Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 205-215

Article title

Zachowania konsumentów z Francji, Polski, Rumunii i Słowacji na rynku e-usług

Authors

Content

Title variants

EN
Behaviours of Consumers from France, Poland, Romania, and Slovakia in the Market for e-Services
RU
Поведение потребителей из Польши, Румынии, Словакии и Франции на рынке э-услуг

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest przedstawienie postępowania konsumentów z wybranych krajów Europy (Francji, Polski, Rumunii i Słowacji) na rynku e-usług. W artykule wykorzystano wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych techniką ankiety audytoryjnej. Z przeprowadzonych badań wynika, że e-konsumenci z wybranych krajów europejskich są aktywnymi i świadomymi nabywcami na rynku e-usług. Determinanty wyboru usług, w tym możliwość zakupu/korzystania 24 godziny na dobę oraz niższa cena niż w przypadku korzystania/kupowania usług tradycyjnie, wskazują na duży potencjał rozwoju rynku e-usług. Niższa cena oraz wygoda zakupu/korzystania z usług on-line będą zachęcać wygodnych i wrażliwych na cenę e-konsumentów do takiej formy zakupu/korzystania z usług. Przedstawione w artykule wyniki badań mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców działających na rynkach międzynarodowych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to present conduct of consumers from the selected European countries (France, Poland, Romania, and Slovakia) in the market for e-services. In his article, the author used findings of direct surveys carried out by the method of audience poll. The carried out surveys show that e-consumers from the selected European countries are active and conscious purchasers in the market for e-services. The determinants of choice of services, including the possibility to buy/use 24 hours a day as well as lower price than in the case of using/buying services traditionally indicate the great potential for development of the market for e-services. Lower price and convenience of buying/using services on-line will encourage the comfort-oriented and sensitive to price e-consumers to such form of purchasing/using services. The presented in the article research findings may be used by entrepreneurs operating in international markets. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений - представить поведение потребителей из избранных стран Европы (Польши, Румынии, Словакии и Франции) на рынке э-услуг. В статье использовали результаты непосредственных обследований, проведенных по методу аудиторного опроса. Из проведенных обследований выте- кает, что э-потребители из избранных европейских стран – активные и сознательные покупатели на рынке э-услуг. Определители выбора услуг, в том числе возможность покупки/пользования в течение круглых суток, а также более низкая цена, чем в случае пользования/покупки услуг традиционным образом, указывают большой потенциал развития рынка э-услуг. Более низкая цена и удобство покупки/пользования услугами on-line будут поощрять любя- щих удобство и чувствительных к цене э-потребителей к такой форме покупки/пользования услугами. Представленные в статье результаты исследований могут использоваться предпринимателями, действующими на международ- ных рынках. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

205-215

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Dach Z. (red.) (1997), Mikroekonomia, AE, Kraków.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, One Press, Gliwice.
 • Jaciow M., Wolny R., Stolecka-Makowska A. (2013), E-consumer in Europe. Comparative analysis of behaviours, One Press, Gliwice.
 • Kieżel E. (1995), Badania rynku a decyzje gospodarstw domowych, AE, Katowice.
 • Kieżel E. (red.) (1999), Rynkowe zachowania konsumentów, AE, Katowice.
 • Klimczak B. (2006), Mikroekonomia, AE, Wrocław.
 • Marciniak S. (red.) (2001), Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Polakowska-Kujawa J. red. (2006), Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Difin, Warszawa.
 • Światowy G. (1994), Zachowania konsumenckie, AE, Wrocław.
 • Wiszniewski Z. (1997), Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, WSBFiZ, CEiRB, Warszawa.
 • Woś J., Tachocka J., Kasperek-Hoppe M. (2011), Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, UE, Poznań.
 • Zalega T. (2006), Mikroekonomia, UW, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4bc75ac1-6217-4cea-b59b-981233af3e9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.