PL EN


2013 | 13 | 133-140
Article title

Ograniczenia radnych wynikające z art. 24e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Content
Title variants
EN
Councillor limitations arising due to article 24e section 5 of the district self-government act.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z ograniczeń antykorupcyjnych radnego jest zakaz podejmowania przez niego dodatkowych zajęć lub przyjmowania darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania przez niego mandatu zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Formułując treść odpowiednich przepisów, ustawodawca użył zwrotów nieostrych, tj. „dodatkowe zajęcia”, „mogące podważyć zaufanie” oraz nie określił wprost sankcji za złamanie ustanowionego zakazu. Z tych względów ograniczenia te wywołują w praktyce wiele wątpliwości. Dlatego też autorka podjęła się próby analizy odpowiednich przepisów w celu wyjaśnienia, o jakie dodatkowe zajęcia i darowizny może w praktyce chodzić, kto jest uprawniony do badania tego, czy doszło w ogóle do ich naruszenia oraz czy można w takim przypadku zastosować jakieś sankcje, a jeżeli tak, to jakie.
EN
One of the anticorruption limitations of a councillor is an interdiction to take extra jobs or to accept gifts which could undermine electors’ trust in councillor’s carrying out a mandate in accordance with an oath that has been taken. Formulating the content of suitable regulations the legislator used vague expressions, i.e. “extra jobs”, “which could undermine trust” and did not determine straight sanctions for the infringement of the enacted interdiction. On that account these limitations raise numerous doubts in practice. This is why the author has made an attempt to analyse suitable regulations in order to clarify what extra jobs and gifts can be at issue in practice, who is entitled to investigate whether the regulations have been infringed or not and whether any sanctions can be applied in such a case, and what sanctions are to be applied if any.
Year
Volume
13
Pages
133-140
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Humanitas
References
  • Komentarz do art. 24e, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie gminnym, red. R. Hausner, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
  • Koniuszewska E., Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Oficyna 2009.
  • Płażek S., Komentarz do art. 24e, teza 3, [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2004.
  • Safjan M. [w:] Kodeks cywilny, Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 1998.
  • Sierzputowski T., Ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy gminnych przy wykonywaniu zadań publicznych, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 4.
  • Sypniewski Z., Szewczyk M., Status prawny radnego, Zielona Góra 1999.
  • Szewc A., Komentarz do art. 24e ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym, red. G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, 2012.
  • Wierzbica A., Komentarz do art. 24e ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, ABC 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c20a0fc-0667-4f32-b3ec-2b7cd4f91799
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.