PL EN


2016 | 1(95) | 17-22
Article title

Dodatkowe opłaty roczne jako konsekwencja niezagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Authors
Content
Title variants
EN
Additional Annual Fees as a Consequence of a Failure to Develop Real Estate Let into Perpetual Usufruct
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie nieruchomościami publicznymi obejmuje m.in. kontrolę sposobu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Umowa jest, oprócz przepisów ustaw oraz zasad współżycia społecznego, istotnym elementem kształtującym treść prawa użytkowania wieczystego. Konsekwencją niezagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste może być ustalenie dodatkowych opłat rocznych. Zagadnienie to w praktyce rodzi wiele problemów i kontrowersji a także jest przedmiotem niejednolitych rozstrzygnięć. Tezą badawczą artykułu jest stwierdzenie, że aktualne przepisy w zakresie dodatkowych opłat rocznych zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami są nieprecyzyjne. Celem opracowania jest identyfikacja prawnych uregulowań dotyczących ustanawiania dodatkowych opłat rocznych obciążających użytkowników wieczystych. Analizy dokonano w oparciu o wyniki badań procesu ustanawiania dodatkowych opłat przez Gminę Miejską Kraków w latach 2010–2014.
EN
Public property management includes, among others, the control of the manner in which the real estate let into perpetual usufruct was developed. Besides the provisions of the acts and the rules of social interaction, an agreement appears to be a significant element shaping the content of the right of perpetual usufruct. The consequence of a failure to develop real estate let into perpetual usufruct may be imposing additional annual fees. In practice, this issue raises numerous problems and controversies, and it is also subject to non-uniform decisions. The research thesis of this article is that the current regulations regarding additional annual fees contained in the Real Estate Management Act are imprecise. The aim of the study is to analyse the problems relating to the imposition of additional annual fees. The analysis was carried out based on the results of the study of the process of imposing additional fees by the Municipality of Krakow in the years 2010-2014.
Year
Issue
Pages
17-22
Physical description
Dates
published
2016-03-01
Contributors
 • GH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
References
 • Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami komentarz LEX/el. 2011.
 • Gdesz M., Trembecka A., Publiczne prawo nieruchomości dla geodetów, Wyd. Gall, Katowice 2013.
 • Jaworski J., Prusaczyk A., Tułodziecki A., Wolanin M., Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, (Dz. U. Nr 207, Poz. 2109 z późn. zm.).
 • Trembecka A., Gospodarka nieruchomościami. Teoria i praktyka. Wyd. AGH, 2015.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, (Dz.U. nr 79, poz. 464 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.777 ze zm.).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2007 r., sygn. akt I OSK 623/06, Legalis.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 1024/09, LEX nr 594842.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt I OSK 544/13, Legalis.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2009 r., sygn. akt I OSK 1229/08, Legalis.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 maja 2010 r., sygn. akt II SA/KR 423/10, Legalis.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 stycznia 2010 r., sygn. akt II SA/SZ 1221/09, Legalis.
 • Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur, Gall, Katowice 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c0e684a-4408-4706-b5de-de8eae261e80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.