Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 19 | 1 | 5-25

Article title

Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w analizie porównawczej publicznych uczelni akademickich

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The application of Wrocław taxonomy in the comparative analysis of public universities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie taksonomii wrocławskiej, zwanej też metodą dendrytową, jako narzędzia stosowanego w analizie porównawczej jednostek non-profit. Badanie zostało przeprowadzone w ujęciu przestrzenno-czasowym i dotyczyło 59 uczelni publicznych (uczelnie podległe MEN) o charakterze akademickim, których działanie obejmuje lata 2001–2006. Zastosowanie metody taksonomii wrocławskiej do wstępnej oceny stanu struktury kosztów publicznych uczelni wyższych stanowi, według autora, narzędzie, które powinno być wykorzystywane przez decydentów zewnętrznych i wewnętrznych w procesie tworzenia szczegółowej strategii efektywnego wykorzystania środka publicznego. Wybór obiektów wzorcowych, w kolejnych latach 2001–2006 powinien stanowić podstawę do przeprowadzenia dalszej, ale tym razem szczegółowej analizy przyczynowoskutkowej ich struktury kosztów.
EN
In this article we propose the application of Wrocław taxonomy, which is also known as the dendric method. This is a tool used in comparative analysis for non-profit units. The research was conducted in a spatio-temporal way and involved 59 public universities (universities subordinate to the Ministry of Science and Higher Education, MEN). These were all academic units and the research was done for 2001–2006. According to the author, the application of Wrocław taxonomy to preliminary assessment of the cost structure state of public universities is a tool which should be used by external and internal decision-makers in the process of creating a strategy of an effective usage of public means. The choice of model organisations for the period 2001–2006 should be used as a basis to conduct further, but this time more precise, cause-consequence analysis of the cost structure.

Year

Volume

19

Issue

1

Pages

5-25

Physical description

Contributors

  • Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Zarządzania Finansami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-415 Wrocław, Polska

References

  • ĆWIĄKAŁA-MAŁYS A., NOWAK W., Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 56–63.
  • ĆWIĄKAŁA-MAŁYS A., Metoda taksonomii wrocławskiej w analizie poziomu i struktury kosztów przedsiębiorstwa wielozakładowego przy wykorzystaniu arkusza Excel, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 37, Warszawa 1996, s. 115.
  • DOMAŃSKI C., Rozwój myśli statystycznej, Wiadomości Statystyczne, nr 7, 1998, s. 70, 74.
  • NOWAK E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990, s. 7, 13, 39, 69, 80.
  • NOWAK E., Analiza kosztów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994, s. 7, 95.
  • RUMMLER G.A., BRACHE A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000, s. 36.
  • SIERPIŃSKA M., JACHNA T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1996, s. 10–11.
  • Strategia rozwoju edukacji na lata 2007–2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 08.2005, s. 24 i 48.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4be7de56-d1fe-46eb-9178-68e6a9516816
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.