PL EN


2018 | 14. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym | 359-373
Article title

City Tourism Profile among Students in the Visegrad Countries

Content
Title variants
PL
Charakterystyka turystyki miejskiej wśród studentów krajów Grupy Wyszehradzkiej
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obecnie coraz większą rolę w wyjazdach turystycznych odgrywają wyjazdy krótkie, trwające kilka dni. Wpisanie się w ten trend jest jednym z najbardziej oczywistych kierunków współpracy pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej (V4), którą tworzą cztery kraje: Polska, Republika Czeska, Słowacja oraz Węgry. Turystyka , a turystyka pomiędzy nimi w szczególności ma szansę stać się widocznym elementem statystyk wyjazdów i przyjazdów zagranicznych w każdym z czterech krajów. Miasta od wieków przyciągały turystów, oferując im zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywkę i inne atrakcje. Nie ulega wątpliwości, że turystyka na obszarach miejskich – przyjmująca różne formy, takie jak turystyka krajoznawcza, kulturalna, kulinarna czy imprezowa – stała się w skali globalnej czymś powszechnym. Nie brakuje w Europie miast, które co roku przyciągają rzesze turystów z kraju i z zagranicy, a organizację wielkich imprez, takich jak koncerty, wydarzenia kulturalne, pokazy lotnicze, coraz częściej postrzega się jako skuteczny sposób na znaczne zwiększenie napływu turystów – zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie. Celem artykułu jest przedstawienie kierunków wyjazdów wśród studentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w ujęciu turystyki miejskiej. Dla realizacji celu przeprowadzono badania ankietowe wśród 197 studentów turystyki we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej. Autorzy podjęli próbę znalezienia wspólnych cech, dzięki którym może rozwijać się turystyka miejska pomiędzy krajami Grupy, oraz analizy aktywności turystycznej studentów w poszczególnych krajach V4. Przedstawione zostały kraje, które – zdaniem respondentów – są najbardziej atrakcyjne w zakresie uprawiania city breaks oraz najbardziej atrakcyjne w zakresie możliwości zwiedzania dziedzictwa kulturowego (pomniki, muzea). W artykule przedstawione zostały także wyniki badania, mówiące o tym, który kraj – zdaniem ankietowanych – jest najbardziej atrakcyjny pod względem możliwości zrobienia zakupów
EN
The Visegrad Group (V4) is an institutionalised form of co-operation between four countries: Poland, The Czech Republic, Slovakia and Hungary. Currently, short tourist trips lasting for several days play an increasingly important role. Fitting into this trend is one of the most obvious directions of co-operation between the countries of the Group and tourism between them may become a visible element of statistics of the departures and arrivals abroad in each of the four countries. Cities have been attracting tourists for centuries, offering them accommodation, food, entertainment and other attractions. There is no doubt that tourism in urban areas that adopt a variety of forms (including nature tourism, cultural tourism, culinary tourism or party tourism) has become a universal thing on a global scale. There is a number of cities in Europe that attract crowds of visitors from the country and abroad and large-scale events, such as concerts, cultural events and air shows are increasingly perceived as an effective way to increase tourists’ flows significantly, both in the short and long term. The objective of the article is to present the directions of travelling among students from the Visegrad Group with reference to urban tourism. In order to fulfill the objectives, a survey has been conducted among 197 students of tourism in all countries of the Visegrad Group. The authors have made an attempt at finding the common features through which urban tourism can be developed between the countries of the Group, as well as they conducted an analysis of the tourism activity of the students in the V4 countries. The countries that – according to the respondents – are the most attractive in terms of city breaks and the most attractive in terms of visiting cultural heritage (monuments, museums) have been presented. The article will also include the results of the survey stating which country is the most attractive with regard to shopping according to the respondents.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych Poland
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych
References
 • Ashworth, G., Page S. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 32(1), 1–15.
 • Awedyk, M., Makarewicz, M., Weltrowska, J. (2013). Indywidualne city break jako reprezentacyjny trend turystyki europejskiej w XXI wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, 11–18.
 • Costa, C., Peres, R., Moital, M. (2005). Lisbon as a city break destination: a competitive analysis as perceived by London travel agents. Journal of Tourism and Development, 2, 67–80.
 • Gołembski, G. (red.). (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grzesiuk, A. (2013). Nowoczesne kanały dystrybucji jako kreator form spędzania czasu wolnego. Handel Wewnętrzny, 4(3).
 • Hayllar, B., Griffin, T., Edwards, D. (2008). Urban tourism precincts: Engaging with the field. W: B. Hayllar, T. Griffin, D. Edwards (red.), City Spaces – Tourist Places: Urban Tourism Precincts. Elsevier, Oxford, 3–18.
 • Heeley, J. (2015). Urban destination marketing in contemporary Europe – what does “good” look like?. International Journal of Tourism Cities, 1(1), 36–49.
 • Hollinshead, K. (1993). Encounters in Tourism. VNR’s Encyclopedia of Hospitality and Tourism, 636–651.
 • Hołderna-Mielcarek, B., Majchrzak, K. (2007). Strategia rozwoju turystyki zakupowej na przykładzie miasta Poznania. W: J. Mikołajczyk (red.), Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej: handel, gastronomia, turystyka. Poznań: WSHiU.
 • Charakterystyka turystyki miejskiej wśród studentów krajów Grupy Wyszehradzkiej 371 Howard, P. (2003). Heritage: Management, Interpretation, Identity. Bloomsbury Academic.
 • Kaufman, T.J. (1999). A study of the motivations behind heritage site selection in the United States. Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Kerstetter, D.L., Confer, J.J., Graefe, A.R. (2001). An exploration of the specialization concept within the context of heritage tourism. Journal of Travel Research, 39, 267–274.
 • Kowalczyk, A. (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace I Studia Geograficzne, 35, 155–197.
 • Krajewski, M. (1997). Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego. Kultura i Społeczeństwo, 3, Warszawa.
 • Law, C.M. (2002). Urban Tourism: The Visitor Economy and the Growth of Large Cities (second edition), Continuum, London.
 • Maitland, R., Newman, P. (2009). Developing world tourism cities. W: R. Maitland, P. Newman (red.), World Tourism Cities: Developing Tourism Off the Beaten Track, Oxon: Routledge, 1–21.
 • Maitland, R., Ritchie, B.W. (red.), (2009). City tourism: National Capital Perspective, Wallingford- Cambridge: CABI.
 • Majewska, J. (2011). Pomiar i ocena stadium turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu – Poznań na tle największych miast w Polsce. W: G. Gołembski (red.), Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania, Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 36–65.
 • Madurowicz, M. (2008b). Rozumienie turystyki miejskiej. W: I. Jażdżewska (red.), Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 11–16.
 • Marcinkowska, K. (2006). Cały świat w systemie. Wiadomości Turystyczne, 10.
 • Matczak, A. (2008). Turystyka miejska – kierunki badań geograficznych. W: A. Matczak (red.), Turystyka miejska, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 17–23.
 • McKercher, B. (2002). Towards a classification of cultural tourist., International Journal of Tourism Research, 4, 29–38.
 • Nalazek, M. (2001). Nowoczesne technologie w turystyce i hotelarstwie. Rynek Turystyczny, 13/14.
 • Niemczyk, A. (2010). Turystyka miejska w Polsce w warunkach globalizacji rynku turystycznego. W: J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa: PWE, 478–489.
 • Niemczyk, A. (2015). Turystyka zakupowa – istota i uwarunkowania jej rozwoju. Handel Wewnętrzny, 3(356), 174–184.
 • Nuryanti, W. (1996). Heritage and Postmodern tourism. Annals of Tourism Research, 23(2), 249–260.
 • Page, S. J., Hall, C. M. (2003). Managing urban tourism. Harlow: Prentice Hall.
 • Prylińska, M., Ratkowska, P. (2009). City break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych. Turystyka Kulturowa, 10.
 • Richards, G. (1995). Production and Consumption of European Cultural Tourism. Annals of Tourism Research, 22(2), 261–283.
 • Richards, G. (2014). Creativity and tourism in the city. Current Issues in Tourism, 17(2), 119–144.
 • Silberberg, T. (1995). Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites. Tourism Management, 16(5), 361–365.
 • Spirou, C. (2011). Urban tourism and urban change. Cities in a global economy. New York: Routledge.
 • Szablikowska-Manyś, M., Miedzińska, I. (2007). Stereotyp w pojmowaniu i kreowaniu czasu wolnego kobiet na wybranych przykładach. W: M. Kazimierczaka (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Poznań: Wydawnictwo AWF.
 • Szromek, A.R., Żemła, M. (2014). Preference for domestic offer in tourism among students in Central European Countries. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 5(2), 183–196.
 • Śmigielska, G. (2011). Handel w gospodarce opartej na wiedzy. W: M. Woźniak, (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Tauber, E.M. (1972). Marketing notes and communications: Why do people shop?. Journal of Marketing, 36.
 • Timothy, D.J. (2005). Shopping tourism, retailing, and leisure. Aspects of Tourism, 23.
 • Tourism 2020 vision. Influences, directional flows and key trends. A new forecast from the World Tourism Organization. Executive summary, (1997), Madrid: World Tourism Organization.
 • Trew, J., Cockerell, N. (2002). The European market for UK city breaks. Insights, 14(58), 85–111.
 • UNWTO, (2012). Global Report on City Tourism – Cities 2012 Project, World Tourism Organization, Madrid.
 • Zeppel, H., Hall, C. (1992). Arts and heritage tourism. W: B. Weiler, C. Hall (red.), Special Interest Tourism, Londyn: Belhaven, 47–68.
 • Ziółkowska-Weiss, K., Popiel M. (2014). Rozwój turystyki dziedzictwa na wybranych przykładach w Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica VII, 131–143.
 • Zmyślony, P. (2013). Internacjonalizacja zarządzania funkcją turystyczną w dużym mieście. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 134, 51–68.
 • Zmyślony, P. (2015). Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast. Poznań-Kraków: Proksenia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c1f54f2-82db-46c7-bf87-d2b4913045c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.