charyzmatów, Kolekcja „Communio” 12(1998).
 • Sullivan F.A., Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna. Studium biblijne i teologiczne, tł. T.M. Micewicz, Warszawa 1992.
 • Schönborn Ch., Przebóstwienie, życie, śmierć, tł. W. Szymona, Poznań 2001.
 • Suenens J.L., Hoffen im Geist. Ein neues Pfingsten der Kirche, Salzburg 1974.
 • Warchoł P., Dotknięcia Ducha Świętego. Pneumatologia w doświadczeniu chrześcijańskim, Niepokalanów 2010.
 • Wołyniec W., Duch Święty i Kościół w pełni Objawienia, Wrocław 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bc71d4c-9277-4acf-b1dd-3550290efe81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.