PL EN


2016 | 3(31) | 131-140
Article title

Kultura bezpieczeństwa pracy kobiet w przedsiębiorstwie przemysłowym

Content
Title variants
EN
The safety culture of women’s work in an industrial enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy są jednymi z istotnych zagadnień, gdyż czynnik ludzki jest przyczyną większości wypadków przy pracy (około 70% przyczyn według danych GUS). Dlatego celem zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach powinno być dążenie do wzrostu kultury bezpieczeństwa, która jest istotną częścią składową kultury organizacji. Wzrost ten jest uzależniony między innymi od zaangażowania, z jakim pracodawca i pracownicy przestrzegają założonych wartości i norm postępowania kształtujących środowisko pracy. Na podstawie obserwacji zachowań można przyjąć, że pracownikami, którzy lepiej rozumieją oraz akceptują potrzeby zmian w obszarze bhp, są kobiety. W artykule przedstawiono wyniki oceny kultury bezpieczeństwa pracy kobiet w jednym z zakładów przemysłowych, przyjmując jako kryteria porównawcze płeć, wiek oraz staż pracy. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieją różnice w postrzeganiu kultury bezpieczeństwa pracy przez kobiety i mężczyzn, szczególnie w obszarze oceny organizacji pracy pod kątem jej bezpieczeństwa. Różnice te mogą wynikać z odmiennego postrzegania środowiska pracy i zaangażowania pracowników obu płci w jego kształtowanie. Główna konkluzja wynikająca z badań dotyczy konieczności uwzględniania oceny środowiska pracy przez kobiety, co niestety często jest pomijane w konsultacjach na temat kształtowania bezpieczeństwa pracy prowadzonych przez pracodawców.
EN
Social aspects of safety at work are important issues, because the human factor is the cause of most accidents at work (approximately 70% of causes). Therefore, the purpose of work safety management in enterprises should be striving for the growth of a culture of safety, which is an important part of the culture of an organisation. The increase depends, among others, on the involvement with which the employer and employees comply with the established values and standards of conduct shaping the work environment. Based on observation of behaviours, it can be assumed that the employees who better understand and accept the need for changes in the area of health and safety at work are women. This article presents the results of the evaluation of the safety culture of women’s work in one of industrial plants, taking sex, age and the length of service as comparative criteria. Research has shown that there are differences in the perception of the culture of work safety by women and men, particularly in the area of assessment of the organisation of work with regard to its safety. The differences may result from differences in the perception of the working environment and the involvement of workers of both sexes in its evolution. The main conclusion arising from the research concerns the need to take into account the assessment of the working environment by women, which unfortunately is often overlooked in the consultations on the formation of work safety, conducted by employers.
Year
Issue
Pages
131-140
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
  • Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  • Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
References
  • Ejdys, J. (red.). (2010). Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. ISBN 978-83-60200-92-6.
  • Lis, K. (2013). Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy. Studia Oeconomica Posnaniesia, 1(7), 7–16.
  • Nowacki, K., Lis, T. (2016). Staż pracy a kultura bezpieczeństwa. W: R. Knosala (red.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 448–460). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. ISBN 987-83-941281-0-4.
  • Obolewicz, J. (2014). Kultura bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Praca i Zdrowie, 4, 9–14.
  • Studenski, R. (2000). Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 9, 1–4.
  • Żurakowski, Z. (2015). Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 77, 323–330.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4be4a700-6373-41c1-ba17-e5bba81e9da2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.