PL EN


2016 | 23 | 247-262
Article title

Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa

Content
Title variants
EN
Religiousness as the criterion of the quality of the engagement period and marriage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę religijności nupturientów oraz małżonków widzianą jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa. Pierwsza część artykułu prezentuje kryteria dojrzałej religijności. Tylko taka bowiem religijność może być związana z kształtowaniem zarówno ogólnej jakości życia człowieka, jak również życia w związku małżeńskim. Część druga artykułu nawiązuje do teorii jakości związku autorstwa Grahama Spaniera i Roberta Lewisa. Model tych autorów uznawany jest za najszerzej obejmujący swym zakresem znaczeniowym omawiane pojęcie, czyli jakość związku małżeńskiego. Trzecia część artykułu ukazuje związki religijności z ogólną jakością małżeństwa, z komunikacją interpersonalną oraz z rozumieniem miłości.
EN
The article deals with the issue of the religiousness of nupturients and married couple perceived as the criterion of the quality of the engagement period and marriage. The first part of the article presents the criteria of mature religiousness. Only such religiousness may be connected with shaping the overall quality of people’s life and the quality of living in marital relationship. The second part of the article relates to the theory of the quality of marital relationship by Graham Spanier and Robert Lewis. Their model seems to be the widest-ranging in terms of the meaning of the issue in question, namely the quality of marital relationship. The third part of the article presents the connection between religiousness and the overall quality of marriage with interpersonal communication and the understanding of love.
Contributors
 • Ks. dr hab. prof. US, Katedra Nauk o Rodzinie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Allport, Gordon. Osobowość i religia. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1988.
 • Allport, Gordon. The Individual and His Religion. A psychological interpretation. New York: MacMillan, 1976.
 • Allport, Gordon. „The religious context of prejudice”. Scientific Study Religion 5 (1966): 447–457.
 • Braun-Gałkowska, Maria. „Znaczenie religijności małżonków dla powodzenia ich związku”. W: Z badań nad rodziną, red. Teresa Kukołowicz, 57–67. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1984.
 • Bukalski, Sławomir. Style przywiązaniowe nupturientów oraz inne czynniki psychologiczne jako predyktory jakości narzeczeństwa. Analiza empiryczna. Szczecin: Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 2013.
 • Bukalski, Sławomir, Monika Rozwadowska. Postawy narzeczonych wobec katolickiej etyki seksualnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011.
 • Chlewiński, Zdzisław. „Religia a osobowość człowieka”. W: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. Henryk Zimoń, 89–128. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000.
 • Chmielewska, Maria. „Jakość związku małżeńskiego a uzależnienie interpersonalne (cz. II)”. Fides et Ratio 1 (2012): 90–113.
 • Cieślak, Krzysztof. „Religijność a sukces małżeński”. Problemy Rodziny 6 (1991): 11–15.
 • Dąbrowska, Zofia. „Czym się charakteryzują współczesne małżeństwa w Polsce?”. Małżeństwo i Rodzina 4 (2005): 4–11.
 • Dąbrowska, Zofia. „Małżeństwa w Polsce współczesnej. Studium empiryczne”. W: Rodzina w czasach szybkich przemian, red. Zbigniew Tyszka, 29–43. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2002.
 • Engl, Joachim. Determinanten der Ehequalität und Ehestabilität. Eine fünfjährige Längsschnittstudie an heiratswilligen und jungverheirateten Paaren. München: Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie, 1997.
 • Głód, Franciszek. Religijność nupturientów. Przygotowanie do małżeństwa priorytetem duszpasterstwa rodzin. Wrocław: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN, 2007.
 • Golan, Zdzisław. „Pojęcie religijności”. W: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. Stanisław Głaz, 71–79. Kraków: WAM, 2006.
 • Jacobs, Ingo. Quid pro quo? Partnerschaft als Austauschbeziehung. Aachen: Grin Verlag Gmbh 2007.
 • Jarosz, Marek. Interpersonalne uwarunkowania religijności. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003.
 • Jaworski, Romuald. „Psychologiczna analiza religijności personalnej i apersonalnej”. Częstochowskie Studia Teologiczne 15–16 (1987–1988): 239–257.
 • Jaworski, Romuald. „Psychologiczna analiza religijności w perspektywie komunikacji interpersonalnej”. Studia Psychologica 4 (2002): 143–166.
 • Jaworski, Romuald. „Psychologiczne badania religijności personalnej”. Zeszyty Naukowe KUL 3–4 (1998): 77–88.
 • Jaworski, Romuald. „Religijność personalna – próba syntezy interdyscyplinarnej”. Studia Płockie 15 (1994): 132–134.
 • Johnson, David R., John N. Edwards, Alan Booth. „Dimensions of Marital Quality Toward Methodological and Conceptual Refinement”. Journal of Family Issues 1 (1986): 31–49.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
 • Kelley, Harold H. Personal relationships: Their structures and processes. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1979.
 • Krok, Dariusz. „Religia a funkcjonowanie osobowości człowieka”. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 25 (2005): 88–112.
 • Krok, Dariusz. Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych. Opole: Redakcja Wydawnictw WT UO, 2009.
 • Krok, Dariusz. „Znaczenie religijności w formowaniu jakości życia małżonków”. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 32 (2012): 55–72.
 • Kuczkowski, Stanisław. Psychologia religii. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1993.
 • Lambert, Nathaniel M., David C. Dollahite. „How religiosity helps couples prevent, resolve, and overcome marital conflict”. Family Relations 4 (2006): 439–449.
 • Laskowski, Jerzy. „Religijność narzeczonych”. Więź 7–8 (1974): 154–163.
 • Levinger, George. „A Social Psychological Perspective on Marital Dissolution”. Journal of Social Issues 1 (1976): 21–47.
 • Levinger, George. „Marital cohesiveness and dissolution: An integrative review”. Journal of Marriage and the Family 27 (1965): 19–28.
 • Lewis, Robert A. „A Developmental Framework for the Analysis of Premarital Dyadic Formation”. Family Process 1 (1972): 17–48.
 • Lewis, Robert A., Graham B. Spanier. „Theorizing about the Quality and Stability of Marriage”. W: Contemporary Theories About the Family, t. 1, red. W.R. Burr, R. Hill, F.I. Nye, I.L. Reiss, 268–294. New York, London: Free Press, 1979.
 • Mahoney, Annette. „Religion in families, 1999–2009: A relational spirituality framework”. Journal of Marriage and Family 4 (2010): 805–827.
 • Mariański, Janusz. „Religijność”. W: Encyklopedia katolicka. T. 16 (k. 1416–1418). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012.
 • Markey, Barbara, Marie Micheletto. Facilitating Open Couple Communication, Understanding and Study (FOCCUS). Omaha, Nebraska: Family Life Office, Archdiocese of Omaha, 2000.
 • Mellibruda, Jerzy. „Dojrzałość…”. Dostęp 07.06.2016. www.psychologia.edu.pl/dziupla-jurka/teksty/1360-dojrzalosc.html.
 • Nowosielski, Mirosław. „Dojrzałość osobowa chrześcijanina w perspektywie psychologicznej”. Warszawskie Studia Teologiczne 2 (2009): 289–298.
 • Pargament, Kenneth I., Harold G. Koenig, Lisa M. Perez. „The many methods of religious coping: development and initial validation of RCOPE”. Clinical Psychology 56 (2000): 519–543.
 • Plopa, Mieczysław. Psychologia rodziny: teoria i badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.
 • Podsiad, Antoni. Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2000.
 • Prężyna, Władysław. Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1981.
 • Pyźlak, Grzegorz. Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych. Lublin: Polihymnia, 2007.
 • Reber, Arthur S. Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000.
 • Rostowska, Teresa, Patrycja Żylińska. „Stopień zaangażowania religijnego a poziom jakości małżeńskiej u partnerów”. W: Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. Teresa Rostowska, 117–135. Warszawa: Difin, 2009.
 • Rostowski, Jan. Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1987.
 • Ryś, Maria. Zmodyfikowana Skala Jakości Związku Małżeńskiego. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, Instytut Psychologii UKSW, 2005.
 • Suchodolska, Anna, Tomasz Gosztyła. „Personalność relacji religijnej narzeczonych a jakość ich wzajemnej komunikacji interpersonalnej”. W: Studia z Psychologii w KUL. T. 16, red. Oleg Gorbaniuk, Beata Kostrubiec-Wojtachnio, Dagmara Musiał, Michał Wiechetek, 23–40. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Thibaut, John W., Kelley, Harold H. The Social Psychology of Groups. New York: Print Book 1969.
 • Tokarski, Stanisław. „Dojrzałość religijna”. W: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. Stanisław Głaz, 147–178. Kraków: WAM, 2006.
 • Wyżlic, Malgorzata, Julia Gorbaniuk. „Preferowane modele małżeństwa i rodziny przez młodzież na etapie bliższego i bezpośredniego przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie”. Roczniki Nauk o Rodzinie 2 (2010): 191–206.
 • Zinnbauer, Brian J., Kenneth I. Pargament. „Religiousness and spirituality”. W: Handbook of the psychology of religion and spirituality, red. Raymond F. Paloutzian, Crystal L. Park, 35. New York: Guilford Press, 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4be1bb69-8e84-4cf9-841f-21b2671c7e50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.