PL EN


2018 | 9 | 2 | 229-235
Article title

Vybrané výsledky výskumu so zameraním na uplatňovanie komunikačnej kompetencie učiteľov techniky v nižšom strednom vzdelávaní

Content
Title variants
EN
Selected Results of the Research Focused on Implementation of Communication Competence of the Teachers of the Subject Technical Education in Lower Secondary Education
Languages of publication
EN SK
Abstracts
EN
Teacher’s profession requires lifelong learning and competence development. Competences, which are nowadays understood as an open system of professional qualities that is capable of development, cover the whole range of exercise of profession in the components of knowledge, skills, experience, attitudes and personal preconditions, and they are all interconnected and under-stood as a whole. 230 Major change that happened in recent years in school reform considering elementary and sec-ondary schools in Slovakia, is the orientation towards new educational goals in 21.century – de-velopment and improvement of key competences of the teachers through lifelong learning. Act from 2008 on Upbringing and Education (the School Act) also follows these goals. This Act has set the goal of education – teaching pupils towards key competences. Since the subject Technical education in lower secondary education in Slovak Republic is being realised since school year 2015-2016 according to innovated Educational standard (inovovaný Vzdelávací štandard), in which there are clearly set goals what should a pupil achieve at the end of the given year, our goal was to find out what kind of computer literky has the teacher of the given subject mastered and how can that literacy be applied in achieving set goals.
SK
Profesia učiteľa si vyžaduje celoživotné vzdelávanie a rozvoj kompetencií. Kompetencie, ktoré sú v súčasnosti chápané ako otvorený a rozvoja schopný systém profesijných kvalít, pokrývajú celý rozsah výkonu profesie v komponentoch vedomostí, zručností, skúseností, postojov a osobnostných predpokladov a sú vzájomne previazané a chápané celostne. Výrazná zmena, ktorá v posledných rokoch nastala v školskej reforme základných a stredných škôlna Slovensku, je orientácia na nové ciele vzdelávania v 21. storočí – narozvíjanie a zdokonaľovanie kľúčových kompetencií učiteľov prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Na tieto ciele nadväzuje i školský zákon z roku 2008 o Výchove a vzdelávaní, ktorý vytýčil cieľ vzdelávania – vzdelávanie žiakov ku kľúčovým kompetenciám. Nakoľko výučba v predmete technika sa v nižšom strednom vzdelávaní v Slovenskej republike realizuje od školského roka 2015–2016 podľa inovovaného Vzdelávacieho štandardu, kde sú jasne stanovené ciele, čo má žiak dosiahnuť na konci daného ročníka, bolo našim cieľom zistiť, akú komunikačnú kompetenciu má učiteľ daného predmetu osvojenú a ako ju dokáže vo výučbe uplatniť pri dosahovaní daných cieľov.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
229-235
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
  • Prof. PaedDr. CSc., Katedra techniky a technológií, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika
  • Katedra techniky a technológií, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika
References
  • Dostál, J., Hašková, A., Kožuchová, M., Kropáč, J., Ďuriš, M., Honzíková, J., Částková, P., Žilková, K., Stebila, J., Uhrinová, M., Bendík, M., Fadrhonc, J. (2017). Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn. Olomouc: Univerzita Palackého.
  • Ďuriš, M., Pandurovič, I., Stadtrucker, R. (2017). Teachers Digital Competence in Innovative Approach to Assessment of Students by Means of Interactive Electronic Exercises. In 42nd ATEE Conference 2017.Changing Perspectives and Approaches in Contemporary Teaching. Osijek: Fakulty of Education.
  • Gavora, P. (2008). Učiteľ a žiaci v komunikácii. Bratislava: UK.
  • Pavelka, J., Kozík, T., Ďuriš, M., Bendík, M., Brajerčík, J., Brečka, P., Litecká, J., Šoltés, J., Šterbáková, K., Valentová, M. (2015). Interaktívne prostredie a kľúčové kompetencie. Prešov: Prešovská univerzita.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bf8bc64-bcdc-46e8-8b6e-7ca6ffaed9d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.