PL EN


2016 | 9/I | 197-211
Article title

WSPÓŁPRACA ARCHITEKTA I DEWELOPERA W MIESZKANIOWYM PROCESIE DEWELOPERSKIM

Content
Title variants
EN
COOPERATION BETWEEN ARCHITECT AND DEVELOPER INTHEHOUSING DEVELOPMENT PROCESS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestię relacji zachodzących pomiędzy deweloperem i architektem – podmiotami gospodarczymi współdziałającymi w celu zrealizowania inwestycji mieszkaniowej. Artykuł charakteryzuje zadania obu podmiotów i opisuje trzy funkcjonujące modele współdziałania: dwa z nich charakteryzuje brak równowagi w relacji oraz nastawienie na realizację celów indywidualnych, w trzecim modelu pojawia się cel wspólny, jakim jest długoterminowy efekt inwestycji. W artykule opisano potencjalne obszary konfliktowe oraz uwarunkowania pozwalające na wdrożenie modelu współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem zaufania jako wartości kluczowej.
EN
The article focuses on the issue of relations between the developer and the architect – business entities cooperating in order to realize residential investment. The paper characterizes tasks of both entities and describes the three functioning models of cooperation: two of them are characterized by an imbalance in the relationship and focus on individual objectives, the third model needs a goal shared by both parts of the relation, which is a long-term investment. The article describes the areas of potential conflict and necessary conditions to implement a model of cooperation, with particular emphasis on trust as a key value.
Year
Issue
9/I
Pages
197-211
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • CBOS, Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej, Komunikat z badań, Nr 34/2016, Warszawa 2016.
 • CBOS, Zaufanie społeczne, Komunikat z badań, Nr 18/2016, Warszawa 2016.
 • CBOS, Zaufanie w relacjach międzyludzkich, Komunikat z badań, Nr 29/2014, Warszawa 2014.
 • Fazlagić J., Przez brak zaufania przedsiębiorców polska gospodarka traci 280 mld zł rocznie, http://www.forbes.pl/przez-brak-zaufania-przedsiebiorcow-polska-gospodarka-traci-280-mld-zl-rocznie,artykuly,204577,1,1.html [06.05.2016].
 • Fisher R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowane bez poddawania się, PWE, Warszawa 1991.
 • Gierszewska G., Skonieczny J., Olszewska B., Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, PWE, Warszawa 2013.
 • Główny Urząd Statystyczny, Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–czerwiec 2016 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-czerwiec-2016 -roku,5,55.html [18.07.2016].
 • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny RP, Warszawa 1997.
 • Główny Urząd Statystyczny, Słownik pojęć, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/324,pojecie.html[26.08.2016].
 • Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie 2015 (skrót raportu), materiał publikowany on-line: http://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2015/Kapital-spoleczny-i-zaufanie-w-polskim-biznesie-2015 [06.05.2016].
 • Łaszek J., Olszewski K., Zachowania firmy deweloperskiej na rynku mieszkań i zagregowana podaż, “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, Nr 3, 71– 87.
 • Narodowy Bank Polski, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r. (materiał publikowany on-line: http://www.nbp.pl/publikacje/ rynek nieruchomości/raport_2014.pdf) [20.07.2016].
 • Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 • REAS, Rynek mieszkaniowy w Polsce firmy (czerwiec 2016), materiał publikowany on-line, www.rea s.pl [21.07.2016].
 • Stanowisko Konwentu Izby Architektów RP, 2013, publikacja on-line: http://zawod-architekt.pl/artykuly/za1305_konwent.html [26.08.2016].
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 • The 2016 Edelman Trust Barometry, http://www.slideshare.net/EdelmanInsights/2016-edelman-trust-barometer-global-results [20.07.2016]
 • Umowa o wykonanie projektu architektonicznego (druk rekomendowany przez Izbę Architektów RP, materiał publikowany on-line: http://www.izbaarchitektow.pl/ pliki/uza_uniwersalny_red_xxi_www.pdf [21.06.2016].
 • Ury W., Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, Dz.U. z 2001 r., Nr 5 , poz. 42 z póź. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bfc0ed4-4b44-4bfc-b497-623abf647816
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.