PL EN


2017 | 3(19) | 71-91
Article title

Problemy związane z definicją lasu w polskim systemie prawnym

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Issues related to the definition of a forest under the Polish legal system
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article touches upon the controversies around the definition of a forest contained in the provision of Article 3 of the Act of 28 September 1991 on forests, present in the doctrine as well as in judicial decisions in administrative law. The interpretation of the above provision is analysed and the views presented in the doctrine and the judicial rulings, which sometimes include contradicting arguments, are examined. In the first part of the article individual elements of the definition of a forest have been identified and the difficulties with their interpretation that have led to the emergence of a vast number of judicial decisions and rulings delivered by administrative courts as well as the Supreme Court have been presented. The second part contains deliberations on the importance of the data included in the land and buildings register and their potential use for the classification of land as a forest on the grounds of concrete administrative proceedings, including these on tax matters. In this context the normative value of the provisions of the Act of 17 May 1989: Geodetic and Cartographic Law and individual tax laws making these data binding and applicable has been examined as well. Also this latter issue generates frequently diverging opinions expressed by administrative courts. The last part of the paper contains de lege lata and de lege ferenda postulates intended to reconcile the presented controversies connected with the classification of individual land as forest. The authors hope that implementation of these postulates will contribute to the unification of the judiciary opinions regarding the concept of a forest and consequently will help to eliminate the existing doubts.
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z występującymi zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądowoadministracyjnym kontrowersjami dotyczącymi definicji lasu, która zawarta jest w przepisie art. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Autorzy przedstawiają zagadnienia dotyczące wykładni przywołanego przepisu, a także szeroko omawiają poglądy wyrażane na ten temat w doktrynie oraz w orzecznictwie, konfrontując ze sobą różne, często zupełnie sprzeczne tezy. W pierwszej części tekstu wskazane zostały elementy definicji lasu i trudności związane z dokonaniem wykładni jej poszczególnych części składowych, które doprowadziły do powstania bogatego i zróżnicowanego orzecznictwa zarówno sądów administracyjnych, jak i Sądu Najwyższego w tym zakresie. Druga część zawiera rozważania nad znaczeniem danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla możliwości kwalifikacji danego gruntu jako lasu na gruncie konkretnych postępowań administracyjnych, w tym dotyczących kwestii podatkowych. W tym kontekście autorzy badają walor normatywny przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz poszczególnych ustaw podatkowych nadających danym zawartym w ewidencji gruntów i budynków wiążący charakter. Na kanwie tej problematyki prezentują również rozbieżne poglądy wyrażane przez sądownictwo administracyjne. W końcowej części tekstu zawarte są postulaty de lege lata oraz de lege ferenda mające przysłużyć się rozwikłaniu przedstawionych kontrowersji dotyczących kwalifikowania poszczególnych gruntów jako lasów. Autorzy liczą na to, że realizacja tych postulatów przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa dotyczącego pojęcia lasu, a co za tym idzie, wyeliminowania istniejących wątpliwości w tym zakresie.
Year
Issue
Pages
71-91
Physical description
Contributors
References
  • Radecki W., Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2008.
  • Rakoczy B., Komentarz do art. 3, w: idem, Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2011.
  • Gruszecki K., Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, Wrocław 2011.
  • Zalewski M.A., Przeniesienie własności lasu, w: Prawo rolne, problemy teorii i praktyki, pod red. R. Budzinowskiego, A. Zielińskiego, Kluczbork 2002.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c1c0dd8-fd15-4db8-9c03-439aeabe0306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.