PL EN


2011 | 10 | 97-110
Article title

Polskie słownictwo medyczne w drugiej połowie XIX wieku oraz na przełomie XIX i XX wieku

Content
Title variants
EN
Condition of the Polish medical vocabulary in the second half of 19th century and in the turn of the 19th and 20th century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper pays attention to the presently omitted period of Polish medical terminology. Examination of a sample of 2 medical vocabulary dictionaries issued in those days (dated 1881 and 1905) indicated a few properties: 1. it poses a system, 2. it is characterized by a variety of single-and-multi word phrases, 3. it did not cope with the synonymy and the polysemy, 4. it is diverse in terms of chronology, genetics and stylistics.
Contributors
References
 • Buttler D., Zmiany słownikowe w polszczyźnie przełomu w. XIX i XX, cz. 1, „Poradnik Językowy” 1972, nr 4.
 • Giedroyć F., Jak się rozwijało mianownictwo lekarskie polskie, „Gazeta Lekarska” 1919, nr 19, nr 20, nr 21.
 • Giedroyć F., Polski słownik lekarski, Warszawa 1931–1933.
 • Giedroyć F., Słownik lekarski polski do działu cho rób skórnych i wenerycznych, Warszawa 1921.
 • Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Warszawa 1985.
 • Lejman K., Zarys dziejów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie reformy Kołłątaja do lat sześćdziesiątych XIX wieku, w: Sześćsetlecie medycyny krakowskiej, t. 2 Historia katedr, Kraków 1964.
 • Majer J., Skobel F., Objaśnienia spostrzeżeń nad wyrazami lekarskiemi, Kraków 1836.
 • Majer J., Skobel F., Słownik anatomiczno-fizjologiczny, „Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim”, t. 1, Oddział 2. Rozbiory i spostrzeżenia lekarskie, Kraków 1839.
 • Majer J., Skobel F., Uwagi nad niektóremi wyrazami lekarskiemi, „Powszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności” 1835, nr 3.
 • Majer J., Uwagi w przedmiocie zasad słownictwa lekarskiego w ogólności, w szczególności zaś w przedmiocie zasad tworzenia i oceniania wyrazów lekarskich polskich, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Poczet drugi” 1849.
 • Masłowski J., Polskie słownictwo lekarskie, Wrocław 1977.
 • Mossakowski M.J., Przedmowa, w: Wielki słownik medyczny, Warszawa 1996.
 • Neumann B., Rys dziejów mianownictwa lekarskiego i jego kryzys współczesny, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1968, nr 2.
 • Polski słownik lekarski radiologiczny i światłoleczniczy z 1933 roku, opracowany pod redakcją Zygmunta Grudzińskiego i Zygmunta Stankiewicza. Reprint wydany w Warszawie w 1979 r.
 • Ross J., Z dziejów polskiego słownictwa lekarskiego, „Język Polski” 1965, nr 4.
 • Słownik lekarski polski, oprac. T. Browicz, S. Ciechanowski, S. Domański, L. Kryński, Kraków 1905.
 • Trojański J., Spostrzeżenia nad niektóremi polsko-lekarskiemi wyrazami, „Kwartalnik Naukowy” 1836, t. 3.
 • Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, Poznań 1995.
 • Wierzbicki R., Historia słownictwa lekarskiego polskiego, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1924.
 • Wrzosek A., Józefa Majera życie i zasługi naukowe, Wrocław 1957.
 • Wysocka F., Kształtowanie się polskiej terminologii anatomicznej do początków XIX w., „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1995, nr 2.
 • Wysocka F., Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. 1 Anatomia. Proste prymarne nazwy niemotywowane, Wrocław 1980; t. 2 Anatomia. Jednowyrazowe nazwy motywowane, Wrocław 1994; t. 3 Anatomia. Nazwy dwuwyrazowe, Kraków 2007.
 • Wysocka F., Rola historii medycyny w leksykografii, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN”. Oddział w Krakowie, 1980 [wyd. 1982], nr 24/1.
 • Wysocka F., U wagi o polskiej terminologii anatomicznej do początków XIX wieku, „Język Polski” 1979, nr 2.
 • Wysocka F., Wkład Józefa Majera do polskiej leksykografii i leksykologii, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 7, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bea02d3-d28e-474e-b5f0-b9a918187e00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.