PL EN


2016 | 2(87) | 3-20
Article title

Status zawodowy brokera ubezpieczeniowego a przemiany ustawodawcze w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń

Title variants
EN
Professional Status of an Insurance Broker and Legislative Changes in Distribution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie przemian ustawodawczych w skali europejskiej w zakresie związanym z dystrybucją usług finansowych, a w szczególności ubezpieczeń. Omówiono zmiany w koncepcji ochrony konsumenta, wskazując, że już od jakiegoś czasu ustawodawcy: europejski i krajowi ingerują w prawny obrót konsumencki, w celu zabezpieczenia interesów konsumentów w tych aspektach, które mogą wykraczać poza ich możliwości poznawcze, wiedzę i kompetencje. Widoczne jest to w szczególny sposób w usługach finansowych, gdzie postępująca kompleksowość produktów sprzyja naruszaniu interesów konsumentów poprzez łatwość missellingu i innych podobnych praktyk. Także w tym obszarze zauważa się konieczność podmiotowego rozszerzenia ochrony. W powyższe tendencje wpisują się zmiany ustawodawcze, w szczególności system Solvency II, a ostatnio Insurance Distribution Directive (IDD) – dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Zdaniem autorek dyrektywa ta zmienia w sposób istotny rolę niezależnego pośrednika ubezpieczeniowego, jakim na polskim rynku jest broker. W ocenie autorek, przed polskim ustawodawcą stoi wyzwanie nie tylko wdrożenia przepisów dyrektywy, lecz także ponownego rozważenia ram wykonywania tego zawodu w Polsce.
EN
The aim of the article is to present the legislative changes at the European level in the area of the distribution of financial services, especially insurance. In this respect, the evolution of the concept of consumer protection has been shown, indicating that starting from a strictly informative policy, for some time the European and national legislators have been interfering legislatively and materially in legal consumer trade, in order to protect consumer interests in those aspects, which may go beyond their cognitive capabilities as well as their knowledge and competence. It is particularly prominent in financial services, where the increasing product complexity is obviously conducive to the infringement of consumer interests due to the easiness of misselling and other similar practices. Furthermore, the need to extend the range of protection has been observed, resulting in the recently coined term of 'a prosumer '. The legislative changes, and in particular, the 'solvency II' system, and the latest IDD are connected with the above-mentioned tendencies. According to the authors this directive has significantly altered the role of an independent insurance intermediary, namely a broker in the Polish market. In their opinion, not only is Polish legislator facing a challenge of implementing the provisions of the directive , but also of reconsidering the qualifications framework for this profession in the national market.
Year
Volume
Pages
3-20
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c2deeba-c4c3-41fa-b509-e57edc8edae8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.