PL EN


2014 | 1(24) | 189-200
Article title

Znaczenie klastrów w innowacyjności przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Meaning of clusters in innovation of enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obserwowany niski poziomu innowacyjności polskiej gospodarki był przesłanką dla podjęcia tematu zbadania znaczenia struktur klastrowych w innowacyjności przedsiębiorstw. Celem artykułu była ocena roli klastrów w zwiększaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenia pokazują, że klastry są siłą napędową wzrostu gospodarki oraz budowania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Koncepcja klastrów wpisuje się w nowoczesne modele innowacji, akcentujące znaczenie interakcji i kooperacji między różnymi rodzajami podmiotów. Wpływają one na intensyfikację działalności B+R, komercjalizację badań, transfer technologii oraz rozprzestrzenianie się wiedzy. W klastrach jest możliwe budowanie wzajemnego zaufania, wprowadzanie ułatwień w zakresie komunikacji oraz stymulowanie współpracy pomiędzy podmiotami, a także biznesem i nauką. W przeprowadzonych badaniach przyjęto tezę, że geograficzna i sektorowa koncentracja, specjalizacja, współpraca i partnerstwo jako charakterystyczne cechy klastra wpływają na innowacyjność przedsiębiorstw. Cechy te są istotne przy badaniu procesów innowacyjnych, które dzięki geograficznej bliskości podmiotów, a przez to szybkiemu tworzeniu i transferowi innowacji w struktury klastrowe zachodzą często. Przedstawione wyniki badań ankietowych weryfikują postawioną tezę o znaczeniu klastrów w aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wynika z nich, że wpływ klastra na innowacyjność przedsiębiorstw zależy od wielu determinant, które zidentyfikowano w Tarnowskim Klastrze Przemysłowym.
EN
The observed low level of innovativeness of the Polish economy was the premise of the given topic examine the importance of cluster structures in enterprise innovation. The purpose of the article was to evaluate the role of clusters in increasing the innovation activity of enterprises. Many years of experience show that clusters are the driving force of economic growth and build competitive and innovative companies. The cluster concept is part of the modern models of innovation, stressing the importance of interaction and cooperation between different types of entities. They affect the intensification of R&D, commercialization of research, technology transfer and the dissemination of knowledge. In clusters it is possible to build mutual trust, facilitate communication and stimulating cooperation between entities as well as business and science. In this study was adopted the idea that clusters are important in the innovation activity of enterprises by building mutual trust and cooperation between the various organizations of the cluster. The survey results verify wagered thesis about the importance of clusters of the enterprises innovative activity. They show that the impact of cluster innovation enterprises depends on many determinants that have been identified in Tarnow Industrial Cluster.
Year
Issue
Pages
189-200
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, jolanta.stanienda@.mwse.edu.pl
References
 • Chrobińska, K., Decyk, K. (2012). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2, 85‒92.
 • Drucker, P.F. (1992). Przedsiębiorczość i innowacja. Warszawa: PWE. ISBN 83-2080-870-7.
 • GUS (2011). Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-0632.
 • Kłos, Z. (2009). Uwarunkowania innowacyjności w przedsiębiorstwach. Problemy Jakości, 2, 10.
 • Kotler, Ph., Trías de Bes, F. (2013). Innowacyjność przepis na sukces. Model „od A do F”. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 978-83-7510-813-2.
 • Kowalski, A.M. (2013). Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. ISBN 978-83-7378-796-4.
 • Kozioł, L. (2009). System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 12(1), 61–75.
 • Lewandowska, M.S. (2012). Współpraca firm w innowacjach produktowych i marketingowych. Marketing i Rynek, 12, 28‒34.
 • Macias, J. (2008). Innowacje w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1, 36.
 • Nowacki, R. (2010). Znaczenie innowacyjności w rozwoju przedsiębiorstwa. W: R. Nowacki, M.W. Staniewski (red.). Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin. ISBN 978- 83-7641-257-3.
 • OECD (2008). Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wyd. polskie na podstawie wyd. 3. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
 • Pichlak, M. (2011). Przywództwo a innowacyjność organizacji. Organizacja i Kierowanie, 4, 143‒155.
 • Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat ‒ Europa ‒ Polska. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1820-8.
 • Słownik wyrazów obcych (1991). Warszawa: PWN. ISBN 83-01-08730-7.
 • Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Kamerton Innowacyjności 2008. Warszawa: Wyd. Lewiatan.
 • Tarnowski Klaster Przemysłowy (cop. 2012) [online, dostęp: 2014-05-06]. Dostępny w Internecie: http://www.tkp.com.pl.
 • US (2008). Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2008. Kraków: Urząd Statystyczny. ISSN 1640-002X.
 • Wiśniewska, S. (2011). Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Marketing i Rynek, 1, 30‒34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bf83736-caf5-4e6b-ad1e-f371734a71a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.