PL EN


2018 | 14/II | 225-239
Article title

ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM PODCZAS REALIZACJI PRACOWNI RADIOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Content
Title variants
EN
ISSUES OF MANAGEMENT OF INVESTMENT PROCESS DURING REALIZATION OF RADIOLOGY LABORATORIES WITH THE PARTICIPATION OF PUBLIC FUNDS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Problematyka projektowania obiektów służby zdrowia jest istotna zarówno z punktu widzenia zagadnień funkcjonalnych, ekonomicznych, epidemicznych, jak również dobra społecznego. Pracownie radiologiczne stanowią współcześnie część placówek medycznych (ambulatoriów i szpitali), które wykorzystują je zarówno przy diagnostyce, jak i terapii różnych schorzeń. Prawidłowe zarządzanie procesem inwestycyjnym dla takich przedsięwzięć jest zadaniem wieloaspektowym i skomplikowanym. Podejmowane działania powinny być racjonalne, uzasadnione ekonomicznie i muszą gwarantować zachowanie wymaganej jakości. Celem artykułu jest, w oparciu o przeprowadzone analizy, zdefiniowanie optymalnej z punktu widzenia ryzyka inwestycyjnego metody realizacji tego typu przedsięwzięć przez podmioty korzystające ze środków publicznych w Polsce. W pracy poddano analizie i porównano procedurę „zaprojektuj zbuduj” i procedurę rozdziału zamówienia na prace budowlane i dostawę urządzenia. Dla potrzeb weryfikacji tez badawczych przyjętych w pracy, zastosowano mieszaną indukcyjno-dedukcyjną metodę analiz. Przeprowadzono weryfikację tez, w kolejnych krokach wyodrębniono identyfikację problematyki związanej z zarządzaniem procesem inwestycyjnym w obiektach medycznych oraz zebrano materiał badawczy. Pozwoliło to na przeprowadzenie interpretacji wyników badań oraz na weryfikację wniosków. Dla potrzeb zweryfikowania założeń przyjętych w pracy, zawężono obszar badań do problematyki organizacji pracowni radiologicznych, korzystających z dużych i wymagających instalacyjnie urządzeń diagnostycznych i zabiegowych (TK, MRI, PET-CT, angiograf). Na przykładzie zarządzania procesem powstawania takich pracowni poddano analizie uwarunkowania prawne i organizacyjne dotyczące realizacji przedmiotowych przedsięwzięć, które mają wpływ na przebieg procesu projektowego.
EN
Issues related to design of medical care buildings are very important from the functional, economic, epidemic and public health point of view. Nowadays, radiology laboratories are significant part of contemporary medicine used in diagnosis and therapy. Organization of the investment process for this type of project is multi-faceted and complicated task. Actions undertaken by in investor should be rational, economically reasonable and ensure required quality. Article describes investment process of radiology laboratories with large devices (TK, MRI, PET-CT). It analyzes law conditions that have influence on investment process, and describes benefits and disadvantages for investors. Aim of this article is to define optimal method of realization of radiology laboratories from the investment risk point of view, by institutions that spend public money in Poland. As a result of research, authors proved that it is very important for architect to get in the specific time appropriate guidelines and documents from device’s supplier. Crucial meaning from coordination of building works process point of view has reduction of risk as a result of inappropriate preparation of laboratory’s rooms. In author’s opinion, it is possible by connecting design, building works and device supply in one public order.
Year
Issue
Pages
225-239
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
 • Bąkowski J., Czabański W., Gębczyńska-Janowicz A., Pokrzywnicka K., Poplatek J. Projektowanie i programowanie obiektów służby zdrowia, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012.
 • Caselli E., Brusaferro S., Coccagna M., Arnoldo L., Berloco F., Antonioli P., Reducing healthcare-associated infections incidence by a probiotic-based sanitation system: a multicentre, prospectiv, intervetion study, PLoS ONE, 13 (7), DOI: https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0199616.
 • Gębczyńska-Janowicz A., Janowicz R., Ergonomia w przychodniach z zespołami zaawansowanej diagnostyki obrazowej, [w:] Zastosowania ergonomii. Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2015 roku, pod red. Charytonowicz J., Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, Wrocław 2015.
 • Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, RW KUL, Lublin 2001.
 • Janowicz R., Ograniczanie zakażeń szpitalnych z wykorzystaniem środków architektonicznych, Wydawnictwo Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2019.
 • Lamch-Rejkowska M., Laszczyński Ł., Prawo zamówień publicznych: Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 • Pokorski J., Pokorska J., Złowodzki M., Błąd medyczny. Uwarunkowania ergonomiczne, Polska Akademia Nauk, Kraków 2010.
 • Radiologia - diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna, pod red. B. Pruszyńskiego, wyd. II unowocześnione, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. Nr 202, poz. 2072.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, Dz.U. Nr 180, poz. 1325.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz.U. poz. 595.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego., Dz.U. Nr 140, poz. 994 z późn. zm.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 • Trammer H., Zaprojektuj i wybuduj – kilka przemyśleń, „Zawód: Architekt” 2019, nr 66.
 • Tryb „zaprojektuj i wybuduj” – czy to dobre rozwiązanie dla stron procesu inwestycyjnego?, http://orgbud.pl/tryb-zaprojektuj-i-wybuduj-czy-to-dobre-rozwiazaniedla- stron-procesu-inwestycyjnego/ [dostęp: 7.05.2019]. 239
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.
 • Ustawa z d nia 2 9 s tycznia 2 004 r oku Prawo zamówień publicznych, Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bcca6c7-10f0-4a96-a65c-f55234a57a1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.