PL EN


2020 | Tom 4 Nr XXV | 87-96
Article title

Niewerbalne treści kulturoznawcze w podręczniku do nauki języka rosyjskiego w szkole podstawowej

Authors
Content
Title variants
EN
Non-verbal Cultural Content in a Russian Primary School Lan-guage Coursebook
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podręcznik do nauki języka obcego ma wpływać na kształcenie umiejętności językowych, ale i rozwój kompetencji interkulturowej. W celu zdiagnozowania obecności niewerbalnych treści podręcznikowych, dotyczących kultury rosyjskiej, w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego przeprowadzono badanie. Jako metodę zastosowano analizę dokumentów. Materiał badawczy stanowiła seria podręczników „Всё просто!” kiero-wanych do uczniów klas VII–VIII oraz wyniki wcześniejszej analizy 100 prac plastycz-nych uczniów na temat Rosji i Rosjan (będącej przedmiotem rozważań innego artykułu). Szczególną uwagę zwrócono na obraz niewerbalny Rosji i Rosjan przedstawiony w serii podręczników, tj. fotografie, obrazki, rysunki, ilustracje oraz inne elementy wchodzące w skład szaty graficznej podręczników. Obraz Rosji i jej mieszkańców według uczniów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego jest przeważnie stereotypowy, a wiedza na temat jej mieszkańców z reguły podstawowa. Okazuje się, że podręcznik, z którego korzy-stają uczniowie, może mieć decydujący wpływ na postrzeganie obcej kultury szczególnie w sytuacji, kiedy jest wiodącą pomocą dydaktyczną.
EN
A coursebook for learning a foreign language influences the development of language skills, but also the development of intercultural competence. To diagnose the presence of non-verbal textbook content on Russian culture, a study was carried out using Russian language textbooks. Document analysis was used as a method. The research material was a series of textbooks Всё просто! addressed to students in grades VII–VIII and the results of a previous analysis of 100 works of art by students about Russia and Russians (discussed in another article). Particular attention was paid to the non-verbal image of Russia and Russians presented in the series of textbooks, i.e. photographs, pictures, drawings, illustrations and other elements included in the graphic design of the textbooks. The image of Russia and its inhabitants, according to students starting to learn Russian, is usually stereotypical and the knowledge about its inhabitants is usually basic. It turns out that the textbook used by students can have a decisive impact on the perception of a foreign culture, especially when it is the main teaching aid.
Year
Volume
Pages
87-96
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku, Polska
References
 • Arabski Janusz. 1996. Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Bednarz Katarzyna. 2019. Kompetencja interkulturowa w dydaktyce języków obcych – przegląd badań. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka” Vol. 11: 79–86.
 • Chlebda Barbara, Danecka Irena. 2015. Все просто! 1. Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących. Warszawa: PWN.
 • Chlebda Barbara, Danecka Irena. 2015. Все просто! 2. Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących. Warszawa: PWN.
 • Ciesielka Joanna. 2007. Między znanym a obcym – rola podręcznika do nauki języka obcego w kształtowaniu społeczeństwa wielokulturowego. (online) https://docplayer.pl/18869231-23-mo-kwa-tarnowska-i-teaching-technical-writing-in-english-in-a-traditional-classroom-setting-and--in- online-courses-144-24-olszewska-b.html (dostęp 18.08.2020).
 • Karolczuk Marzanna. 2016. Nauczanie języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w Polsce z perspektywy edukacji międzykulturowej. Białystok: Wydawnictwo Prymat.
 • Mrożek Sebastian. 2018. Rola wizualizacji w nauczaniu języków obcych. (online) https://www.wszpwn.com.pl/pl/salon-metodyczny/rola-wizualizacji-w-nauczaniu-jezykow-obcych-1.html (dostęp 18.08.2020).
 • Sankowska Diana. 2019. Podręcznik w procesie kształcenia studentów filologii rosyjskiej (przegląd wybranych pozycji). W: Традиции и инновации в методике преподавания инностранных языков. Т. 3. Red. Dźwierzyńska E., Buczek K. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 162–174.
 • Славин Александр. 1971. Наглядный образ в структуре познания. Москва: Политиздат.
 • Цзинцзин Ли. 2018. Принципы создания учебника русского языка для формирования меж-культурной компетенциии иностранных учащихся. «Мир науки, культуры, образования» No 1 (68): 54–57.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bccf315-1feb-4fab-9ecc-74a93f7989e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.