PL EN


2014 | Nr 4(2) | 112-123
Article title

MIĘDZY ZACHODEM A WSCHODEM; WOBEC PROBLEMU ORIENTACJI POLITYKI ZAGRANICZNEJ UKRAINY

Content
Title variants
EN
BETWEEN WEST AND EAST: TOWARDS THE PROBLEM OF FOREIGN POLICY ORIENTATION OF UKRAINE
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Położenie geopolityczne Ukrainy zawsze wyznaczało osobliwości jej kierunków ze-wnętrznopolitycznych, potencjalnych sojuszników, jak również kształtowało problem wyboru strategii integracyjnych w sferach politycznej, gospodarczej, socjalnej oraz kulturalnej. Proklamując niepodległość 24 sierpnia 1991 roku Ukraina potwierdziła dążenie ku integracji europejskiej oraz euroatlantyckiej, ogłaszając swoją przynależności do europejskiej przestrzeni cywilizacyjnej oraz wartości europejskich. Równolegle jednym z głównych partnerów Ukrainy pozostaje Federacja Rosyjska, z którą stosunki na poszczególnych płaszczyznach mają wielowiekowe tradycje. Kwestia wyboru pomiędzy Zachodem a Wschodem dotyczy głównych zjednoczeń integracyjnych – Unii Europejskiej, Umowy o współpracy, oraz Unii Celnej – jako ważnego ogniwa procesów integracyjnych na przestrzeni postradzieckiej w ramach Sojuszu Euroazjatyckiego. Czy uda się i czy jest docelowym stosowanie „polityki balansu” między dwiema siłami i jaki jest dzisiejszy stan stosunków UE–Ukraina–Rosja – to główne kwestie rozpatrywane przez autorów artykułu.
EN
The geopolitical position of Ukraine has always determined the peculiarities of its foreign policy vectors, potential allies, as well as it shaped the problem of choosing the integra-tion strategies in political, economic, social and cultural spheres. By proclaiming its inde-pendence on 24th August 1991, Ukraine confirmed the aspiration towards European and Euro -Atlantic integration, declaring its membership to European civilisation and cultural values sphere. At the same time, Russian Federation remains one of the main Ukrainian partners due to many centuries of relations. The issue of choice between East and West concerns the main integrations – European Union, Cooperation Agreement and the Cus-toms Union – as an important link of integration processes in the post-soviet space with-in the Eurasian Alliance. Whether it will be possible or whether it is ultimate to use the policy of balance between two forces and what today’s state of relations among UE-Ukraine-Russia is- these are the main issues of this article.
Contributors
author
  • Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
  • Bukowiński Państwowy Uniwersytet Medyczny
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4be95441-8f80-46bb-8c93-74870db76e82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.