PL EN


2020 | 3(36) |
Article title

Działania Wojsk Obrony Terytorialnej w obliczu zagrożenia, jakim jest SARS-COV-2

Content
Title variants
EN
Actions undertaken by the Territorial Defense Forces in the face of the threat of SARS-COV-2
Languages of publication
Abstracts
PL
W niniejszym artykule dokonano opisu działań Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach walki z SARS-CoV-2. Przedstawiono genezę powstania piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Omówiona została struktura formacji, która odwzorowana została na podziale administracyjnym Polski. Wojska Obrony Terytorialnej są najnowszym rodzajem sił zbrojnych, który powstał w styczniu 2017 roku. W pierwszych dniach pojawienia się wirusa COVID-19 na terytorium Polski zmianie uległ model funkcjonowania WOT: ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Cała formacja przeszła w stan 12-godzinnej gotowości do działania. Współpracując zarówno ze służbami mundurowymi, jak i służbą zdrowia, przeciwdziała rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Na terenie całego kraju żołnierze objęli opieką kombatantów Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych
EN
This paper describes the activities of the Territorial Defense Forces in the fight against SARS-CoV-2. The genesis of the creation of the fifth type of the Armed Forces was presented. The structure of the formation was discussed, which was adjusted to the administrative division of Poland. The Territorial Defense Forces are the latest type of armed forces which was created in January 2017. In the first days following the outbreak of the COVID-19 virus on the territory of Poland, the TDF model of functioning changed from training to crisis. The entire formation entered the mode of 12-hour readiness for action. Cooperating with both uniformed and health services, it counteracts the spread of the coronavirus. All over the country, soldiers took care of Home Army veterans and other independence organizations.
Contributors
References
  • Chyrzyński R., Zmiany w systemie uposażeń żołnierzy po utworzeniu nowego komponentu – Wojska Obrony Terytorialnej, „Przegląd Nauk o Obronności” 2017, nr 3, Warszawa. Decyzja nr 140/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (Dz. U. MON, 2017 r. Poz. 148). Decyzja Nr 129/MON z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (Dz. U. MON, 2018, poz. 155). Gwardyński R., Kształtowanie zachowań funkcjonariuszy państwowych realizujących zagadnienia administracji publicznej w warunkach zagrożeń [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, tom II, red. B. Wiśniewski, A. Osierda, A. Babiński, WSA, Bielsko-Biała 2016. Gwardyński R., Safety in PraxeologAproach, „Security – Threats, Law and Organization” Schriften zu Mittel- und Osteuropa in der Europeischen Integration, Band 24. Gwardyński R., System bezpieczeństwa państwa w ujęciu prakseologicznym, „Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy” 2019, nr 33 (4). Horyń W., Wojska Obrony terytorialnej w czasie niemilitarnych zdarzeń nadzwyczajnych, Bellona, Warszawa 2019. Jakubczak R., Marczak J., Obrona Terytorialna Polski na progu XXI wieku, Bellona,Warszawa 1998. Jakubczak R., Martowski R. M., Powszechna obrona terytorialna w cyberobronie i agresji hybrydowej, AWM, Warszawa 2017. Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo i jego typologia, „Bezpieczeństwo i technika pożarnicza”, nr 3, Warszawa 2013. Kaczmarczyk B., Możliwości doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej, WSO WL, Wrocław 2015. Kaczmarczyk B., Selected problems of education for safety in the changing environment of threats, „Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy” 2018, nr 26 (1). Kaczmarczyk B., Wiśniewski B., Gwardyński R., Security of an iddividual, „Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy” 2018, nr 28 (3). Moltke H., O Polsce, Warszawa 1996. Tomaszewski J., Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2019, nr 26, Wrocław. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, 2020, z 2020 r. poz. 374.). Arkadiusz Kukuła 31 Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 135). www.obronanarodowa.pl www.archiwum.gov.pl www.wojsko-polskie.pl www.media.terytorialsi.wp.mil.pl www.defence24.pl Zapałowski A., Koncepcja budowy obrony terytorialnej w programie Akcji Wyborczej Solidarność a koncepcja obrony terytorialnej rządu Prawa i Sprawiedliwości, „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2016, nr 2(7).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c2fecfe-d71e-4ad3-8161-13598cc0894f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.