PL EN


2017 | 3 | 51-64
Article title

Obowiązki informacyjne sanatorium uzdrowiskowego wobec pacjentów w świetle teorii asymetrii informacji

Content
Title variants
EN
Information duties of the thermal sanatorium for patients in the light of information asymmetry theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Brak równowagi informacyjnej w relacji z pacjentem spowodował, że ustawodawca nałożył na zakłady lecznictwa uzdrowiskowego wiele obowiązków informacyjnych. Prawo wymaga między innymi informowania pacjenta o jego prawach i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych. Personel medyczny ma obowiązek informowania pacjenta o jego stanie zdrowia. Dodatkowe obowiązki informacyjne sanatorium związane są m.in. z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia. Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych prawnych obowiązków informacyjnych sanatorium uzdrowiskowego wobec pacjentów.
EN
The lack of information balance in relation to the patient caused the legislator to impose a lot of information obligations on the thermal treatment institutions. The law requires, among other things, information about the rights of the patient and the type of health benefits provided. Medical personnel are required to inform the patient about his / her condition. Additional information obligations among others are related to the contract concluded with the National Health Fund. The aim of the article is to present and analyze the basic information obligations of the thermal sanatorium to patients.
Year
Issue
3
Pages
51-64
Physical description
Dates
published
2017-10-31
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
 • Arrow K.W.,1963, Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, American Econimic Review.
 • Arrow K.W., 2001, Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, Journal of Health Politics, Policy and Law, Volume 26, Number 5.
 • Ponikowska I., Ferson D., 2009, Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, MediPress, Warszawa.
 • Paszkowska M., Prawa pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, Acta Balneologica nr 1/2017.
 • Paszkowska M., 2016, Prawo dla lekarzy, DIFIN, Warszawa.
 • PaszkowskaM., Prawo pacjenta do uzyskania informacji od świadczeniodawcy medycznego, Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 7/2010.
 • Paszkowska M. (red.), 2015, Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, DIFIN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 poz.1400).
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2006, Ekonomia, PWN, Warszawa.
 • Sloman J.,2001 ,Podstawy ekonomii, PWE Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j.: Dz. U. z 2016, poz.879).
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 186).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-9766
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4bffc671-efc6-483d-aa4f-c6f0e392b064
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.