PL EN


2019 | 15 | 1. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym | 61-74
Article title

Państwowość jako determinanta intencji przedsiębiorczych młodzieży licealnej uczącej się w międzynarodowej grupie rówieśniczej (na przykładzie Szczecin International School)

Content
Title variants
EN
Statehood as a Determinant of Entrepreneurial Intentions of High School Youth (Case Study of Szczecin International School, Poland)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przyjęto, że normy społeczne i kody kulturowe obowiązujące w różnych społeczeństwach nie muszą determinować cech osobowościowych ucznia i sposobu jego myślenia niezależnie od aktualnego miejsca zamieszkania. W świetle powyższych ustaleń celem opracowania stała się analiza intencji przedsiębiorczych młodzieży licealnej mającej różne obywatelstwo. Głównym narzędziem pomiarowym była ankieta skierowana do uczniów Liceum Ogólnokształcącego działającego w Zespole Szkół Szczecin International School oraz Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół Budowlanych, która stanowiła próbę porównawczą. Ankietę przeprowadzono w formie przekrojowego badania bezpośredniego, w okresie od kwietnia do maja 2018 r. Jak wynika z badania, istnieją różnice w charakterystyce intencji przedsiębiorczych młodych Polaków i obcokrajowców. Często silny bodziec o charakterze finansowym prowokuje polskich uczniów do szybszej, bardziej zdeterminowanej, chociaż czasem – powierzchownie podjętej deklaracji gotowości do określonych zachowań przedsiębiorczych. W przypadku uczniów zagranicznych bodziec ten ma zdecydowanie mniejsze znaczenie, a zgłaszane intencje przedsiębiorcze wydają się być bardziej przemyślane.
EN
It has been assumed that social norms and cultural codes binding in different societies do not have to determine the student’s personality traits and the way of thinking regardless of the place where they live. Due to the above-mentioned issues the aim of the study was to analyse the entrepreneurial intentions of high school youth with different citizenship. The main measurement tool was a survey addressed to students of the high school in the School Complex of Szczecin International School and a Technical School of Construction named after Kazimierz Wielki, which was a comparative test. The questionnaire was conducted in the form of a cross-sectional study, from April to May 2018. As results from the conducted research, there are differences in the characteristics of entrepreneurial intentions of young Poles and foreigners. A strong financial stimulus provokes Polish students to a faster, more determined, although sometimes superficially made, declaration of readiness for specific entrepreneurial behaviours. In the case of foreign students, this stimulus is definitely less important, and the entrepreneurial intentions reported seem to be more thought-out.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Polska
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
References
 • Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. W: J. Kuhn, J. Beckman (red.), Action-control: From cognition to behavior. Heidelberg: Springer.
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.
 • Ambad, S.N.A., Damit D.H.D.A. (2016). Determinants of Entrepreneurial Intention among Undergraduate Students in Malaysia. Procedia Economics and Finance, 37, 108, 114.
 • Chaber, P., Łapiński, J., Nieć, M., Orłowska, J., Zakrzewski, R., Widła-Domaradzki, Ł., Domaradzka, A. (2018). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Czapliński, P., Kibych, I. (2017). Postawy abiturientów wobec rynku pracy. Szczecin i Czerniowce – studium przypadku. Przedsiębiorczość – Edukacja, 13, 405–415.
 • Czapliński, P., Vepryk, N. (2008). Postawy młodzieży Polski i Ukrainy wobec rynku pracy. Dokumentacja Geograficzna, 36, 165–170.
 • Doroszewski, W. (1996). Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: PWN.
 • Fayolle, A., Liñán, F. (2014). The future of research on entrepreneurial intentions. Journal of Business Research, 67, 663–666.
 • Fishbein, M., Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and Research. Reading: Addison-Wesley.
 • Fishbein, M., Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: the reasoned action approach. New York: Psychology Press.
 • Global Entrepreneurship Monitor. (2018). Global Report. London: Global Entrepreneurship Research Association.
 • Kotlarska-Michalska, A., Nosal, P. (2016). Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia. Poznań: UAM.
 • Krueger, N.F.Jr., Reilly, M.D., Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15, 41–432.
 • Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4, 12–16.
 • Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych. Warszawa: PWE.
 • Okręglicka, M., Havierniková, K., Mynarzová, M., Lemańska-Majdzik, A. (2017). Entrepreneurial intention creation of students in Poland, Slovakia and Czechia. Polish Journal of Management Studies, 15(2), 162–172.
 • Pawlak, A. (2015). Wpływ rodziców-przedsiębiorców na występowanie intencji przedsiębiorczych u młodzieży szkół średnich w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 7(3), 71–82.
 • Rachwał, T., Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 405–415.
 • Schlaegel, Ch., Koenig, M. (2014). Determinants of Entrepreneurial Intent: A Meta-Analytic Test and Integration of Competing Models. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2), 291–332.
 • Thompson, E.R. (2009). Individual Entrepreneurial Intent: Construct Clarification and Development of an Internationally Reliable Metric. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 669–694.
 • Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 7(3), 25–40.
 • Zagórski, K., Koźmiński, A.K., Morawski, W., Piotrowska, K., Rae, G., Strumińska-Kutra, M. (2015). Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012–2014. Warszawa: Scholar.
 • Zbierowski, P. (2014). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań. Horyzonty Wychowania, 13, 51–63.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4be24f48-761a-464e-a158-a53f58bb21e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.