PL EN


2015 | 26 | 87-115
Article title

Działania wspierająco-aktywizujące jednostek samorządu terytorialnego względem osób opuszczających zakłady karne.

Authors
Content
Title variants
EN
Support and activation initiatives offered to persons leaving prisons by local authorities.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia działania wspierająco-aktywizujące jednostek samorządu terytorialnego względem osób opuszczających zakłady karne, uprawnionych do uzyskania pomocy od ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. W opracowaniu zarysowany został obszar badawczy związany z tym ryzykiem socjalnym. Grupa byłych skazanych przedstawiona jest jako szczególna grupa klientów pomocy społecznej, której wewnętrzne zróżnicowanie uzasadnia wprowadzenie trzech poziomów doświadczania tego ryzyka socjalnego. Zaprezentowany w artykule podział na poziomy powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosowanym względem byłych więźniów zestawie świadczeń i usług społecznych. Ponadto przedstawia się typologię działań pomocowych skierowanych między innymi do byłych skazanych oraz prezentuje się wyniki badań terenowych prowadzonych w 2013 roku na pracownikach socjalnych oraz odbiorcach pomocy społecznej. Badania te przeprowadzono w ramach innowacyjnego projektu Kalkulator Kosztów Zaniechania.
EN
The paper details support and activation initiatives of local authorities targeted at persons who leave prison and are entitled to get assistance of social assistance centers and regional family assistance centers. It outlines the area of research which concern this particular type of social risk. Former convicts are portrayed as a specific group of clients social assistance centers. Due to important internal disparities of the group, the said experience should be characterized on three levels. The three-tier typology outlined in the paper should then be translated into the range of experiences and social services provided to former prisoners. Moreover, the paper presents the typology of assistance measures targeted, among all, at former convicts, and the findings of the field studies carried out in 2013 among social workers and social assistance beneficiaries. The said studies were performed under an innovative project labelled “Inaction Cost Calculator”.
Year
Volume
26
Pages
87-115
Physical description
Dates
published
2015
References
 • Alber, Jens (1995) A Framework for the Comparative Study of Social Service. „Journal of European Social Policy” 5 (2): 131–149.
 • ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku (2014a) Badanie dotyczące występowania i stopnia nasilenia 10 problemów społecznych, przeprowadzone wśród pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie mazowieckim. Warszawa (niepublikowany raport z badań).
 • ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku (2014b) Identyfikacja potrzeb odbiorców programów pomocowych. Warszawa (niepublikowany raport z badań).
 • Bałandynowicz, Andrzej (1996) Nieudane powroty. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
 • Bałandynowicz, Andrzej (2002) Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa: Kodeks.
 • Bałandynowicz, Andrzej (2005) Zintegrowany system pracy organów pomocy socjalnej – propozycja nowoczesnej profilaktyki przestępczości. [w:] Marzena Binczycka-Anholcer, red., Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, s. 291–309.
 • Bałandynowicz, Andrzej (2008) Resocjalizacja wspierająca w warunkach systemu probacji propozycją nowoczesnej reintegracji społecznej. [w:] Andrzej Rejzner, red., Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, s. 59–86.
 • Bałandynowicz, Andrzej (2011) Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bałandynowicz, Andrzej (2015) Probacyjna sprawiedliwość karząca. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Błędowski, Piotr, Paweł Kubicki (2006) Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki realizowanej na szczeblach samorządu terytorialnego. „Polityka Społeczna” 11–12: 36–38.
 • Błędowski, Piotr (2012) Polityka wobec osób starych – cele i zasady. „Studia BAS” 2 (30): 201–206.
 • Bulenda, Teodor, Ryszard Musidłowski, red., (2003) System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Dybalska, Irena (2007) Przygotowanie do społecznej readaptacji skazanych w polskim systemie penitencjarnym realizowane przez Służbę Więzienną w zakładach karnych i aresztach śledczych. [w:] Beata Skafiriak, red., Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 159–178.
 • Herrmann, Peter (2010) Usługi socjalne jako instrument integracji – z perspektywy Unii Europejskiej. [w:] Albert Brandstaetter, Peter Herrmann, Cathal O’Connell, red., Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim – od ogółu do szczegółu. Warszawa: WSP TWP, s. 85–96.
 • Iwanowska, Aleksandra (2013) Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 k.k.w. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Janoś-Kresło, Mirosława (2002) Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Kalinowski, Sławomir (2012) Niewolnicy pomocy – świadczenia społeczne jako czynnik dezaktywujący. [w:] Zbigniew Galor, Barbara Bittner, red., Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń. Poznań: WSNHiD, s. 204–214.
 • Lange, Oskar (1959) Ekonomika polityczna tom 1. Warszawa: PWN.
 • Marczak, Monika, red., (2009) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014) Sprawozdania MPiPS-03-R za 2013 rok. http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/statystyka-za-2013/, dostęp: 15.06.2015 r.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej (2014) Roczna Informacja Statystyczna za rok 2013. http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/rok-2013.pdf, dostęp: 15.06.2015 r.
 • Misiak, Władysław (2014) Model Kalkulator Kosztów Zaniechania. Katalog Innowacji Społecznych. Warszawa: MCPS.
 • Rzepliński, Andrzej, Irena Rzeplińska, Maria Niełaczna, Paulina Wiktorska, red., (2013) Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego. Warszawa: Lex.
 • Szarfenberg, Ryszard, Cezary Żołędowski, Maria Theiss, red., (2010) Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Warszawa: Elipsa.
 • Szatur-Jaworska, Barbara, red., (2010) Ewaluacja w służbach społecznych. Warszawa: MCPS.
 • Szczepaniak, Paweł (2004) Aktualne problemy współpracy służb: socjalnej i penitencjarnej. [w:] Wiesław Ambrozik, Piotr Stępniak, red., Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej. Poznań, Warszawa, Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, s. 415–425.
 • Szczepaniak, Paweł (2007) Możliwości i problemy we współpracy służb: socjalnej i penitencjarnej. [w:] Andrzej Rejzner, red., Ćwiczenia z polityki społecznej. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, s. 48–63.
 • Szczygieł, Grażyna B. (2001) Instytucja kuratora penitencjarnego w opinii skazanych, wychowawców i kuratorów zawodowych. [w:] Brunon Hołyst, Wiesław Ambrozik, Piotr Stępniak, red., Więziennictwo – Nowe wyzwania. Warszawa, Poznań, Kalisz: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, s. 318–328.
 • Szymanowska, Aleksandra (2003) Więzienie i co dalej. Warszawa: Żak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-3952
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c190d53-a9b0-41c1-92aa-427b188029f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.