PL EN


2018 | 96(152) | 95-107
Article title

Kształtowanie wybranych mierników finansowych przez spółki przejmujące w okresie poprzedzającym połączenia jednostek gospodarczych. Analiza spółek sektora produkcyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Shaping of selected financial indictors by acquiring companies in the period preceding mergers of business entities. Analysis of companies in the production sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób spółki przejmujące w Polsce przygotowywały się do połączenia. W analizie wykorzystano metody badawcze: wskaźnik korelacji Spearmana i analizę regresji liniowej, testy na nieliniową postać funkcji regresji. Badanie obejmuje określenie wpływu okresu spłaty należności, okresu spłaty zobowiązań, cyklu konwersji zapasów, trwałości struktury aktywów i finansowania, a także wielkość spółek na rentowność operacyjną spółek przejmujących (zmienna zależna). Spółki przejmujące, działające w sektorze produkcyjnym, w latach poprzedzających połączenie ustabilizowały wpływ elementów kształtujących kapitał obrotowy na rentowność operacyjną aktywów. Badanie z jednej strony uzupełnia studia, które przeprowadzili V. Lima, F.V. Martins, E. Brandao (2015) o spółki z Polski, z drugiej strony wprowadza do niego spółki przystępujące do połączenia (spółki przejmujące).
EN
The purpose of the article is to examine how the acquiring companies in Poland were preparing for the merging process. The analysis uses the following methods: Spearman's correlation coefficient and linear regression, and tests for non-linear form of the regression function. The study also determines the impact of the payment period for receivables, the payment period for payables, the inventory conversion cycle, the sustainability of the structure of assets and financing and the size of entities on the operating returns of the acquiring companies (dependent variable). Acquiring companies operating in the production sector, in the years preceding the merger, stabilized the effect of their working capital components on the return on assets. On the one hand this study expands the study conducted by V. Lima, F.V. Martins, E. Brandao (2015) by providing relevant information on companies from Poland, and on the other hand it introduces the topic of merging companies (acquiring companies).
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c2648d8-9e1e-4bc0-9c89-0ee1f211e0a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.