PL EN


2011 | 24 |
Article title

Grupy producentów rolnych w Polsce jako podstawowa jednostka organizacji rynku rolnego. Podstawa prawna i etapy tworzenia

Selected contents from this journal
Title variants
EN
AGRICULTURAL PRODUCER GROUPS IN POLAND AS THE BASIC UNIT OF ORGANIZATION OF THE AGRICULTURAL MARKET LEGAL BASIS AND STAGES OF DEVELOPMENT
Languages of publication
Abstracts
EN
Industry Co-operatives are a basic link in the structure of the agricultural market of the European Union Member Countries. The primary objective of the formation of the Groups of agricultural Producers(GPR) is a joint operation by which you can meet the challenges of market economy based on a competitive basis. Part of EU aid under the Common Agricultural Policy is designed just for the producer groups. Striving for the horizontal integration of production, so co-operation of subjects of a similar production profile in the GPR is now one of the major challenges of Polish agriculture. The concentration of the agricultural market in the horizontal plane, however, is the starting point for further cooperation. GPR activities should therefore be the starting point for those wishing to work in the agricultural market at a high level in order to achieve a result, more active in international markets
PL
Spółdzielnie branżowe stanowią podstawowe ogniwo w strukturze rynku rolnego krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniem, zorganizowane grupy producenckie taniej zaopatrują się w środki produkcji i korzystniej sprzedają swoje produkty oraz przechwytują część wartości dodanej, jaka powstaje na kolejnych etapach obrotu oraz przetwórstwa produktów. Podstawowym celem powstawania grup producentów rolnych jest wspólne działanie, dzięki któremu można sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej opartej na zasadzie konkurencji. Trzeba tu wspomnieć, że część instrumentów interwencji rynkowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) opiera się właśnie na grupach producenckich. Dla podmiotów chcących funkcjonować na rynku rolnym na wysokim poziomie proces koncentracji jest więc czymś koniecznym i stanowi punkt wyjścia większej aktywności na rynkach międzynarodowych. W Polsce, niestety, grupy producentów rolnych nie są jeszcze tak bardzo popularne wśród rolników jak w państwach „piętnastki”, które od wielu lat korzystają z pomocy w ramach WPR.
Contributors
References
  • Ejsmont J., Milewski R., Podstawy prawne tworzenia i działalności grup producentów, Warszawa 2005, www.witrynawiejska.org.pl/images/15208_grprod.pdf. , 03.03.2010.
  • Jerzak M., Instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym i możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach rolnych w Polsce, w: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, Warszawa 2008.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych – Dz. U., 2001, nr 26, poz. 292 (uchylone).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych – Dz.U., 2008, nr 72, poz. 424.
  • Szumski S., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. z 2000 r., nr 88, poz. 983 z późn. zm.
  • Walkowski M., Założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz tzw. Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej zawartych w dokumencie „Agenda 2000”, w: M. Walkowski (red.), Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską, Poznań 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bebbc7c-9b34-4570-b217-de33c485461c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.