PL EN


2013 | 2/2013 (42) | 124 - 139
Article title

Zarządzanie ryzykiem w izbie rozliczeniowej KDPW_CCP

Authors
Content
Title variants
EN
Risk management in KDPW_CCP clearing house
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestie związane z prowadzeniem przez spółkę KDPW_CCP S.A. systemu gwarantowania i rozliczania transakcji. Na polskim rynku KDPW_CCP pełni funkcje izby rozliczeniowej i centralnego kontrpartnera dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym oraz poza nim. W ramach usług oferowanych przez izbę dla rynku finansowego istotną rolę odgrywa właściwy model zarządzania ryzykiem, gwarantujący, że przekazane do izby transakcje zostaną rozliczone.W materiale opisane zostały funkcje, jakie na rynku finansowym pełni izba rozliczeniowa, oraz mechanizmy, z wykorzystaniem których prowadzi system zarządzania ryzykiem. Model przyjęty przez KDPW_CCP jest oparty na wielostopniowym systemie gwarantowania rozliczeń z wykorzystaniem zarówno wymagań formalno-prawnych wobec uczestników izby, jak też systemu depozytów zabezpieczających i wpłat do funduszu rozliczeniowego. Istotnym elementem modelu są kapitały własne KDPW_CCP, które mogą zostać wykorzystane w razie wystąpienia niewypłacalności któregoś z uczestników izby.
EN
The article “Risk Management in the Clearing House KDPW_CCP” discusses the operation of a transaction guarantee and clearing system by the company KDPW_CCP S.A. On the Polish market, KDPW_CCP performs the functions of a clearing house and a central counterparty for transactions made in organized trading and on OTC markets. As part of the services offered by the clearing house to the financial market, an adequate risk management model plays an important role and guarantees the clearing of transactions sent to the clearing house. The paper describes the functions performed by the clearing house on the financial market and the mechanisms it uses to operate the risk management system. The model adopted by KDPW_CCP is based on a multi-tier system of clearing guarantees including formal legal requirements for participants of the clearing house as well as a system of margins and contributions to a default fund. An important element of the system is the own capital of the clearing house KDPW_CCP which can be used in case of default of a participant of the clearing house.
Year
Issue
Pages
124 - 139
Physical description
Dates
published
2013-05-15
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
References
 • CPPS/IOSCO. (2001). Core Principles for Systemically Important Payment Systems, Recommendations for Securities Settlement Systems, and Recommendations for Central Counterparties. The Committee on Payment and Settlement Systems and International Organization of Securities Commissions.
 • CPPS/IOSCO. (2012). Principles for Financial Market Infrastructures. The Committee on Payment and Settlement Systems and International Organization of Securities Commissions.
 • European Commission. (2013). Commission Delegated Regulation (EU) No 152/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on capital
 • requirements for central counterparties. Official Journal of the European Union.
 • Howieson, A. i Zimmerhansl, R. (2010). Good, Bad or Inevitable. The Introduction of CCPs in Securities Lending. Pozyskano z: http://assets.tabbforum.com/ccpinseclending91410.pdf.
 • Pirrong, C. (2008–2009). The Clearinghouse Cure. Regulation, 31 (4). Pozyskano z: http://ssrn.com/abstract=1346014.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR).
 • The European System of Central Banks and Committee of European Securities Regulators. (2009). Recommendations for Securities Settlement Systems and Recommendations for Central Counterparties in the European Union.
 • Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dz.U. z 2012 r. Nr 137, poz. 836.
 • Zickwolff, M. (2010). The Role of Central Counterparties in Financial Crisis Recovery. World Federation of Exchange. Pozyskano z: http://www.world-exchanges.org/insight/views/role-central-counterparties-financial-crisis-recovery.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bf73ff8-52f9-4af9-bad0-3840776cecea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.