PL EN


2017 | 64 | 1: Praca socjalna | 155-165
Article title

Zagrożenia w pracy streetworkera bezdomności

Title variants
EN
Dangers Related to the Work of a Streetworker
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Streetworking as an innovative method of working with homeless people, it becomes a field of interest in the academia. Due to its character, this raises justified worries about safety of this occupation. This article aims at a practical analysis of dangers related to the time and space of the work, pecularities of homeless people and the inadequacy of the organizational infrastructure. Each of these elements may pose threat to life and health. Awareness of the danger is therefore essential for everyone who wants to provide real help/support. Acquaintance with the environment of homeless people as well as knowledge of institutional background should therefore be an essential part of streetworker's workshop. We wish our activity (both scientific as well as professional) contributed to better understanding of how homelessness works. We also maintain that prevention of residential exclusion is possible only on grounds of coherence between academic approach and practical analysis of the socially marginalized people.
PL
Streetworking stanowi dziś nowatorską metodę pracy z osobami bezdomnymi, stając się przy tym przedmiotem diagnozy środowisk akademickich. Przez wzgląd na swój charakter budzi też wiele uzasadnionych obaw. Celem artykułu jest praktyczna analiza zagrożeń czyhających na pracowników ulicznych, uwzględniająca niebezpieczeństwa płynące ze specyfiki czasu i miejsca pracy, specyfiki beneficjentów oraz nieprzystosowania infrastruktury. Każdy z wyróżnionych elementów może przerodzić się w realną groźbę utraty życia lub zdrowia. Dlatego uświadomienie sobie trudności, jakie niesie za sobą tego rodzaju działalność (pro)społeczna, uznajemy za konieczność w celu świadczenia należytej pomocy. Znajomość środowiska osób bezdomnych, jak i wiedza dotycząca zaplecza instytucjonalnego powinny być nieodzownym elementem warsztatu streetworkera bezdomności. Pragniemy, by nasza aktywność, tak naukowa jak i zawodowa, przyczyniała się do coraz lepszego rozumienia mechanizmu bezdomności. Uznajemy jednocześnie, że przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkaniowemu jest możliwe tylko na gruncie koherencji podejścia akademickiego z praktyczną analizą potrzeb jednostek dotkniętych marginalizacją.
Contributors
author
 • doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa, marta.czapnik2@gmail.com
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie, Wydział: Pedagogika Resocjalizacyjna, mkucinska7@wp.pl
References
 • Broda-Wysocki P., Wykluczenie i inkluzja społeczna: paradygmaty i próby definicji, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.
 • Declerck P., Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, Wyd. Literackie MUZA, Warszawa 2004.
 • Dębska-Cenian A., Olech P. (red), Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2008.
 • Gietka E., Instrukcja mycia leżaka, „Polityka” 2011, nr 2828.
 • Graff A., Pułapka społeczeństwa obywatelskiego, „Gazeta Wyborcza”, 6 stycznia 2010.
 • Jęczeń J., Lelonek-Kuleta B. (red.), Granice Streetworkingu, t. II, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2013.
 • Lech A., Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje, Wyd. Śląsk, Katowice 2007.
 • Nowakowska A., Społeczne postrzeganie bezdomności. Zjawisko stereotypizacji, w: Oblicza bezdomności, red. M. Dębski, K. Stachura, Bernardinum, Gdańsk 2007.
 • Oliwa-Ciesielska M., Piętno nieprzystosowania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Wyd. UAM, Poznań 2006.
 • Podręcznik Streetworkera Bezdomności, red. M. Dębski, A. Michalska, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2012.
 • Wrzesiński J., Ubodzy: Bóg pośród nas, przeł. D. Samsel, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze, Poznań 2010.
 • Żurko J., Bezdomni w dzisiejszej Polsce − obraz środowiska i sposobu życia, w: Dom we współczesnej Polsce, red. P. Łukasiewicz, A. Siciński, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c3523d1-b171-404f-a4cd-e2adc0456512
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.