PL EN


2013 | 2 | 5 | 147-159
Article title

Minimalna wymagana stopa zwrotu a zyskowność aktywów gromadzonych w polskich i szwajcarskich funduszach emerytalnych

Content
Title variants
EN
Minimum required rate of return and profitability of assets gathered in Polish and Swiss pension funds
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części artykułu zostały opisane zasady funkcjonowania szwajcarskiego systemu emerytalnego, ukazujące rolę funduszy emerytalnych w tym systemie i znaczenie właściwego doboru mechanizmów chroniących interesy ich członków. Przedstawienie zasad ustalania minimalnej wymaganej stopy zwrotu obowiązujących w Polsce i Szwajcarii pozwoliło na określenie pozytywnych i negatywnych aspektów wyboru każdej z zaprezentowanych koncepcji. Następnie na podstawie ustalanej arbitralnie przez właściwy organ szwajcarskiej minimalnej wymaganej rocznej stopy zwrotu wyliczono 36-miesięczną minimalną stopę zwrotu będącą odpowiednikiem stopy ustalanej w Polsce, co stało się podstawą dokonanych porównań. W końcowej części artykułu pokazano, jakie stopy zwrotu są faktycznie uzyskiwane w obu krajach przy przyjętej określonej koncepcji wyznaczania wymaganej stopy minimalnej
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
147-159
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. św. Marcin 90, Poznań
References
 • 1. Białek J. (2011), Polskie ustawodawstwo wobec przeciętnej stopy zwrotu OFE, w: Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka: otwarte fundusze emerytalne, Domański C. (red.), PWE, Warszawa.
 • 2. BVG Kennzahlen 2002-2012, http://www.a-z-riskmanagement.ch/prin- table/infosloesungen/unternehmungen/personal/ bvgkennzahlen.php, dostęp dnia 15.02.2013.
 • 3. BVG/LPP handbook. A practical guide to apply the occupational benefits (2011), AXA Winterthur, Winterthur.
 • 4. Dybał M. (2008), Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa.
 • 5. Dzienne wartości jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych, KNF, http://kalkulator.knf.gov.pl/wjrofe.nsf/webstart?readform, dostęp dnia 25.02.2013.
 • 6. Inflacja r/r (Polska), Inflacja r/r (Szwajcaria), http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/macro/profil.html, dostęp dnia 17.02.2013.
 • 7. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K., Wojtasiak A. (2004), Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych – analiza istniejących rozwiązań i propozycje zmian, http://www.knf.gov.pl/opracowa-nia/rynek_emerytalny/Raporty_i_opracowania/raporty_i_opracowania. html, dostęp dnia 13.02.2013.
 • 8. Michalski T. (2011), Demografia czy OFE, gdzie szukać korekt w polskim systemie emerytalnym?, w: Studia ubezpieczeniowe. Społeczno-gospo-darcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, Lisowski J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • 9. Queisser M., Vittas D. (2000), The Swiss Multi-Pillar Pension System: Triumph of Common Sense?, World Bank.
 • 10. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950–2012, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm, dostęp dnia 25.02.2013.
 • 11. Stopy zwrotu OFE, KNF, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Stopy_zwrotu_OFE/stopy_zwro-tu_ofe.html, dostęp dnia 17.02.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4be4a5f8-50f7-4945-94bd-869367a1f66c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.