PL EN


2013 | 1(22) | 9-23
Article title

Racjonalizacja zatrudnienia w kontekście koncepcji elastycznej firmy

Authors
Content
Title variants
EN
Rationalization of employment and the concept of flexible firm
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W warunkach dużej konkurencji rynkowej ważnym zagadnieniem dla przedsiębiorstw jest racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi. Sukces przedsiębiorstwa na rynku jest wynikiem właściwego doboru, motywowania i utrzymania kompetentnych pracowników, którzy najlepiej będą realizować jego cele. Konieczność innowacyjności i dostosowania się do zmian wymaga od przedsiębiorstwa m.in. zastosowania nowoczesnych form zarządzania i elastycznych struktur zatrudnienia. Elastyczne formy zatrudnienia dostosowują liczbę i rodzaj pracowników do ilościowego, jakościowego i czasowego zapotrzebowania na pracę w zmiennych warunkach otoczenia. Prowadzą one do pełnego wykorzystania potencjału i czasu pracy zaangażowanych pracowników oraz pozwalają na obniżenie kosztów działania. Model „elastycznej firmy” warunkuje optymalne zatrudnienie. Artykuł poświęcony jest problematyce dotyczącej kształtowania racjonalnej struktury zatrudnienia na podstawie koncepcji elastycznego zarządzania firmą. Wyjaśniono najważniejsze definicje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz dokonano oceny czynników wpływających na zmiany stanu i struktury zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach. Omówiono także model elastycznej firmy i elastyczne formy zatrudnienia, coraz częściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa. Rozważania przeprowadzono, opierając się na analizie literatury przedmiotu oraz praktykach stosowanych obecnie w przedsiębiorstwach.
EN
In the highly competitive market the rational management of human resources is of great importance to a company. The success of the company in the market is the result of proper selection, motivation and maintaining competent staff who will best fulfil its objectives. The need for innovation and adapting to the changes required by the company include the use of new forms of management and flexible employment structures. Flexible forms of employment adjust the number and kind of employees to quantitative, qualitative and temporal needs of work in varying environments. They lead to full utilisation of potential and working time of the employees and allow for lower operating costs. The model of “flexible firm” determines the optimal employment. The article is devoted to the issues concerning the development of an optimal structure of employment on the basis of the concept of flexible business management. It explains the main definitions related to human resources management and evaluates factors affecting changes in the level and structure of employment in Polish enterprises. It also discusses the model of flexible firm and flexible forms of employment, increasingly used by companies. The reflections were based on the analysis of literature and current practices in enterprises.
Contributors
 • Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
References
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategia i działanie, przeł. M. Loska, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996. ISBN 83-85441-15-8.
 • Atkinson J., Manpower Strategies for Flexible Organizations, „Personnel Management” 1984, no. 8.
 • Beardwell I., Holden L., Human Resources Management: A Contemporary Perspective, Pitman Publishing, London 1997.
 • Bielski I., Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie innowacyjnym, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 5(53).
 • Borkowska S., Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, IPiSS, Warszawa 1998. ISBN 83-907327-8-5.
 • Górniak J., Mazur S. (red.), Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców: analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Raport 1 [Warszawa 2010].
 • Handy Ch., Understanding Organizations, Oxford University Press, New York 1993. ISBN 0195087321.
 • Jacukowicz Z., Kompleksowe zarządzanie pracą, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004. ISBN 83-7187-866-4.
 • Juchowicz M., Rostkowski T., Sienkiewicz Ł., Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2003. ISBN 83-88840-34-7.
 • Kryńska E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2003. ISBN 83-87890-42-1.
 • Laskowski W., Racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1987. ISBN 83-208-0650-X.
 • Makowski K., Optymalne zatrudnienie a konkurencyjność, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej” 2000, t. 79, s. 147–156.
 • Mercer M .W., Dział kadr jako centrum zysków, „Management” 1996, nr 12.
 • Olędzki M ., Polityka zatrudnienia, PWE, Warszawa 1978.
 • Patulski A., Nietypowe formy zatrudnienia, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 2.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996. ISBN 83-04-04318-1.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie ‒ procesy ‒ metody, PWE, Warszawa 2003. ISBN 83-208-1468-5.
 • Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie: organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa 2000. ISBN 83-86890-77-0.
 • Vallas S., Rethinking Post-Fordism: The Meaning of Workplace Flexibility, „Sociological Theory” 1999, no. 68.
 • Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi: kompetencje, nowe trendy, efektywność, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2007. ISBN 978- 83-7285-327-1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bcce960-c456-4a7a-815c-f449b70840bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.