PL EN


2013 | 4 | 31-40
Article title

Koncepcja mapy pomocy regionalnej w państwach członkowskich UE w latach 2014-2020

Authors
Content
Title variants
EN
The Concept of Regional Aid Map in Member States of the EU for 2014-2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mapa pomocy regionalnej klasyfikuje regiony państw członkowskich według poziomu rozwoju regionalnego zarówno w porównaniu ze średnią UE-27, jak i pozostałymi obszarami w danym państwie członkowskim, oraz określa maksymalne dopuszczalne pułapy intensywności pomocy regionalnej. Komisja w nowych wytycznych na lata 2014-2020 utrzymała definicję obszarów „a", w których można udzielać najwięcej pomocy publicznej, jednakże wprowadziła nowy podział obszarów „c" na z góry zdefiniowane i niezdefiniowane z góry. Analizując wytyczne na lata 2014-2020 można stwierdzić, że przyjęte rozwiązania stanowią liberalizację dotychczasowych zasad udzielania krajowej pomocy regionalnej poprzez podniesienie progu i zwiększenie odsetka ludności zamieszkującej regiony objęte wsparciem, dopuszczenie udzielania pomocy dużym przedsiębiorcom w relatywnie bogatych regionach (regiony „c") oraz uelastycznienie podejścia do efektu zachęty.
EN
The regional aid map classifies regions of Member States according to the level of their development, both in the comparison with the UE-27 average and with the remaining areas in a given Member State, and stipulates the maximum intensity of the regional aid. In the new guidelines for the period 2014-2020, the European Commission maintained a definition of "a" areas, where regional aid can be granted in the highest intensity, but, as regards "c" areas, it proposed a new classification: predefined and non-predefined areas. Analysing the guidelines for the period 2014-2020 one can say that they provide with more liberalised provisions in comparison to the existing principles of granting of regional state aid by increasing the percentage of the population of eligible regions, acceptance for assistance to large entrepreneurs in relatively rich regions ("c" areas) and making more flexible incentive effect rule.
Year
Issue
4
Pages
31-40
Physical description
Dates
published
2013-07-2013-08
Contributors
  • Katedra Integracji Europejskiej, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bd98d68-fe09-4fd3-9047-a0063d91cc38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.