PL EN


2018 | 529 | 162-169
Article title

Silver economy as a response to demographic changes

Content
Title variants
PL
Srebrna gospodarka jako odpowiedź na zmiany demograficzne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the essence of the silver economy, which means economic activity aimed at satisfying the needs of ageing society. The article describes the ageing process of the Polish society which is the result of decline in fertility and lengthening of life expectancy. The phenomenon of demographic aging can be a great opportunity for business and economy. The article introduces the concept and main assumptions of the silver economy. The main idea of the silver economy is that supplying goods and services for the growing sector of elderly consumers can stimulate economic growth and create new jobs. According to the silver economy principles, older people are perceived as an active, productive and socially useful group. In Poland undertaking activities in the field of the silver economy may be a positive economic stimulus, which will contribute to the expansion of services and products offered to the elderly, especially those that remain in a favorable financial situation. The key element of the silver economy is gerontechnology. Gerontechnology is an interdisciplinary field combining gerontology and technology. Gerontechnology concerns matching technological environments to housing, health, mobility, communication, leisure and work of older people.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty srebrnej gospodarki, czyli działalności gospodarczej mającej na celu zaspokojenie potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Artykuł opisuje proces starzenia się polskiego społeczeństwa, będący wynikiem spadku płodności i wydłużenia średniej długości życia. Zjawisko starzenia się społeczeństwa może być doskonałą okazją dla biznesu i gospodarki. Artykuł wprowadza koncepcję i główne założenia srebrnej gospodarki. Główną ideą srebrnej gospodarki jest to, że dostarczanie towarów i usług dla rosnącego sektora starszych konsumentów może stymulować wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy. Zgodnie z zasadami srebrnej gospodarki, starsi ludzie są postrzegani jako aktywna, produktywna i społecznie użyteczna grupa. W Polsce podejmowanie działań w sferze srebrnej gospodarki może być pozytywnym bodźcem ekonomicznym, który przyczyni się do rozwoju usług i produktów oferowanych osobom starszym, zwłaszcza tym, które pozostają w korzystnej sytuacji finansowej. Kluczowym elementem srebrnej gospodarki jest gerontechnologia. Gerontechnologia to dziedzina interdyscyplinarna łącząca gerontologię i technologię. Gerontechnologia dotyczy dopasowywania środowiska technologicznego do warunków mieszkaniowych, zdrowia, mobilności, komunikacji, wypoczynku i pracy osób starszych.
References
 • Badowska S., Rogala A., 2015, Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, vol. 1, no. 41, pp. 11-23.
 • Bondos I., 2013, Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?, Marketing i Rynek, no. 3, pp. 31-36.
 • Boruta M., 2017, Gerontechnologia jako narzędzie w procesie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych seniorów, Progress in Economic Sciences, no. 4, pp. 25-36.
 • CBOS, 2017, Korzystanie z Internetu, Warszawa.
 • European Commission, 2015, Growing the European Silver Economy, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf (access: 16.04.2018).
 • Giannakouris K., 2008, Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies, Eurostat Statistics in Focus, no. 72, pp. 1-12.
 • Golinowska S., 2014, Srebrna gospodarka – element strategii rozwoju regionalnego, Małopolskie Studia Regionalne no. 2-3/31-32/2014, pp. 17-29. Grodzka D., 2016, Sytuacja na rynku pracy a decyzje prokreacyjne Polaków, Studia BAS, vol. 45, no. 1, pp. 77-111.
 • GUS, 2014, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa.
 • GUS, 2016, Emerytury i renty w 2015 roku, Warszawa.
 • GUS, 2017, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2016 roku, Warszawa.
 • Jurek Ł., 2012, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa.
 • Kotowska I., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., 2008, Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes?, Demographic Research, vol. 19, pp. 795-854.
 • Leśna-Wierszołowicz E., 2017, Świadomość emerytalna Polaków, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, no. 475, pp. 159-169.
 • Russel P., 2016, Wpływ zmian demograficznych na system emerytalny w Polsce, Infos Biuro Analiz Sejmowych, no. 3(207), pp. 1-4.
 • Schulz E., Radvanský M., 2014, Impact of Ageing Populations on Silver Economy, Health and Long- Term Care Workforce, NEUJOBS Policy Brief, no. D12.4, pp. 1-15.
 • Sobolewska-Poniedziałek E., 2016, Rola srebrnej gospodarki w procesie łagodzenia skutków kryzysów gospodarczych, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze – Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego, no. 5, pp. 55-68.
 • Szukalski P., 2012, Srebrna gospodarka, Demografia i Gerontologia Społeczna, Biuletyn Informacyjny, no. 7, pp. 1-4.
 • Zsarnoczky M., 2016, Innovation Challenges of the Silver Economy, Vadyba – Journal of Management, vol. 28, no. 1, pp. 105-109.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bfe199c-ad96-4edf-af3f-7657a55e282b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.